Životné poistenie a COVID-19

Vypláca poisťovňa Kooperativa poistné plnenie v prípade úmrtia na Covid-19?
Áno. Poisťovňa Kooperativa už v súvislosti s COVID-19 vyplatila klientom zo životného poistenia viac ako 4.7 milióna eur.

Máte výluku z poistenia ak je klient očkovaný?
Nie. OČKOVANIE REGISTROVANOU VAKCÍNOU NIE JE EXPERIMENTÁLNOU LIEČBOU A TEDA ANI DÔVODOM NA VÝLUKU Z POISTENIA
V prípade, ak sa klient rozhodne zaočkovať vakcínou na COVID 19,  schválenou na Slovensku  (Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv), resp.  European medecines agency (Európska agentúra pre lieky), a v dôsledku tohto očkovania by nastali  zdravotné následky, ktoré by viedli k invalidite, úmrtiu, hospitalizácii, pracovnej neschopnosti a pod.,  v takom prípade poisťovňa neuplatňuje žiadnu výluku  ani  obmedzenie pre príslušné riziko, z ktorého by vyplýval nárok na poistné plnenie. 

Máte výluku z poistenia ak je klient neočkovaný?
Nie. Plníme aj v prípade, ak klient nie je očkovaný.

Máte pandemické ochorenia vo výlukach a či by plnenie nebolo v prípade smrti zamietnuté?
Poisťovňa KOOPERATIVA ponúka široké portfólio typov životného postenia, ktoré si môžu klienti uzatvoriť cez rôzne predajné kanály (makléri, banka a pod.) Rôznorodosť produktov, ktoré počas svojho pôsobenia na trhu poisťovňa poskytla priniesla desiatky variácii a aktualizácii VPP. 
V aktuálne ponúkaných produktoch životného poistenia, ktoré sú dostupné klientom cez obchodnú sieť poisťovne je smrť poisteného z akejkoľvek príčiny počas dojednanej doby poistenia poistnou udalosťou. To znamená, že v prípade, ak poistený zomrie na následky ochorenia COVID-19, oprávnenej osobe vznikne nárok na výplatu poistného plnenia, teda  poisťovňa neuplatňuje v prípade poistnej udalosti žiadnu výluku či obmedzenie (epidémia alebo pandémia).

Ak poistený ochorie na korona vírus a má životné poistenie, vznikne mu nárok na poistené plnenie?
Životné poistenie poisťovne KOOPERATIVA kryje v spojení s ochorením COVID-19 okrem iného aj riziká Pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti, Denné odškodné za pobyt v nemocnici a Smrť akákoľvek. Priznanie nároku na výplatu poistného plnenia nie je ovplyvnené tým, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) klasifikovala ochorenie COVID–19 ako epidémiu, resp. pandémiu. Pre uvedené ochorenie platia len také ochranné a čakacie lehoty, výluky a obmedzenia definované príslušnými poistnými podmienkami,  ktoré sú platné aj pri iných bežných ochoreniach.

Ak poistený ochorie na korona vírus a je práceneschopný?
Poistnou udalosťou v pripoistení dočasnej práceneschopnosti sa rozumie lekárom vystavená dočasná práceneschopnosť poisteného z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorá vznikla v čase trvania pripoistenia po uplynutí ochranných lehôt, a ktorá nepretržite trvá aj po uplynutí čakacej doby uvedenej v poistnej zmluve. 
Ak je poistenému diagnostikované ochorenie COVID-19 a je mu lekárom vystavená dočasná práceneschopnosť, vznikne poistenému nárok na výplatu poisteného plnenia v súlade s platnými poistnými podmienkami pre uvedené riziko (po uplynutí ochrannej lehoty, teda PN trvá min. 22 dní a je po uplynutí čakacej lehoty uvedenej v poistných podmienkach).
V prípade, že je poistenému lekárom vystavená dočasná práceneschopnosť, nie však z dôvodu, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, ale napr. z dôvodu karantény, prerušenia prevádzky a pod. (teda poistený sa nelieči na žiadne ochorenie), nárok na poistné plnenie v takom prípade poistenému nevzniká.

Ak poistený ochorie na korona vírus a je hospitalizovaný v nemocnici?
Poistnou udalosťou je nevyhnutný, nepretržitý liečebný pobyt poisteného v nemocnici na území Európy počas doby poistenia z dôvodu choroby alebo úrazu dlhší ako 1 deň, resp. 3 dni. Poisťovňa nie je povinná plniť počas ochranných lehôt, ak prvý deň pobytu v nemocnici spadá do tohto obdobia.
Ak je poistenému diagnostikované ochorenie COVID-19 a z uvedeného dôvodu je zároveň hospitalizovaný v ktorejkoľvek nemocnici na území Európy, vznikne poistenému nárok na výplatu poisteného plnenia v súlade s platnými poistnými podmienkami pre uvedené riziko (teda po uplynutí ochranných lehôt, ktoré poistné podmienky presne definujú).