Vienna Insurance Group žne úspechy svojej stratégie v krajinách CEE

22.03.2018

Zreteľné zlepšenie všetkých predbežných ukazovateľov za rok 2017
  • Prijaté poistné stúplo na približne 9,4 mld. EUR (+3,7 percenta)
  • Zisk (pred zdanením) sa zvýšil na cca 443 mil. EUR (+8,8 percenta)
  • Ukazovateľ combined ratio výrazne zlepšený na 96,7 percenta (2016: 97,3 percenta)
  • Návrh dividendy zvýšený na 90 centov na akciu (+12,5 percenta)
  • Úspešné zavedenie dlhodobo účinných opatrení v rámci stratégie „Agenda 2020“
Prof. Elisabeth Stadler, generálna riaditeľka Vienna Insurance Group (VIG), predložila v rámci prezentácie predbežných údajov za hospodársky rok 2017 mimoriadne pozitívnu bilanciu (živý prenos tlačovej konferencie môžete sledovať 22. 3. 2018 od 10 hod. prostredníctvom tohto odkazu ):

„Náš úspech v roku 2017 je potešujúcim výsledkom dôsledne uplatňovanej obchodnej stratégie. Ako jeden z prvých rakúskej podnikov sme po roku 1989 vykročili smerom na východ a využili potenciál strednej a východnej Európy. Teraz, keď všetci hovoria o veľkých príležitostiach vďaka dobrému vývoju národných hospodárstiev v regióne CEE, my už zbierame plody našej dlhodobej stratégie. Pretože my sme do týchto krajín prišli, aby sme tam už zostali. To znamená, že je potrebné zachovať si udržateľné postavenie aj nezávisle od priebehu hospodárskej konjunktúry. Celkom vedome vsádzame na lokálnych podnikateľov a stratégiu viacerých značiek. Podporujeme túto rozmanitosť z presvedčenia a využívame ju na našich trhoch, ktoré si vyžadujú čoraz rýchlejšie rozhodovacie procesy. Platí to najmä pre témy, ako je digitálna transformácia. V tejto a aj v ďalších oblastiach prijímame od minulého roku v rámci nášho strategického pracovného programu „Agenda 2020“ dôležité opatrenia. Vďaka tomu sme v dobrej kondícii do budúcnosti a dosahujeme aj naďalej výsledky, ktoré z nás robia stabilného a spoľahlivého partnera. Predstavenstvo na základe dobrých výsledkov navrhne grémiám zvýšenie dividendy za hospodársky rok 2017 o 12,5 percenta z 80 na 90 centov na akciu.“
 

Dynamický rast poistného

Predpísané koncernové poistné dosiahlo 9 386 mil. EUR, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zreteľný nárast o 3,7 percenta. Bez jednorázovo plateného životného poistenia dosahuje VIG ešte výraznejší nárast poistného o 6,2 percenta. Rast zaznamenali všetky odvetvia, s výnimkou jednorázovo plateného životného poistenia. Obzvlášť silne stúplo celkové poistné na Slovensku (+10,6 percenta), v Maďarsku (+10 percenta), v Bulharsku (+9,8 percenta), v Poľsku (+8,2 percenta) a v Českej republike (+4,9 percenta). Z ostatných krajín CEE dosiahli dynamický vývoj poistného v roku 2017 najmä Bosna a Hercegovina (+23,2 percenta) a Srbsko (+12,4 percenta). Celkovo pochádza v roku 2017 z krajín CEE už 55,1 percenta koncernového poistného.
Najväčší podiel z objemu poistného tvorí poistenie majetku (28,1 percenta), nasleduje bežne platené životné poistenie (27,4 percenta), PZP (14,9 percenta), jednorázovo platené životné poistenie (12 percenta), havarijné poistenie (11,7 percenta) a zdravotné poistenie (5,9 percenta). Zdravotné poistenie patrí k tým obchodných odvetviam, v ktorých VIG vidí veľký potenciál rastu predovšetkým v krajinách CEE. Poistné v tomto odvetví v roku 2017 stúplo o 9,3 percenta na cca 564 mil. EUR. Prijaté poistné, ktoré sa v krajinách CEE podarilo získať v zdravotnom poistení, zaznamenalo nárast o pozoruhodných 43 percent. 
 

Zisk (pred zdanením) výrazne stúpol

Zisk koncernu pred zdanením v roku 2017 stúpol na 442,5 mil. EUR (2016: 406,7 mil. EUR). Nárast zisku o 8,8 percenta vyplýva najmä z dobrého vývoja ukazovateľa combined ratio a z pozitívneho vývoja poistno-technického výsledku v životnom poistení v Českej republike a na Slovensku. Mimoriadne vysoký nárast zisku dosiahlo Poľsko, okrem iného aj vďaka úspešnej stabilizácii obchodu v oblasti poistenia motorových vozidiel. Celkovo prispeli spoločnosti z krajín v regióne CEE k zisku (pred zdanením) už približne 57 percentami. 
 

Jasne lepší ukazovateľ combined ratio

Ukazovateľ combined ratio VIG (po zaistení, bez zohľadnenia výnosov z investícií) sa v roku 2017 výrazne zlepšil na 96,7 percenta (2016: 97,3 percenta). VIG sa tak opäť podarilo udržať hodnotu combined ratio bez ohľadu na početné živelné pohromy a víchricu Herwart jasne pod hranicou 100 percent. Významne k tomu prispeli Rakúsko a Poľsko zlepšenými poistno-technickými výsledkami. 
 

Mierny pokles finančného výsledku

Finančný výsledok (vrátane výsledku podnikov oceňovaných podľa bilančnej hodnoty) predstavuje za rok 2017 924,3 mil. EUR. Tento výsledok je napriek započítaniu Verejne prospešných spoločností ako plne konsolidovaných podnikov za celý rok 2017 o 3,6 percenta nižší, ako bol pred rokom. 
 

Nárast finančných investícií

Celkové finančné investície (vrátane likvidných prostriedkov) koncernu Vienna Insurance Group stúpli k 31. decembru 2017 na 37,4 mld. EUR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 1,2 mld. EUR, resp. 3,3 percenta. 
 

Zvýšenie návrhu na dividendy

V roku 2017 bol výsledok na akciu vo výške 2,23 Euro (2016: 2,16 Euro) o niečo vyšší ako v predchádzajúcom roku. Predstavenstvo na základe dobrých výsledkov navrhne grémiám zvýšenie dividendy za hospodársky rok 2017 oproti predchádzajúcemu roku z 80 na 90 centov za akciu. To zodpovedá nárastu o 12,5 percenta a výplatnej kvóte 38,7 percenta (2016: 35,6 percenta). Dividendová politika, ktorú Vienna Insurance Group presadzuje už od roku 2005 s minimálnou kvótou výplaty dividend vo výške 30 percent koncernového zisku netto po odpočítaní menšinových podielov, teda ostáva bezo zmien zachovaná aj naďalej.

Údaje za hospodársky rok 2017, uvedené v tejto tlačovej správe, vychádzajú z predbežných a neauditovaných údajov. Konečné údaje za hospodársky rok 2017 budú zverejnené 18.apríla 2018 v rámci koncernovej výročnej správy na webovej stránke www.vig.com.
 

Výhľad do roku 2020

Medzinárodný menový fond (IWF) prognózuje pre oblasť strednej a východnej Európy na obdobie rokov 2017 až 2020 priemerný ročný rast HDP vo výške 3 percentá, pre oblasť EÚ vo výške 1,7 percenta ročne. Na základe týchto konjunkturálnych údajov vychádza koncern Vienna Insurance Group z toho, že šance tohto vývoja a jeho pozitívnych účinkov na správanie obyvateľstva v oblasti prevencie a zabezpečenia bude schopný využiť. VIG chce svojou dlhodobou a na výnos orientovanou politikou rastu do roku 2020 zvýšiť objem poistného kontinuálne na úroveň viac ako 10 mld. EUR. Zisk (pred zdanením) má do roku 2020 dosiahnuť viac ako 500 mil. EUR. Cieľom pre ukazovateľ combined ratio do roku 2020 je dosiahnuť približne 95 percent. Dividendy budú kopírovať vývoj hospodárskych výsledkov. Na základe pozitívneho vývoja obchodu a prijatých opatrení programu „Agenda 2020“ platí cieľ, ktorý mal byť dosiahnutý až v roku 2019, už pre rok 2018. VIG konkrétne očakáva pre rok 2018 objem poistného vo výške 9,5 mld. EUR a zisk pred zdanením v rozsahu 450 až 470 mil. EUR. 
 

Strategický pracovný program „Agenda 2020“

Program „Agenda 2020“ bol zahájený v roku 2017 s cieľom optimalizovať obchodný model VIG a zároveň vytvoriť nové obchodné možnosti. „Je za tým mnoho rozsiahlych úloh, ktoré sa nedajú splniť z jedného dňa na druhý. O to viac nás teší, že sa nám už podarilo dosiahnuť prvé výsledky“, uvádza Prof. Elisabeth Stadler a odvoláva sa na konkrétne príklady: VIG sa v prípade opatrení na optimalizáciu výnosov v poistení motorových vozidiel zameriava v prvom kroku na redukciu nákladných zahraničných škôd. Špeciálne vytvorený tím VIG pre zahraničné škody identifikoval v prípade škôd na motorových vozidlách v zahraničí potenciálne úspory vo výške cca 10 mil. EUR ročne. Projekt optimalizácie škodového manažmentu bol v roku 2017 uplatnený v koncernových spoločnostiach v Poľsku a Litve, a to v prípade poistenia motorových vozidiel ako aj v poistení domácností. Prvé výsledky ukázali potenciál na úsporu nákladov na škody v strednom jednocifernom percentuálnom rozsahu. Zároveň sa tým podporuje úsilie redukovať neoprávnené nároky na náhradu škody. „Tieto opatrenia nám pomáhajú aj naďalej znižovať naše combined ratio smerom k 95 percentám“, zdôrazňuje Prof. Elisabeth Stadler.
 

Rastové iniciatívy

Medzi obchodné oblasti, v ktorých chce VIG pri zabezpečovaní svojej budúcej životaschopnosti rásť, patrí okrem iného zdravotné poistenie a bankopoistenie. 38 koncernových spoločností z celkového počtu cca 50 už ponúka zdravotné poistenie. V piatich definovaných krajinách (Bulharsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko a Maďarsko), v ktorých sa má zdravotné poistenie špecificky rozvíjať, sa v roku 2017 podarilo zvýšiť poistné v tomto segmente o približne 11 mil. EUR, teda o cca 32 percent. S cieľom podporiť bankopredaj boli v roku 2017 dohodnuté fúzie lokálnych univerzálnych poisťovní s bankopoisťovňami VIG, ktoré sa budú realizovať v tomto roku. „S našim odbytovým partnerom Erste Group sme už v roku 2017 začali obmedzovať produktové varianty a ponúkať zrozumiteľné a jednoduché zdravotné poistenia a poistenia majetku. Ďalším cieľom je silnejšie zapojenie našich produktov do internetového predaja prostredníctvom banky“, uvádza Prof. Elisabeth Stadler.
 

Jasný cieľová predstava digitalizácie a nová iniciatíva „VIG Xelerate“

V roku 2017 vyvinul koncern VIG cieľovú predstavu digitalizácie pre celú skupinu. Koncernové spoločnosti môžu slobodne a samostatne rozvíjať projekty digitalizácie a premieňať idey na skutočnosť. Holding pritom pôsobí ako koordinátor dcérskych spoločností. Ťažiská a opatrenia sa môžu medzi jednotlivými spoločnosťami odlišovať „Pri digitalizácii vidíme dve vlny. Prvá vlna, v ktorej sa práve nachádzame, je venovaná venuje digitalizácii súčasného obchodného modelu. Zlepšujeme pritom ponuku a servis prostredníctvom nasadenia inteligentných technológií v oblasti styku so zákazníkmi. V druhej vlne pôjde o nasadenie nových obchodných modelov, vrátane ponúk a servisu, ktoré nie sú typické pre poistenie, ako sú napríklad asistenčné služby. V tejto oblasti sme veľmi úspešní už niekoľko rokov. Len v samotnom roku 2017 poskytli naše spoločnosti viac ako 200 000 asistencií. V roku 2017 začalo Bulharsko poskytovať asistenčné služby aj pre Macedónsko a v Rumunsku bola založená vlastná asistenčná spoločnosť, ktorá zaháji svoju činnosť v tomto roku“, vysvetľuje Prof. Elisabeth Stadler. 

V rámci projektu „Genesis“, najväčšieho digitalizačného projektu skupiny, testovala poľská koncernová spoločnosť Compensa v roku 2017 nasadenie robotickej technológie a umelej inteligencie pri automatizácii pracovných procesov a od začiatku roka 2018 už automatizovala štyri rutinné procesy. V súčasnosti sa testuje využitie telematiky v oblasti motorových vozidiel a využitie špeciálnych robotov pri samostatnom zodpovedaní dopytov zákazníkov. Agentúry a koncoví klienti môžu teraz už aj v Poľsku veľmi jednoducho pomocou aplikácie uzatvárať poistenia motorových vozidiel. V Rakúsku ponúka spoločnosť Wiener Städtische prostredníctvom programu „Smart & Easy“ a spoločnosť Donau Versicherung so svojim programom „Klara“ nové digitálne poradenské programy, ktoré už zodpovedajú smernici o distribúcii poistenia IDD. Program „Klara“ spoločnosti Donau bude od 1. apríla uplatnený v poradenstve v celom Rakúsku a v budúcnosti ho prevezmú aj spoločnosti Compensa v Pobaltí. 

Ako svoju najnovšiu aktivitu v rámci digitálnej transformácie zahájil holding VIG iniciatívu „VIG Xelerate“. Z úrovne skupiny možno navrhovať projekty digitálnej transformácie, ktoré budú vyhodnotené z hľadiska relevancie úžitku pre navrhujúcu spoločnosť ako aj pre celú skupinu a ktoré bude VIG následne finančne podporovať. 
 
Koncernový výkaz ziskov a strát (IFRS)  Výkaz za segment (IFRS)

Pri sumarizácii zaokrúhlených súm a percentuálnych údajov sa môžu vyskytnúť rozdiely v dôsledku zaokrúhlenia.