Informácia k investičnému životnému poisteniu

Informácia k dožitiu poistnej zmluvy 

V súvislosti so splatnosťou produktov investičného životného poistenia IŽP 28 – Byty invest a IŽP 38 – Nova šanca, ktorých podkladové aktívum je spojené s finančnou skupinou Arca Capital, spoločnosť KOOPERATIVA písomne informovala dotknutých klientov o aktuálnom vývoji vzniknutej situácie, ako aj o jej ďalšom plánovanom postupe za účelom minimalizácie jej dôsledkov.

Aktuality

30.6.2021
Veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia na svojej schôdzi 30.6.2021 zvolili päťčlenný veriteľský výbor v zložení:

  1. Slovenská sporiteľňa, a.s.
  2. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
  3. Privatbanka, a.s.
  4. Vladimír Kozový (zastúpený advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS)
  5. p. Ľudovít Pója (zastúpený advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS).

Veriteľský výbor bude schvaľovať návrh reštrukturalizačného plánu. Následne po jeho schválení veriteľským výborom bude schvaľovaný všetkými veriteľmi a súdom.

Veriteľský výbor na svojom zasadnutí predĺžil lehotu na prípravu plánu reštrukturalizácie, ktorý  Arca Capital Slovakia predstaví do 10. septembra 2021. 

13.6.2021
Uplynula lehota na popretie prihlásenej pohľadávky zo strany reštrukturalizačného správcu. Prihlásená pohľadávka nebola zo strany reštrukturalizačného správcu popretá.

Reštrukturalizačný správca dlžníka Arca Capital Slovakia, a.s. (Ručiteľa) zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 30.06.2021.

12.5.2021
Zo strany spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. bola uplatnená pohľadávka v reštrukturalizácii spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ručiteľ). Reštrukturalizačnému správcovi plynie od 13.05.2021 30 dňová lehota na prípadné popretie prihlásených pohľadávok.

11.5.2021
Zo strany Poisťovne bola uplatnená pohľadávka v reštrukturalizácii spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ručiteľ). Reštrukturalizačnému správcovi plynie od 13.05.2021 30 dňová lehota na prípadné popretie prihlásených pohľadávok.

7.5.2021
Poisťovňa zaslala dotknutým klientom informačné listy k poistným zmluvám investičného životného poistenia IŽP38, prostredníctvom ktorých klientov informovala o aktuálnej situácii týkajúcej sa finančnej skupiny Arca Capital, vrátane krokov vykonaných zo strany Poisťovne.

20.4.2021
Poisťovňa zaslala dotknutým klientom listy pre prípad dožitia poistných zmlúv investičného životného poistenia IŽP28, prostredníctvom ktorých ich informovala o aktuálnej situácii týkajúcej sa finančnej skupiny Arca Capital, vrátane krokoch vykonaných zo strany Poisťovne. 

12.4.2021
V Obchodnom vestníku bolo zverejnené uznesenie Okresného súdu Bratislava I, ktorým Okresný súd Bratislava I povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ručiteľa). Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2021.