Ochorenie Covid-19 zmenilo zameranie sedemročného nadačného fondu poisťovne KOOPERATIVA Deti v bezpečí

17.09.2021

Poisťovňa KOOPERATIVA poskytne finančné zdroje organizáciám na riešenie výziev, ktorým deti a mladí ľudia čelia v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Tento rok prostredníctvom nadačného fondu podporí projekty sumou do 4 000 eur zamerané na zvýšenie socializácie, zlepšenie komunikácie, podpory dušeného zdravia a vzdelávania. 

Nadačný fond Deti v bezpečí zriadila poisťovňa KOOPERATIVA v Nadácii pre deti Slovenska ešte v roku 2015. Cieľom fondu je podporovať projekty, ktoré vytvárajú bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách či komunitách. Od roku 2015 sa finančná pomoc z fondu poisťovne rozdeľovala do dvoch grantových programov – Športujem rád a bezpečne a Bezpečne v komunite, bezpečne doma.  V rámci nich bolo medzi projekty po celom Slovensku rozdelených takmer 590 000 €. V roku 2021 nastala, vzhľadom k stále pretrvávajúcej pandémii, zmena.

"Obdobie pandémie ochorenia Covid-19 bolo, a stále je, pre deti a mladých ľudí mimoriadne ťažké. Ako ukázala naša prieskumná štúdia, ich potreba reálnej komunikácie, socializácie, úcty aj uznania sa prejavila napríklad aj v oblasti vzdelávania. Preto v roku 2021 zameriame našu grantovú podporu týmto smerom," uviedol Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska. 

Covid-19 naplno odhalil problémy, ktorým ako spoločnosť čelíme v oblasti napĺňania potrieb detí a mládeže. Preto sa v poisťovni KOOPERATIVA a Nadácii pre deti Slovenska rozhodli zamerať od roku 2021 svoju pozornosť a grantovú podporu na aktuálne potreby detí a mladých ľudí do 30 rokov. Prax ukázala, že najnáročnejším obdobím pre deti a mladých ľudí bol práve lockdown spojený s dištančným vzdelávaním. Najväčšiu daň si vyžiadala ich duševná pohoda, pretože nemohli napĺňať svoje potreby skutočnej komunikácie, socializácie či uznania. Po návrate do škôl ich sužovali zhoršené komunikačné zručnosti aj ťažkosti so znovuobnovením kolektívnych vzťahov a schopnosť spolupracovať. 

Siedmy ročník nadačného fondu Deti v bezpečí podporí sumou 44 000 € iniciatívy a aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života detí a mládeže, ich psychickému zdraviu a pohode, pomáhajú im zvládať krízové situácie, vedú ich k rešpektujúcej komunikácii a sociálnym zručnostiam, spolupatričnosti a vlastnej identite

„Nešťastným dopadom pandémie nik z nás zabrániť nemohol. Ale to, čo urobiť môžeme, je pridať sa k podpore zmysluplných riešení, ktoré ich pomáhajú zmierňovať. Teší nás, že sa podarilo spoločne s odborníkmi z Nadácie pre deti Slovenska zrealizovať kvalitný prieskum, a na základe jeho výstupov nastaviť smerovanie, na aké projekty poputujú tentokrát zdroje z nami zriadeného fondu. Deti a mladí ľudia sú budúcnosť celej našej spoločnosti. Veríme, že aj my touto formou prispejeme k tomu, aby mohli viacerí pocítiť aspoň čiastočne psychickú úľavu a získať viac energie na sebarealizáciu v ďalšom živote,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  poisťovne KOOPERATIVA Ing. Vladimír Bakeš PhD..

Kto môže požiadať o grant

 • centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • komunitné centrá, nízkoprahové centrá
 • inkluzívne tímy materských, základných a stredných škôl (špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, pedagogickí asistenti, ...) 
 • samosprávy, ak sú zriaďovateľmi pomáhajúcich organizácií a inštitúcií
 • mimovládne organizácie spolupracujúce so školami

Cieľová skupina projektov

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov (s aj bez špecifických potrieb či v krízovej situácii)
 • dospelí, ktorí sú pre život detí a mladých dôležití (pedagógovia a iní odborní zamestnanci, vychovávatelia, pracovníci mimovládnych organizácií a komunitných centier)

KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska odporúčajú
V pondelok 4. októbra 2021 sa uskutoční workshop Nadácie pre deti Slovenska ku grantovému programu Deti v bezpečí. Ten napomôže žiadateľom získať poznatky o vytváraní bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí – rozvíjať sebaúctu, sebavedomie detí a vzájomný rešpekt. Jednou z tém tohto workshopu je aj to, ako úspešne zrealizovať ciele svojho projektu či ako naplniť ciele grantového programu. 

Ako vyzerá hodnotenie žiadostí
Hodnotiaci proces je trojstupňový: 

 1. individuálne hodnotenie zástupcom Nadácie pre deti Slovenska, zástupcom poisťovne Kooperativa a externým odborníkom, ktorí udelia projektovým žiadostiam body za splnenie kritérií a celkové hodnotenie projektu
 2. skupinové stretnutie, pri ktorom sa uskutoční výber z najlepšie hodnotených projektov a odporučí sa prerozdelenie podpory
 3. schválenie podpory Správnou radou Nadácie pre deti Slovenska

Dôležité dátumy

 • 16.09.2021 – výzva na podávanie žiadostí o grant
 • 04.10.2021 – vzdelávanie pre potenciálnych žiadateľov (podľa aktuálnej situácie prezenčne vo Zvolene alebo formou webinára)
 • 16.09.2021 – 17.10.2021 – prijímanie žiadostí, konzultácie
 • 19.10.2021 – 11.11.2021 – hodnotenie projektov
 • 29.11.2021 – vyhlásenie výsledkov grantového programu
 • 07.12. 2021 – 15.12.2021 – zmluvný proces
 • 15.12.2021 – 30.08.2022 – realizácie projektov    

Kde požiadať o grant?
Záujemcovia môžu o grant požiadať cez online aplikáciu Nadácie pre deti Slovenska tu: http://nds.nds.sk/nds/