Cestovné poistenie MARCO POLO a COVID-19

Všetky podmienky a povinnosti vyplývajú z podmienok stanovených poisťovňou KOOPERATIVA, pričom sú poistení povinní dodržiavať všetky štátom nariadené predpisy týkajúce sa cestovania do zahraničia.

Nižšie nájdete najčastejšie otázky spojené s Covid-19, ktoré sa týkajú cestovného poistenia MARCO POLO resp. pripoistenia Covid-19 k nemu.

Kryje poisťovňa KOOPERATIVA cestovné poistenie v krajinách bezpečných pre cestovanie (bezpečné krajiny podľa cestovateľského semaforu, „zelené krajiny“)?

Cestovné poistenie s dojednaným pripoistením Covid-19 kryje našim klientom v plnom rozsahu liečebné náklady spojené s ochorením Covid-19 rovnako ako pri ktoromkoľvek inom ochorení v krajinách, ktoré boli v čase vycestovania označené ako bezpečné.

Poistné krytie sa vzťahuje aj na náklady spojené s nevyhnutným lekárskym ošetrením, predpísaním liekov, zdravotných pomôcok, materiálov, hospitalizáciou, ako aj náklady na prepravu do a zo zdravotníckeho zariadenia alebo prepravy do vlasti.

V prípade, že je klientovi nariadená karanténa, pripoistenie kryje aj náklady na ubytovanie poisteného, rovnako tak náklady na dopravu, ak z dôvodu ochorenia Covid-19 alebo v prípadne nariadenej karantény musel zotrvať v zahraničí dlhšie ako pôvodne plánoval.

Čo sa stane, ak som vycestoval/a do krajiny bezpečnej pre cestovanie a počas pobytu sa zmenila na neodporúčanú krajinu?

Cestovné poistenie s pripoistením COVID-19 kryje riziká súvisiace s ochorením Covid-19 aj v prípade, že klient vycestoval do bezpečnej krajiny, avšak v priebehu jeho pobytu sa zmení na neodporúčanú krajinu.

Klientom odporúčame sledovať stránky Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk a Svetovej zdravotníckej organizácie www.who.int. https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Kryje poisťovňa KOOPERATIVA cestovné poistenie v krajinách, ktoré nie sú zaradené ako bezpečné pre cestovanie (zaradené podľa cestovateľského semaforu „všetky krajiny okrem zelených“)?

V prípade, ak má klient pripoistenie COVID-19 a vycestuje do krajiny, ktorá nie je označená ako bezpečná, sú klientovi kryté náklady v súvislosti s ochorením Covid-19 iba v nasledujúcich krajinách: Albánsko, Andora, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Slovinsko, Spojené Kráľovstvo, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Faerské ostrovy, Alandy, Kanárske ostrovy, Baleárske ostrovy, Azorské ostrovy, Madeiru.

Avšak limit plnenia pre liečebné náklady súvisiace s Covid-19 je 30 000,-EUR. Liečebné náklady spojené s akýmkoľvek iným ochorením má klient plne kryté, rovnako tak  ostatné riziká, ako napr. strata batožiny, právnej ochrany či zodpovednosti.

V krajinách, ktoré nie sú označené ako bezpečné a zároveň nie sú uvedené v tomto zozname, nie sú náklady spojené s ochorením Covid-19 kryté.

Musím byť zaočkovaný/á?

V prípade, ak poistený cestuje do krajiny, ktorá nie je označená ako bezpečná musí klient pre vyplatenie poistného plnenia splniť niektorú z podmienok:

  • v okamihu vycestovania bol poistený zaočkovaný proti ochoreniu Covid-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny, a to minimálne štyri týždne pred vycestovaním alebo druhou dávkou mRNA vakcíny, a to minimálne štrnásť dní pred vycestovaním

  • alebo prekonal chorobu Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami

  • alebo disponuje negatívnym výsledkom PCR testu na Covid-19, ktorý k okamihu vycestovania nie je starší ako 72 hodín.

Čo ak musím zostať v karanténe z dôvodu Covid-19? Hradí cestovné poistenie ubytovanie a náhradnú dopravu?

Náklady spojené s karanténou sú cestovným poistením kryté v prípade, ak má klient  uzavreté pripoistenie COVID-19 a z dôvodu zavedenia neočakávaných a náhlych opatrení kvôli ochoreniu Covid-19 uviazne v zahraničí v karanténe (v hoteli alebo ubytovacom zariadení). V prípade, ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej pri vstupe je už v čase vycestovania nariadená povinná karanténa, náklady na ubytovanie nekryjeme.

  • Limit plnenia pre náklady na ubytovanie poisteného v zahraničí je 50,- EUR/noc, max. 14 nocí.

  • Limit plnenia na náhradnú dopravu je 750,- EUR na jedného poisteného.

  • Do 24 hodín od vzniku podozrenia na Covid-19 alebo po nariadení karantény z dôvodu podozrenia na ochorenie Covid-19, poistený nahlási túto skutočnosť spoločnosti KOOPERATIVA alebo asistenčnej spoločnosti GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o.

Čo sa stane v prípade storna zájazdu?

Poisťovňa KOOPERATIVA uhradí náhradu storna poplatkov, ak je poistenie storna zájazdu uzavreté ako súčasť poistenia včas a zaplatené v plnej výške. Právo na poistné plnenie vznikne aj vtedy, ak poistený alebo spolucestujúci (osoba uvedená v poistnej zmluve menom a priezviskom na rovnakom doklade o poistení alebo doklade o obstaraní zájazdu) ochorel, vrátane ochorenia Covid-19, ešte pred vycestovaním a z tohto dôvodu nemôže cestovať.

Poistenie storna sa nevzťahuje na zrušenie cesty z dôvodu výskytu koronavírusu v cieľovej destinácii. Poistné plnenie z cestovného poistenia nebude vyplatené ani v prípade, ak sa klient obáva kamkoľvek vycestovať a preto svoju plánovanú dovolenku zrušil.

Na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem pomoc v zahraničí?

Asistenčné služby sú oporou v prípade akejkoľvek nečakanej udalosti v zahraničí, poistený má k dispozícii Asistenčnú službu, ktorá je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni na tel. čísle +421 268 20 20 60. Klientom poradí ako postupovať v prípade choroby, čo má v danej situácii robiť a na čo má nárok. Ak je to potrebné, nasmeruje poisteného do najbližšieho vhodného zdravotného zariadenia, prípadne zorganizuje odvoz do zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na aktuálny zdravotný stav poisteného.

Aké sú odporúčania pred cestou?
Ako partner tisícov našich klientov na ich cestách a dovolenkách klientom odporúčame, aby dodržiavali zásady predbežnej opatrnosti a potenciálne rizikovým oblastiam sa vyhýbali, pretože v prípade mimoriadnej situácie môže byť technicky náročné zaistiť potrebnú zdravotnú asistenciu (napríklad pri nutnosti repatriácie klienta na Slovensko v prípade zvýšených bezpečnostných opatrení na štátnych hraniciach).
Klientom odporúčame sledovať stránky Svetovej zdravotníckej organizácie www.who.int a Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk .

Modelové situácie:

  1. Cestujem s rodinou do krajiny, ktorá je v čase vycestovania zaradená ako bezpečná krajina (zelená). V prípade, že ja alebo niekto z mojej rodiny ochorie na Covid-19 a máme všetci uzavreté pripoistenie COVID-19, kryje poisťovňa KOOPERATIVA náklady podľa uzavretého balíka rizík v poistnej zmluve.

  2. Cestujem s rodinou do krajiny, ktorá je v čase vycestovania zaradená ako bezpečná krajina (zelená) ale počas nášho pobytu sa táto krajina zmení na neodporúčanú resp. zaradenú medzi nie bezpečné krajiny.  Ak máme všetci uzavreté pripoistenie COVID-19 kryje poisťovňa KOOPERATIVA náklady podľa uzavretého balíka rizík v poistnej zmluve.

  3. Cestujem s rodinou do krajiny, ktorá nie je v čase vycestovania zaradená ako bezpečná krajina pre cestovanie a je uvedená v zozname krajín, ktoré poisťovňa kryje. V prípade, že ja alebo niekto z mojej rodiny ochorie na Covid-19 a máme všetci uzavreté pripoistenie COVID-19 kryje poisťovňa KOOPERATIVA náklady súvisiace s ochorením Covid-19 do výšky 30 000,- EUR.

  4. Cestujem s rodinou do krajiny, ktorá nie je v čase vycestovania zaradená ako bezpečná krajina pre cestovanie a zároveň, sa nenachádza v zozname vybraných krajín, ktoré poisťovňa kryje. V prípade, že ja alebo niekto z mojej rodiny ochorie na Covid-19 a máme všetci uzavreté pripoistenie COVID-19 poisťovňa KOOPERATIVA napriek tomu nekryje náklady spojené s touto chorobou.

Upozornenie: Cestovné poistenie MARCO POLO kryje náklady spojené s ochorením COVID-19 len s pripoistením COVID-19.

Zoznam krajín, v ktorých náklady súvisiace s ochorením Covid-19 pripoistenie COVID-19 kryje aj v prípade, že krajina nie je označená ako bezpečná pre cestovanie: Albánsko, Andora, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Slovinsko, Spojené Kráľovstvo, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Faerské ostrovy, Alandy, Kanárske ostrovy, Baleárske ostrovy, Azorské ostrovy, Madeira.