Vienna Insurance Group zaznamenáva k polroku 2019 silný nárast

27.08.2019

Jasne na ceste k dosiahnutiu cieľa

  • Objem poistného stúpol o približne 6 % na 5,4 mld. EUR
  • Výsledok (pred zdanením) stúpol o 10,5 % na 257 mil. EUR
  • Ukazovateľ combined ratio vo výške 96,4 % na úrovni minulého roka

 

Vienna Insurance Group (VIG) je aj naďalej na vzostupe. „S výrazným nárastom poistného a výsledku, a to pred aj po zdanení, môžeme na základe týchto smerodajných ukazovateľov prezentovať veľmi pozitívnu polročnú bilanciu. Ukazovateľ combined ratio sa napriek vyšším výplatám škôd v dôsledku vplyvu počasia podarilo v porovnaní s predchádzajúcim rokom udržať na stabilnej úrovni. S cieľom posunúť sa smerom k cieľu, ktorý sa usilujeme dosiahnuť, a to 95 % pre rok 2020, budeme aj naďalej venovať pozornosť optimalizácii nášho obchodného modelu na strane škôd ako aj nákladov. Pevne veríme, že naše ciele pre rok 2019 dosiahneme. To znamená, že sa zameriavame na objem poistného vo výške 9,9 mld. EUR a zisk (pred zdanením) vo výške 500 až 520 mil. EUR. Pozitívne pôsobí aj dobré hospodárske prostredie v regióne strednej a východnej Európy. Práve teraz v júli 2019 zverejnil Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie, že sa konjunktúra v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy ochladzuje podstatne pomalšie ako sa očakávalo. Prognózy vo väčšine krajín boli revidované smerom nahor“, prezentuje Prof. Elisabeth Stadler, generálna riaditeľka Vienna Insurance Group, veľmi uspokojivé resumé k výsledku prvého polroka 2019.

Výrazný nárast poistného

Objem poistného sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom podarilo výrazne zvýšiť o cca 300 mil. EUR na 5.447 mil. EUR(+ 5,8 %). Vo všetkých odvetviach, a to aj v jednorázovo platenom životnom poistení, ktoré už niekoľko rokov malo klesajúcu tendenciu, bol dosiahnutý nárast poistného. Motorom rastu bolo predovšetkým majetkové poistenie, poistenie motorových vozidiel a zdravotné poistenie. Mimoriadne potešujúce nárasty poistného sme zaznamenali v Bulharsku, Poľsku a Pobaltí. Organický nárast poistného koncernových spoločností v regióne SVE dosiahol po očistení o prvú konsolidáciu spoločností v Poľsku, v Pobaltí a v Bosne a Hercegovine solídnych 4,1 %.

Výsledok (pred zdanením) vzrástol o 10,5 %

Finančný výsledok (vrátane výsledku spoločností oceňovaných at equity) dosiahol za prvý polrok 2019 hodnotu 423,2 mil. EUR a je o 17 % nižší ako výsledok minulého roka, ktorý bol zvýhodnený prevažne vďaka jednorazovým efektom na základe vyšších realizovaných ziskov. Koncernový výsledok vo výške 257,1 mil. EUR (pred zdanením) o 10,5 % výrazne prekročil hodnotu minulého roka. Výsledok minuloročného obdobia bol poznačený odpisom goodwillu v segmente Rumunsko. Pozoruhodné nárasty výsledku dokázali dosiahnuť Rakúsko, Bulharsko, Pobaltie a Ostatné krajiny SVE. Stratégia profitabilného rastu sa prejavuje aj vo výsledku po zdanení a odpočítaní menšinových podielov, ktorý sa k prvému polroku 2019 zlepšil o 10,5 % na 151 mil. EUR.

Combined ratio

Combined ratio koncernu vo výške 96,4 % je takmer na úrovni minulého roka (96,3 %), hoci zvýšené škodové náklady v súvislosti so škodami v dôsledku ťarchy snehu a víchrice Eberhard mali na škodový priebeh negatívny vplyv. Veľmi pozitívny vývoj ukazovateľa combined ratio vykazujú segmenty Pobaltie (- 3,8 percentuálnych bodov), Bulharsko (- 3,5 percentuálnych bodov) a Ostatné trhy spolu s Nemeckom (- 6,8 percentuálnych bodov).

Veľmi solídne kapitálové vybavenie potvrdzuje aj Standard & Poor’s

Ukazovateľ solventnosti skupiny VIG zaznamenal za prvý polrok 2019 opäť vynikajúcu úroveň 238 % (koniec roka 2018: 239 %). Aj ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) potvrdzuje pre VIG veľmi silnú kapitálovú vybavenosť na úrovni požiadaviek na udelenie ratingu AAA, čo sa okrem iného zdôvodňuje aj veľmi solídnym ukazovateľom solventnosti VIG. S&P koncom júla 2019 opätovne potvrdila rating Vienna Insurance Group „A+“ so stabilným výhľadom. Ratingová agentúra vo svojej správe mimoriadne vyzdvihla kontinuálne pozitívny prevádzkový výsledok koncernu VIG, aj v porovnaní s trhom.

Úspešné rozširovanie bankopoistenia

Posilnenie obchodu prostredníctvom banky je jedným z cieľov v rámci strategického programu VIG „Agenda 2020“. Pozornosť zameriavame predovšetkým na rozšírenie predaja neživotného poistenia v rámci spolupráce s Erste Group. Predpokladom bolo zlúčenie lokálnych univerzálnych poisťovní so životnými poisťovňami skupiny, špecializovanými na bankový obchod, ktoré začalo v minulom roku. Posledná z týchto fúzií bola podľa plánu ukončená začiatkom januára 2019 v Českej republike. Integračný proces prebieha vo všetkých krajinách veľmi úspešne, čo sa prejavuje aj v rozvoji obchodu v prvom polroku 2019. Objem poistného prostredníctvom bankopoistenia sa podarilo zvýšiť o 8 % na 675 mil. EUR (životné poistenie o cca 7 %, neživotné poistenia o cca 12 %). Nový obchod v prvom polroku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokonca vzrástol o viac ako 13 %. Celkovo spolupracujú koncernové spoločnosti VIG a Erste Group a Sparkassen aktuálne v jedenástich krajinách (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Slovinsko a Bosna a Hercegovina).

Koncernový výkaz ziskov a strát (IFRS)


Výkaz za segment (IFRS)

Pri sumarizácii zaokrúhlených súm a percentuálnych údajov sa môžu vyskytnúť rozdiely v dôsledku zaokrúhlenia