Poistné udalosti - Cestovanie

1. Kontaktujte Asistenčnú službu

Poistený je povinný kontaktovať dispečing asistenčnej služby

 • vždy pred využitím lekárskej pomoci v zahraničí
 • v ostatných prípadoch najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k škode došlo
Asistenčná služba pre produkty GLOBAL
+421 268 20 20 60
 
Asistenčná služba pre produkty Eurotravel
+421 268 20 20 60

Asistenčná služba pre produkty Assist Card
+421 257 299 275
+421 905 710 033

2. Nahláste škodovú udalosť po návrate na Slovensko:

 • obratom, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko.
 • písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia liečebných nákladov a úrazové poistenie PDF (1,32 MB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou
 • originál faktúry
 • originál dokladu o zaplatení liečebných nákladov v zahraničí
 • doklad o vycestovaní pri poistení k platobným kartám SLSP a celoročnom poistení liečebných nákladov
 • z pripoistenia OSTATNÁ POSKYTNUTÁ POMOC
 • potvrdenie o hospitalizácii
 • doklad o vynaložení nákladov za cestovné lístky/ letenku/ pohonné hmoty/ubytovanie
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny – poškodenie, strata, krádež PDF (1,05 MB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie o krádeži od ubytovacieho zariadenia potvrdzujúce prekonanie prekážky, (prípadne iného zariadenia, ktoré zodpovedá za vašu batožinu)
 • policajná správa potvrdzujúca prekonanie prekážky vo veci krádeže
 • nadobúdacie doklady odcudzených vecí
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny – poškodenie, strata, krádež PDF (1,05 MB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie o poškodení batožiny od leteckej spoločnosti PIR
 • fotodokumentácia poškodenej batožiny
 • doklady o kúpe poškodenej veci
 • kópia letenky
 • batožinové lístky
 • čestné prehlásenie, že si klient neuplatňoval nárok na náhradu škody u leteckej spoločnosti /dopravcu
 • v prípade opravy poškodenej batožiny účet za jeho opravu
 • ak je batožina do takej miery poškodená, že nie je možné ju opraviť, originál potvrdenie o neopraviteľnosti
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny – poškodenie, strata, krádež PDF (1,05 MB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie o strate batožiny od leteckej spoločnosti so zoznamom chýbajúcich vecí
 • nadobúdacie doklady ku strateným veciam
 • kópia letenky
 • batožinové lístky
 • čestné prehlásenie, že si klient neuplatňoval nárok na náhradu škody u leteckej spoločnosti /dopravcu
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny – neskoré dodanie PDF (1,18 MB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie od leteckej spoločnosti o meškaní a následnom dodaní batožiny s presne uvedeným dátumom a časom dodania
 • nadobúdacie doklady vecí osobnej potreby (odevy, toaletné potreby), ktoré si bol klient nútený zaobstarať z dôvodu neskorého dodania batožiny (ak dodanie trvalo minimálne 12 hodín)
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia storna zájazduPDF (218 KB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou, prípadne iný doklad potvrdzujúci dôvod storna
 • zmluva s CK o obstaraní zájazdu
 • doklad o zaplatení plnej sumy zájazdu
 • potvrdenie od CK o stornovaní zájazdu (priamo v tlačive)
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia oneskoreného odletu PDF (1,15 MB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • platná letenka a doklady o zaplatení služieb
 • potvrdenie od leteckej spoločnosti o oneskorení odletu (minimálne 6 hodín) s uvedením času plánovaného odletu, dôvodu meškania a času odletu nasledujúceho alebo náhradného letu
 • originál nadobúdacích dokladov o nákupe nevyhnutných vecí osobnej potreby
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia meškanie hromadného prostriedku PDF (88 KB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • platný cestovný lístok na meškajúci hromadný dopravný prostriedok
 • doklad o meškaní hromadného dopravného prostriedku od dopravcu s uvedením času plánovaného riadneho odchodu (dátum, hodina), plánovaného riadneho príchodu (dátum, hodina), dôvod meškania a času skutočného príchodu (dátum, hodina).
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zľavnenej letenky PDF (312 KB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • neplatnú poistenú zľavnenú letenku leteckej spoločnosti, ktorá ju vystavila alebo tlačenú verziu tejto letenky (internetová verzia)
 • pokladničný doklad o zaplatení alebo faktúru poistenej zľavnenej letenky, ak letecká spoločnosť túto letenku nepreplatí
 • originál dokladu, potvrdzujúci dôvod storna letenky Ak sa preplatí časť poistenej zľavnenej letenky výdajcom, poistený predloží
 • potvrdenie o zaplatení výšky stornopoplatku výdajcu poistenej zľavnenej letenky,
 • poistenú zľavnenú letenku (kópiu)
 • originál dokladu, potvrdzujúci dôvod storna letenky
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia nepojazdného vozidla PDF (1,12 MB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • kópia veľkého technického preukazu a vodičského oprávnenia
 • kópia osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla
 • policajná správa s uvedením rozsahu poškodenia (ak je príčinou poistnej udalosti dopravná nehoda alebo odcudzenie)
 • originál faktúry za odťah
 • potvrdenie autoservisu o nepojazdnosti vozidla
 • potvrdenie autoservisu o oprave osobného vozidla, s rozpisom vykonaných prác a s uvedením doby opravovania vozidla
 • originál dokladu cestovného lístka (cestovný lístok 2. trieda)
 • alebo originál účtu za hotel
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu PDF (1,33 MB)
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • vyhlásenie o prebratí zodpovednosti za spôsobenú škodu
 • vyhlásenie poškodeného
 • originál dokladu o zaplatení za náhradu poškodenej veci (musí ísť o faktúru za konkrétnu náhradnú vec)
 • fotodokumentácia poškodenej veci
Postup nahlásenia je uvedený v časti Nahlásiť škodu - ŽIVOT A ÚRAZ - Úraz

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

 • NONSTOP tiesňové volanie 18 300
 • NONSTOP infolinka HZS: 052/78 777 11

Vznik poistnej udalosti je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu poistiteľovi a preukázať nárok na poistné plnenie. Poistený je povinný poskytnúť poistiteľovi všetky doklady potrebné pre posúdenie nároku na vyplatenie poistného plnenia. Poistiteľ poskytuje plnenie priamo Horskej záchrannej službe.

Naše služby pre vás

Nahlásiť škodu

Telefonicky 0850 111 577
Poštou Štefanovičova 4
816 23 Bratislava