Škody - neživotné poistenie

Poistenie nehnuteľnosti

Forma hlásenia:

Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Doklady potrebné k riešeniu škody poškodenie a zničenie skratom, požiar, vodovodné škody, atmosférické zrážky, vandalizmus, sprejerstvo, nepriamy úder blesku, spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia, znehodnotenie stavebného pozemku, stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy a iné:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku,
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia,
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra).

Tlačivá na stiahnutie:

Doklady potrebné k riešeniu krádeže alebo lúpeže:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (krádež, lúpež),
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia,
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra).

Tlačivá na stiahnutie:

Doklady potrebné k riešeniu škody zo zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku,
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia.

Poškodený doloží:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody voči škodcovi, ak škodu spôsobil klient poisťovne KOOPERATIVA,  
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra),
 • lekárske správy v prípade škody na zdraví.

Tlačivá na stiahnutie:

Možnosti doručenia dokladov:

 • priložením príloh vo formulári pre hlásenie škody v záložke POPIS ŠKODY,
 • odovzdaním technikovi pri obhliadke,
 • zaslaním doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
 • riešenie škody je možné sledovať cez www.kooperativa.sk tlačidlo Stav mojej škody. Po vložení čísla škody sa zobrazia informácie o škode a chýbajúcich dokladoch, ktoré je možné priložiť ku škode cez tlačidlo Vložiť,
 • vybavte jednoducho online.

Poistenie domácnosti

Forma hlásenia:

Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Doklady potrebné k riešeniu škody požiar, vodovodné škody, vandalizmus, nepriamy úder blesku, búrlivý vietor, únik vody, sklo, stavebný materiál a iné:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku,
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia,
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra).

Tlačivá na stiahnutie:

Doklady potrebné k riešeniu krádeže alebo lúpeže:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (krádež, lúpež),
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia,
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra).

Tlačivá na stiahnutie:

Doklady potrebné k riešeniu škody zo zodpovednosti príslušníkov domácnosti:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku,
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia.

Tlačivá na stiahnutie:

Doklady potrebné k riešeniu práčka a skrat elektromotorov:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (stroje, elektronické zariadenia),
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia,
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra).

Tlačivá na stiahnutie:

Poškodený doloží:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody voči škodcovi, ak škodu spôsobil klient poisťovne KOOPERATIVA,  
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra),
 • lekárske správy v prípade škody na zdraví.

Tlačivá na stiahnutie:

Možnosti doručenia dokladov:

 • priložením príloh vo formulári pre hlásenie škody v záložke POPIS ŠKODY,
 • odovzdaním technikovi pri obhliadke,
 • zaslaním doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
 • riešenie škody je možné sledovať cez www.kooperativa.sk tlačidlo Stav mojej škody. Po vložení čísla škody sa zobrazia informácie o škode a chýbajúcich dokladoch, ktoré je možné priložiť ku škode cez tlačidlo Vložiť,
 • vybavte jednoducho online.


Asistenčné služby
GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o.
18118, zo zahraničia: +421 18118 alebo +421 2 6353 2236. v prevádzke 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Cestovné poistenie k platobným kartám / osobnému účtu

Zmluvy uzatvorené do 17.6.2022 (vrátane): V prípade poistnej udalosti sa obráťte na asistenčnú službu CORIS, na tel. č. +421 2 5341 6371.
Zmluvy uzatvorené od 18.6.2022 (vrátane): V prípade poistnej udalosti sa obráťte na asistenčnú službu GLOBAL ASSISTANCE, na tel. č. +421 2 6820 2060.
V prípade dopravnej asistencie využite služby spoločnosti Click2Claim na tel. č. +421 2 2057 0546.

V prípade poistenia zásahu Horskej záchrannej služby na Slovensku pri nutnosti zásahu Horskej Záchrannej služby, ak sa poistený ocitne v tiesňovej situácii, ktorá ohrozuje jeho život alebo zdravie, je potrebné urýchlene kontaktovať nonstop tiesňovú telefonickú linku Horskej záchrannej služby 18 300.

V prípade, ak nastane poistná udalosť poistník je povinný nahlásiť poistnú udalosť obratom, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko.

Forma hlásenia:

Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Liečebné náklady a úrazové poistenie:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie poistnej udalosti poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie,
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou,
 • originál faktúry,
 • originál dokladu o zaplatení liečebných nákladov v zahraničí,
 • doklad o vycestovaní pri poistení k platobným kartám SLSP a celoročnom poistení liečebných nákladov,
 • potvrdenie o hospitalizácii,
 • doklad o vynaložení nákladov za cestovné lístky/ letenku/ pohonné hmoty/ubytovanie.

Tlačivá na stiahnutie:

Neskoré dodanie batožiny:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny – neskoré dodanie,
 • potvrdenie od leteckej spoločnosti o meškaní a následnom dodaní batožiny s presne uvedeným dátumom a časom dodania,
 • nadobúdacie doklady vecí osobnej potreby (odevy, toaletné potreby), ktoré si bol klient nútený zaobstarať z dôvodu neskorého dodania batožiny (ak dodanie trvalo minimálne 12 hodín).

Tlačivá na stiahnutie:

Krádež, poškodenie, strata batožiny:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny,
 • potvrdenie o krádeži od ubytovacieho zariadenia potvrdzujúce prekonanie prekážky, (prípadne iného zariadenia, ktoré zodpovedá za vašu batožinu),
 • policajná správa potvrdzujúca prekonanie prekážky vo veci krádeže,
 • nadobúdacie doklady odcudzených/poškodených/stratených vecí,
 • čestné prehlásenie, že si klient neuplatňoval nárok na náhradu škody u leteckej spoločnosti /dopravcu v prípade opravy poškodenej batožiny účet za jeho opravu
 • potvrdenie o poškodení batožiny od leteckej spoločnosti PIR,
 • fotodokumentácia poškodenej batožiny,
 • doklady o kúpe poškodenej veci,
 • kópia letenky,
 • batožinové lístky,
 • ak je batožina do takej miery poškodená, že nie je možné ju opraviť, originál potvrdenie o neopraviteľnosti.

Tlačivá na stiahnutie:

Storno zájazdu/stornopoplatok:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia storna zájazdu,
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou, prípadne iný doklad potvrdzujúci dôvod storna,
 • zmluva s CK o obstaraní zájazdu,
 • doklad o zaplatení plnej sumy zájazdu,
 • potvrdenie od CK o stornovaní zájazdu (priamo v tlačive).

Tlačivá na stiahnutie:

Nečerpané služby/predčasný návrat:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia predčasného návratu a nečerpaných služieb,
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou, prípadne iný doklad potvrdzujúci dôvod predčasného návratu (napr. úmrtný list),
 • zmluva s CK o obstaraní zájazdu,
 • doklad o zaplatení plnej sumy zájazdu.

Tlačivá na stiahnutie:

Oneskorený odlet:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia oneskoreného odletu,
 • platná letenka a doklady o zaplatení služieb,
 • potvrdenie od leteckej spoločnosti o oneskorení odletu (minimálne 6 hodín) s uvedením času plánovaného odletu, dôvodu meškania a času odletu nasledujúceho alebo náhradného letu,
 • originál nadobúdacích dokladov o nákupe nevyhnutných vecí osobnej potreby.

Tlačivá na stiahnutie:

Meškanie hromadného dopravného prostriedku:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia meškanie hromadného prostriedku,
 • platný cestovný lístok na meškajúci hromadný dopravný prostriedok,
 • doklad o meškaní hromadného dopravného prostriedku od dopravcu s uvedením času plánovaného riadneho odchodu (dátum, hodina), plánovaného riadneho príchodu (dátum, hodina), dôvod meškania a času skutočného príchodu (dátum, hodina).

Tlačivá na stiahnutie:

Storno letenky:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia storno poplatku,  
 • neplatnú poistenú letenku leteckej spoločnosti, ktorá ju vystavila alebo tlačenú verziu tejto letenky (internetová verzia),
 • pokladničný doklad o zaplatení alebo faktúru poistenej letenky, ak letecká spoločnosť túto letenku nepreplatí,
 • originál dokladu, potvrdzujúci dôvod storna letenky Ak sa preplatí časť poistenej letenky, poistený predloží:
 • potvrdenie o zaplatení výšky stornopoplatku poistenej letenky,
 • poistenú letenku (kópiu),
 • originál dokladu, potvrdzujúci dôvod storna letenky.

Tlačivá na stiahnutie:

Nepojazdné vozidlo:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia nepojazdného vozidla,
 • kópia veľkého technického preukazu a vodičského oprávnenia,
 • kópia osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla,
 • policajná správa s uvedením rozsahu poškodenia (ak je príčinou poistnej udalosti dopravná nehoda alebo odcudzenie),
 • originál faktúry za odťah,
 • potvrdenie autoservisu o nepojazdnosti vozidla,
 • potvrdenie autoservisu o oprave osobného vozidla, s rozpisom vykonaných prác a s uvedením doby opravovania vozidla,
 • originál dokladu cestovného lístka (cestovný lístok 2. trieda),
 • alebo originál účtu za hotel.

Tlačivá na stiahnutie:

Zodpovednosť:

 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu,  
 • vyhlásenie o prebratí zodpovednosti za spôsobenú škodu,
 • vyhlásenie poškodeného,
 • originál dokladu o zaplatení za náhradu poškodenej veci (musí ísť o faktúru za konkrétnu náhradnú vec),
 • fotodokumentácia poškodenej veci.

Tlačivá na stiahnutie:

Možnosti doručenia dokladov:

 • priložením príloh vo formulári pre hlásenie škody v záložke POPIS ŠKODY,
 • zaslaním doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
 • riešenie škody je možné sledovať cez www.kooperativa.sk tlačidlo Stav mojej škody. Po vložení čísla škody sa zobrazia informácie o škode a chýbajúcich dokladoch, ktoré je možné priložiť ku škode cez tlačidlo Vložiť

Povinné zmluvné poistenie

Forma hlásenia:

Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Doklady potrebné k riešeniu škody – VINNÍK (klient poisťovne KOOPERATIVA)

 • vyplnený záznam o dopravnej nehode, ak škoda vznikla stretom vozidiel (kópia alebo sken),
 • vyplnené tlačivo PZP Oznámenie škodovej udalosti poisteným klientom – vinníkom,
 • veľký technický preukaz (kópia alebo sken),
 • vodičský preukaz vodiča  (kópia alebo sken),
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken).

Tlačivá na stiahnutie:

Doklady potrebné k riešeniu škody – POŠKODENÝ

 • vyplnený záznam o dopravnej nehode, ak škoda vznikla stretom vozidiel (kópia alebo sken),
 • vyplnené tlačivo PZP Oznámenie škodovej udalosti poškodeným,
 • veľký technický preukaz (kópia alebo sken),
 • vodičský preukaz vodiča  (kópia alebo sken),
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken),
 • faktúra, resp. žiadosť o výplatu rozpočtom (originál alebo sken).

Tlačivá na stiahnutie:

Možnosti doručenia dokladov:

 • priložením príloh vo formulári pre hlásenie škody v záložke POPIS ŠKODY,
 • odovzdanie technikovi pri obhliadke vozidla, resp. partnerskému servisu,
 • zaslaním doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
 • riešenie škody je možné sledovať cez www.kooperativa.sk tlačidlo Stav mojej škody. Po vložení čísla škody sa zobrazia informácie o škode a chýbajúcich dokladoch, ktoré je možné priložiť ku škode cez tlačidlo Vložiť,
 • vybavte jednoducho online,
 • iné doklady potrebné k riešeniu Vašej škodovej udalosti si poisťovňa v prípade potreby od Vás vyžiada.

Po oprave motorového vozidla:

 • faktúra od dodávateľa náhradných dielov,
 • dodací list k náhradným dielom,
 • potvrdenie o úhrade alebo zaplatení predmetnej faktúry, alebo pokladničný blok.

Asistenčné služby
GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o.
18118, zo zahraničia: +421 18118 alebo +421 2 6353 2236. v prevádzke 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Havarijné poistenie

Forma hlásenia:

Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Doklady potrebné k riešeniu škody:

 • vyplnený záznam o dopravnej nehode, ak škoda vznikla stretom vozidiel (kópia alebo sken),
 • vyplnené tlačivo Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia,
 • veľký technický preukaz (kópia alebo sken),
 • vodičský preukaz vodiča  (kópia alebo sken),
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken),
 • faktúra, resp. žiadosť o výplatu rozpočtom (originál alebo sken).

Po oprave motorového vozidla:

 • faktúra od dodávateľa náhradných dielov,
 • dodací list k náhradným dielom,
 • potvrdenie o úhrade alebo zaplatení predmetnej faktúry, alebo pokladničný blok.

Tlačivá na stiahnutie:

Krádež vozidla:

 • vyplnené tlačivo Hlásenie odcudzenia motorového vozidla a Dotazník pri odcudzení motorového vozidla,
 • osvedčenie o evidencii motorového vozidla (veľký technický preukaz),
 • STK, EK,
 • protokol z polície,
 • nadobúdacie faktúry od vozidla,
 • servisný zošit,
 • všetky kľúče od motorového vozidla, ovládače a kľúče od zabezpečovacích zariadení.

Tlačivá na stiahnutie:

Možnosti doručenia dokladov:

 • priložením príloh vo formulári pre hlásenie škody v záložke POPIS ŠKODY,
 • odovzdanie technikovi pri obhliadke vozidla, resp. partnerskému servisu,
 • zaslaním doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
 • riešenie škody je možné sledovať cez www.kooperativa.sk tlačidlo Stav mojej škody. Po vložení čísla škody sa zobrazia informácie o škode a chýbajúcich dokladoch, ktoré je možné priložiť ku škode cez tlačidlo Vložiť,
 • vybavte jednoducho online,
 • iné doklady potrebné k riešeniu Vašej škodovej udalosti si poisťovňa v prípade potreby od Vás vyžiada.

Asistenčné služby
GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o.
18118, zo zahraničia: +421 18118 alebo +421 2 6353 2236. v prevádzke 24 hodín denne, 365 dní v roku.