Informácia k investičnému životnému poisteniu

Informácia k dožitiu poistnej zmluvy 

V súvislosti so splatnosťou produktov investičného životného poistenia IŽP 28 – Byty invest a IŽP 38 – Nova šanca, ktorých podkladové aktívum je spojené s finančnou skupinou Arca Capital, spoločnosť KOOPERATIVA písomne informovala dotknutých klientov o aktuálnom vývoji vzniknutej situácie, ako aj o jej ďalšom plánovanom postupe za účelom minimalizácie jej dôsledkov.

Investičné životné poistenie IŽP 28 – Byty investInvestičné životné poistenie IŽP 38 – Nova šanca

Aktuality

05.01.2023
Spoločnosť Arca Capital Slovakia pristúpila k plneniu reštrukturalizačného plánu a na účet spoločnosti KOOPERATIVA uhradila prvú splátku prihlásenej pohľadávky. Prijaté peňažné prostriedky boli spoločnosťou KOOPERATIVA pomerne rozdelené medzi dotknutých klientov, a to podľa počtu podielových jednotiek prislúchajúcich k jednotlivým poistným zmluvám. V najbližších dňoch bude dotknutým klientom zaslaná písomná informácia o rozdelení peňažných prostriedkov a priložená návratka, v ktorej je nevyhnutné vyplniť všetky požadované údaje klienta a tieto potvrdiť notársky, prípadne matrikou overeným podpisom alebo podpisom, ktorý overí zamestnanec spoločnosti KOOPERATIVA na ktorejkoľvek jej pobočke. Peňažné prostriedky budú dotknutým klientom zo strany spoločnosti KOOPERATIVA zaslané do 30 dní od doručenia riadne vypísanej a podpísanej návratky.

Splatnosť ďalšej splátky zo strany spoločnosti Arca Capital Slovakia podľa reštrukturalizačného plánu nastane k 31.12.2023.

16.06.2022
Okresný súd Bratislava I dňa 08.06.2022 vydal uznesenie, ktorým potvrdil reštrukturalizačný plán predložený zo strany Arca Capital Slovakia, a.s. a ukončil reštrukturalizačné konanie. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15.06.2022. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. je povinná postupovať podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu, ktorý vo vzťahu k spoločnosti KOOPERATIVA predpokladá poskytnutie finančných prostriedkov v 5 ročných splátkach, pričom prvá časť je splatná 31.12.2022.
Okresný súd Bratislava I vydal dňa 01.06.2022 rozhodnutie o začatí konkurzného konania voči spoločnosti Nova Real Estate Finance, a.s., ktorá bola emitentom dlhopisov tvoriacich podkladové aktívum v Investičnom životnom poistení IŽP28 a za ktorej záväzky ručí spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s.. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 08.06.2022. Začatie konkurzného konania nateraz nespôsobuje žiadne následky pre prihlásené pohľadávky v reštrukturalizácii Arca Capital Slovakia, a.s., ani vznik akýchkoľvek povinností spoločnosti KOOPERATIVA. Spoločnosť KOOPERATIVA vzniknutú situáciu naďalej dôsledne monitoruje a v prípade vyhlásenia konkurzu je pripravená vykonať všetky potrebné právne úkony na ochranu svojich práv a záujmov ako aj práv a záujmov svojich klientov.

06.06.2022
Dňa 23.05.2022 sa konalo ďalšie (desiate) zasadnutie veriteľského výboru, na ktorom spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. aj reštrukturalizačný správca opakovane konštatovali, že napriek zdržaniu na strane Okresného súdu Bratislava I, ktorý rozhoduje o potvrdení reštrukturalizačného plánu, je tento plán naďalej udržateľný. Vzhľadom na zdržanie na strane súdu veriteľský výbor zašle Okresnému súdu Bratislava I žiadosť o urýchlené rozhodnutie vo veci reštrukturalizačného plánu. Právny zástupca dvoch členov veriteľského výboru zároveň informoval veriteľský výbor o tom, že zaslal sťažnosť podpredsedovi Okresného súdu Bratislava I pre prieťahy v konaní.  Vo veci podaného návrhu doposiaľ nebolo zo strany Okresného súdu Bratislava I rozhodnuté.

16.02.2022
Dňa 10.02.2022 sa konalo deviate zasadnutie veriteľského výboru, na ktorom spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. informovala členov veriteľského výboru a reštrukturalizačného správcu o svojej činnosti. Na základe poskytnutých informácii reštrukturalizačný správca konštatoval, že napriek zdržaniu na strane Okresného súdu Bratislava I, ktorý rozhoduje o potvrdení reštrukturalizačného plánu, je tento plán naďalej udržateľný. Vo veci podaného návrhu doposiaľ nebolo zo strany Okresného súdu Bratislava I rozhodnuté.

13.01.2022
Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. podala v lehote 10 dní od konania schvaľovacej schôdze podľa § 152 ZKR návrh Okresnému súdu Bratislava I na potvrdenie reštrukturalizačného plánu. Vo veci podaného návrhu doposiaľ nebolo zo strany Okresného súdu Bratislava I rozhodnuté.

25.11.2021
Spoločnosť KOOPERATIVA sa zúčastnila schvaľovacej schôdze veriteľov dlžníka, spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktorá sa konala dňa 23.11.2021 a hlasovala ZA prijatie reštrukturalizačného plánu. Napriek tomu nebol reštrukturalizačný plán na schvaľovacej schôdzi prijatý dostatočným počtom hlasov zúčastnených veriteľov tak, ako to predpokladajú ustanovenia ZKR. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. má podľa ustanovenia § 152 ZKR možnosť do 10 dní od konania schvaľovacej schôdze podať návrh Okresnému sudu Bratislava I, aby aj napriek tomu tento rozhodol o potvrdení reštrukturalizačného plánu. Až po potvrdení reštrukturalizačného plánu súdom môže spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. pristúpiť k jeho plneniu.

4.11.2021
Reštrukturalizačný správca Arca Capital Slovakia, a.s. v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 ZKR zvolal schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční 23.11.2021 o 15:30 hod., v NÁRODNOM TENISOVOM CENTRE, Príkopova 6, 831 03 Bratislava.

27.10.2021
Veriteľský výbor schválil prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu predložený spoločnosťou Arca Capital Slovakia, a.s. a požiadal reštrukturalizačného správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze všetkých veriteľov podľa ustanovenia § 144 ods. 2 ZoKR.

Reštrukturalizačný správca v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 ZoKR zvoláva schvaľovaciu schôdzu tak, aby sa konala najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zo strany veriteľského výboru. Schvaľovacia schôdza bude na tomto zasadnutí hlasovať o prijatí reštrukturalizačného plánu. 

30.9.2021
Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. ako dlžník v reštrukturalizácii predložila veriteľskému výboru návrh reštrukturalizačného plánu v lehote na jeho predloženie. V súlade s ustanovením § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 kalendárnych dní od jeho predloženia. Ak má v zmysle uvedeného paragrafu veriteľský výbor k návrhu reštrukturalizačného plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 kalendárnych dní na jeho prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu v tomto prípade veriteľský výbor rozhodne do 15 kalendárnych dní od jeho predloženia. Veriteľský výbor v súlade s ustanovením § 144 ods. 1 ZoKR využil svoje oprávnenie na vrátenie reštrukturalizačného plánu dlžníkovi na prepracovanie a v súlade s uvedeným má teraz dlžník 15 kalendárnych dní na úpravu reštrukturalizačného plánu a jeho opätovné predloženie veriteľskému výboru.

30.6.2021
Veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia na svojej schôdzi 30.6.2021 zvolili päťčlenný veriteľský výbor v zložení:

  1. Slovenská sporiteľňa, a.s.
  2. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
  3. Privatbanka, a.s.
  4. Vladimír Kozový (zastúpený advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS)
  5. p. Ľudovít Pója (zastúpený advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS).

Veriteľský výbor bude schvaľovať návrh reštrukturalizačného plánu. Následne po jeho schválení veriteľským výborom bude schvaľovaný všetkými veriteľmi a súdom.

Veriteľský výbor na svojom zasadnutí predĺžil lehotu na prípravu plánu reštrukturalizácie, ktorý  Arca Capital Slovakia predstaví do 10. septembra 2021. 

13.6.2021
Uplynula lehota na popretie prihlásenej pohľadávky zo strany reštrukturalizačného správcu. Prihlásená pohľadávka nebola zo strany reštrukturalizačného správcu popretá.

Reštrukturalizačný správca dlžníka Arca Capital Slovakia, a.s. (Ručiteľa) zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 30.06.2021.

12.5.2021
Zo strany spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. bola uplatnená pohľadávka v reštrukturalizácii spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ručiteľ). Reštrukturalizačnému správcovi plynie od 13.05.2021 30 dňová lehota na prípadné popretie prihlásených pohľadávok.

11.5.2021
Zo strany Poisťovne bola uplatnená pohľadávka v reštrukturalizácii spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ručiteľ). Reštrukturalizačnému správcovi plynie od 13.05.2021 30 dňová lehota na prípadné popretie prihlásených pohľadávok.

7.5.2021
Poisťovňa zaslala dotknutým klientom informačné listy k poistným zmluvám investičného životného poistenia IŽP38, prostredníctvom ktorých klientov informovala o aktuálnej situácii týkajúcej sa finančnej skupiny Arca Capital, vrátane krokov vykonaných zo strany Poisťovne.

20.4.2021
Poisťovňa zaslala dotknutým klientom listy pre prípad dožitia poistných zmlúv investičného životného poistenia IŽP28, prostredníctvom ktorých ich informovala o aktuálnej situácii týkajúcej sa finančnej skupiny Arca Capital, vrátane krokoch vykonaných zo strany Poisťovne.

12.4.2021
V Obchodnom vestníku bolo zverejnené uznesenie Okresného súdu Bratislava I, ktorým Okresný súd Bratislava I povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ručiteľa). Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2021.