Pravidlá súťaže „Kooperativa Autoškola života“

I.

Organizátor súťaže

 

 1. „Kooperativa Autoškola života“. vyhlasuje súťaž pod názvom (ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“ alebo „spoločnosť KOOPERATIVA“)Organizátorom súťaže je spoločnosť: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441, DIČ 2020527300, IČ DPH SK7020000746, Spoločnosť je členom skupiny pre DPH

 

II.

Doba a miesto konania súťaže

 

 1. Do súťaže sa možno zapojiť v dobe od 06.09.2021 do 19.09.2021 spôsobom uvedeným v článku III. týchto pravidiel súťaže.

 2. Súťaž prebieha prostredníctvom internetu, na Facebookovej stránke Vyhlasovateľa. Štatút súťaže bude zverejnený na webovej stránke Vyhlasovateľa www.kooperativa.sk.

 

III.

Podmienky účasti v súťaži a zapojenie do súťaže

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a poskytne Vyhlasovateľovi svoje údaje v súlade s týmito pravidlami súťaže (ďalej ako „Záujemca“). 

 2. Záujemca sa do súťaže zapojí tak, že v čase konania súťaže odpovie správne na súťažnú otázku v komentári k súťažnému statusu na Facebookovej stránke Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ zverejní počas trvania súťaže 4 súťažné statusy.

 3. Každý Záujemca sa môže zapojiť do súťaže maximálne 4-krát, a to komentárom (správnou odpoveďou na súťažnú otázku) ku jednému súťažnému statusu Vyhlasovateľa. Opakované komentáre od totožnej osoby pod jedným súťažným statusom Vyhlasovateľa nebudú zaradené do žrebovania.  

 4. Účasť súťažiaceho v súťaži automaticky zaniká vymazaním komentáru.

 

IV.       

Vyžrebovanie výhercov súťaže a výhry v súťaži

 

 1. Každý Záujemca bude zaradený do žrebovania o výhry v súťaži. Žrebovanie bude realizované náhodným výberom v období od 20.9.2021 do 26.9.2021. Žrebovanie výhercov zabezpečuje organizátor súťaže.

 2. Výhrou v súťaži je: 4 x poukážka na nákup pohonných hmôt a tovaru (okrem cenín) na čerpacích staniciach OMV v hodnote 50,00 Eur (slovom päťdesiat eur)

 3. Celkovo budú vyžrebovaní  štyria (4) výhercovia.  

 4. Vyžrebovaní budú tiež štyria (4) náhradníci pre prípad, že výhra v súťaži nebude niektorému výhercovi odovzdaná (a to tak z dôvodov na strane výhercu – napr. výhru odmietne, výhercu sa nepodarí kontaktovať, ako aj z dôvodov na strane Vyhlasovateľa – napr. vylúči výhercu zo súťaže pre nesplnenie podmienok tejto súťaže – napr. pre konanie v rozpore s pravidlami súťaže). Náhradníci budú vyžrebovaní v záväznom poradí, v ktorom nastúpia na miesto výhercu, ktorému výhra nebola odovzdaná.

 

V.

Informovanie o výhre a odovzdávanie výhier v súťaži

 

 1. Každý výherca bude o výhre v súťaži upovedomený bez zbytočného odkladu po žrebovaní, a to súkromnou správou prostredníctvom Facebooku Vyhlasovateľom. Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži je aj výzva na potvrdenie záujmu výhercu o prevzatie výhry v súťaži a prípadné doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie a prevzatie výhry (e-mail, telefonický kontakt, alebo adresa) a dojednanie konkrétnych podmienok jej odovzdania, prevzatia a čerpania. Výherca je povinný svoj záujem o prevzatie výhry potvrdiť súkromnou správou alebo e-mailom odoslaným a doručeným na e-mailovú adresu oznámenú výhercovi v rámci jeho upovedomenia o výhre v súťaži, a to najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia upovedomenia podľa prvej vety tohto bodu. V prípade, ak výherca do troch  kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia upovedomenia podľa prvej vety tohto bodu pravidiel súkromnou správou alebo e-mailom nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry v súťaži alebo ak nedoplní údaje nevyhnutné na odovzdanie a prevzatie výhry a dojednanie konkrétnych podmienok jej odovzdania, prevzatia a čerpania, nárok výhercu na akúkoľvek výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká a na jeho miesto nastupuje náhradník.

 2. Výhra bude odovzdaná a realizovaná za podmienok dojednaných medzi Vyhlasovateľom a jednotlivými výhercami.

 3. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. Rovnako v prípade, ak sa výhercu nepodarí kontaktovať za účelom dohodnutia odovzdania výhry (napr. nepodarí sa s ním telefonicky spojiť) po doplnení jeho kontaktných údajov po upovedomení o výhre, a to najneskôr do 1 kalendárneho dňa odo dňa prvého pokusu o uskutočnenie kontaktovania, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.

 4. Odovzdanie výhry v súťaži môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel, predložením preukazu totožnosti k nahliadnutiu (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu, ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu upravujúceho odovzdanie, prevzatie a realizáciu výhry, pripraveného a poskytnutého zo strany organizátora súťaže.

 5. Peňažné vyjadrenie výhry zodpovedá výhre po zdanení. Zdanenie výhry sa riadi ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Za odvedenie dane zodpovedá výherca.

 

VI.

Osobitné ustanovenia

 

 1. Ak Vyhlasovateľ v priebehu konania súťaže preukáže, že účastník súťaže konal alebo sa pokúsil konať v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhodu zo súťaže mu plynúcu. Takýto účastník súťaže môže byť zo súťaže bez akejkoľvek náhrady vylúčený a nemôže sa súťaže opäť zúčastniť.

 2. Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

 3. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a budú zverejnené na stránkach Vyhlasovateľa. Účinnosť zmien nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.

 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby).

 6. Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke Facebooku, problémy na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrou v súťaži alebo v súvislosti s ňou. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdávania výhier. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať.

 7. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto pravidiel.

 8. KOOPERATIVA spracúva osobné údaje súťažiacich na účel vyhlásenej súťaže v rozsahu meno, priezvisko, mesto trvalého pobytu, email a telefónne číslo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. o ochrane osobných údajov“), a to počas trvania súťaže a po dobu 1 mesiaca odo dňa vyhodnotenia súťaže. Súťažiaci prehlasuje, že sa oboznámil s Informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke vyhlasovateľa www.kooperativa.sk.

 9. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na www.kooperativa.sk.

 

 

Bratislava, dňa 05.09.2021