Predstavenie poistenia

Niektorým povolaniam vyplýva zo zákona povinnosť poistiť sa. Našťastie ale neurčuje, kde. Ak máte práve takúto profesiu, riziká, ktoré sú s ňou spojené nechajte na nás. Vyberte si spoľahlivého partnera, ktorý vás bude kryť za každých okolností.

Výhody produktu: 

 • Zákonné poistenie v stabilnej spoločnosti,
 • vďaka množstvu poistených subjektov máme bohaté skúsenosti s riešením poistných udalostí profesijnej zodpovednosti,
 • komplexné pokrytie všetkých profesií, ktoré vyžadujú zákonné poistenie.

Máte záujem?

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Často kladené otázky

Poistenie profesijných zodpovedností

Najčastejšie otázky a odpovede

Ktoré povolania je potrebné zo zákona poistiť?

Zoznam povolaní:

 • poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti komerčného právnika, exekútora, správcu konkurznej podstaty, daňového poradcu, geodeta a kartografa,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokátskej, audítorskej, projektovej, notárskej, veterinárnej činnosti,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia, činnosti zasielateľa, rybárskej stráže, poisťovacieho makléra, dražobníka,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy tovaru,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla,
 • poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu práva poľovníctva,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou manažérov, členov predstavenstva, výkonných riaditeľov alebo iného štatutárneho orgánu.
Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Telefonicky nahlásite každú škodovú udalosť za účelom zabezpečenia obhliadky poškodenej veci.

Škodové udalosti, kde nie je potrebná obhliadka: 

 • finančné škody (škodové nároky z poistenia zodpovednosti advokátov, účtovníkov, daňových poradcov)
 • škody na zdraví (napr. úrazy žiakov)

môžete nahlásiť online alebo Písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Profesijná zodpovednosť za škodu (zodpovednosť špecifických profesií)

Doklady potrebné k riešeniu škody z poistenia zodpovednosti

 • tlačivo Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu – vyplní poistený
 • tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným voči poistenému – vyplní poškodený
 • písomné vysvetlenie k okolnostiam vzniku škody
 • rozhodnutia príslušných súdov
 • a iné doklady v závislosti od jednotlivých okolností vzniku škody
Kde si môžem stiahnuť potrebné dokumenty a tlačivá?

Všetky dokumenty a tlačivá si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
IPID zodpovednosť notár 158_07012022
Platnosť od 07. 01. 2022
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
07. 01. 2022-
Poistné podmienky
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 06. 2021-
01. 01. 2023-
15. 12. 2020-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
01. 07. 2022-
01. 06. 2021-
01. 06. 2021-
01. 06. 2021-
01. 01. 2023-
01. 06. 2021-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
22. 01. 2023-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám