• Asistenčné služby

 • Oprava auta v plnej výške až do 100 % jeho aktuálnej všeobecnej hodnoty

 • Bonus za bezškodový priebeh

Predstavenie poistenia

Sú situácie, ktorým sa nevyhne ani ten najlepší šofér. Rôzne havárie, krádeže, lúpeže, vandalizmus či pôsobenia živlov... na to vás v autoškole nepripravia. Ale nemajte stres, my sme na to pripravení za vás. Či už vaše auto skončí ťuknuté alebo na komplet rozbité, naše havarijné poistenie Auto komplet vás istí. Havarijné poistenie Auto komplet ponúka náhradu škody v prípade havárie, krádeže, lúpeže, vandalizmu, pôsobenia živla.

Výhody produktu: 

 • Široká ponuka krytia podľa zvoleného balíka poistenia,
 • užitočné asistenčné služby pre každý deň na cestách,
 • bonus za bezškodový priebeh,
 • uhradíme náklady na opravu auta v plnej výške pri čiastočnej škode, pri totálnej škode až do 100 % jeho aktuálnej všeobecnej hodnoty.

Teraz aj so zľavou 10 % pre vozidlá do 3,5 tony. Detaily si môžete pozrieť tu.

Rozšírte si poistenie o dodatkové poistenie GAP:

 • Výška poistnej sumy poistenia finančnej straty GAP až do výšky 100 000 EUR,
 • pripoistenie GAP je možné dohodnúť na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov,
 • kryje riziko finančnej straty v dôsledku odcudzenia (krádeže, lúpeže) vozidla, totálneho zničenia vozidla (pri havárii) a živelnej udalosti.
Benefity poistenia

Čo vám dá poistenie Auto komplet?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Havarijné poistenie

Bezplatné služby

 • Pomoc pri strate kľúčov
 • Defekt
 • Zámena paliva
 • a ďalšie

Voliteľné pripoistenia v dvoch balíkoch

PRIPOISTENIA

Balíky pripoistenia

Tabuľku posúvaj posunom do strán
PripoisteniaBasicOptimum
Poistenie batožiny
Poistenie osôb
Poistenie pneumatík
Poistenie pre prípad zámeny paliva pri tankovaní
Poistenie zapožičania náhradného vozidla
Poistenie čelného skla motorového vozidla
Poistenie krytia výluk škôd vzniknutých následkom teroristických akcií
Poistenie krytia výluk škôd vzniknutých na polepoch motorového vozidla
Poistenie krytia výluky nasatia vody do motora

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

S pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

SLUŽBY V CENE

Doplnkové služby

Asistenčné služby, ktoré od nás dostanete v poistení

Vyberte službu

Odťah / Oprava / Úschova

Pokazené auto? Kryjeme vás v každej situácii, či už je to:

 • Oprava na mieste,
 • odťah do najbližšej opravovne,
 • úschova nepojazdného vozidla a odťah na miesto bydliska.
Často kladené otázky

Havarijné poistenie Auto komplet

Najčastejšie otázky a odpovede

Čo obvykle kryje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je základné poistenie pre vaše vozidlo a obvykle kryje nasledovné škody:

 • Havária, 
 • odcudzenie, 
 • vandalizmus, 
 • živelná udalosť,
 • stret so zverou.  

Je užitočné doplniť si základné havarijné poistenie aj našimi šikovnými pripoisteniami. 

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Pri hlásení škodovej udalosti budete potrebovať nasledovné údaje, prosím, pripravte si ich:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite
 • technický preukaz - EČV, VIN kód /číslo karosérie/, továrenská značka, typ, farba, rok výroby
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
 • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku).
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa /IČO, názov a sídlo spoločnosti
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody
Aké doklady potrebujem k riešeniu škody?
 • vyplnený záznam o dopravnej nehode, ak škoda vznikla stretom vozidiel (kópia alebo sken)
 • veľký technický preukaz (kópia alebo sken)
 • vodičský preukaz vodiča (kópia alebo sken)
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken)
 • faktúra, resp. žiadosť o výplatu rozpočtom (originál alebo sken)
 • vyplnené a podpísané tlačivo podľa toho, z ktorého poistenia si škodu uplatňujete - Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia 

Doklady môžete doručiť:

 • vo forme príloh formulára pri hlásení škody online
 • e-mailom na adresu likvidaciaNP@koop.sk
 • odovzdanie technikovi pri obhliadke vozidla, resp. partnerskému servisu
 • doručenie poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Aké sú možnosti riešenia škody?

Výberom vhodného riešenia škody urýchlite proces vybavenia poistnej udalosti.

1) Zmluvný autorizovaný autoservis:

 • za vás komunikuje priamo s poisťovňou a má možnosť priamo doručovať doklady za opravu vášho vozidla, ako i ďalšie doklady nevyhnutné k likvidácii vašej škodovej udalosti do poisťovne
 • servis s obhliadkou škody zabezpečí obhliadku vášho poškodeného vozidla

2) Autoservis, ktorý nie je našim zmluvným partnerom (nenachádza sa v zozname autorizovaných autoservisov poisťovne)

Pre správne riešenie poistnej udalosti je nutné zabezpečiť nasledujúcu dokumentáciu:

 • pred zahájením opravy vášho vozidla si vyžiadajte od autoservisu kalkuláciu nákladov na opravu,
 • porovnajte náklady uvedené v kalkulácii autoservisu s kalkuláciou nákladov, ktorá vám bude poskytnutá po obhliadke poškodeného vozidla obhliadajúcim technikom,
 • pred zahájením opravy vášho vozidla informujte autoservis, že k faktúre za opravu budete požadovať nasledovné doklady preukazujúce pôvod, kvalitu, originalitu a hodnotu náhradných dielov použitých pri oprave vášho vozidla,
 • faktúra od dodávateľa náhradných dielov,
 • dodací list k náhradným dielom,
 • potvrdenie o úhrade, potvrdenie o zaplatení predmetnej faktúry alebo pokladničný blok.

Poisťovňa posúdi možnosť doplatku za použité náhradné diely nad rámec kalkulácie nákladov na opravu na základe obhliadky po oprave vozidla. 

3) Rozpočtom:

Poisťovňa poskytne plnenie na základe výpočtu nákladov na opravu bez potreby dokladovania faktúry za opravu.

V prípade požiadavky o likvidáciu a vyplatenie škody rozpočtom, poisťovňa môže vo výpočte nákladov na opravu zohľadniť ceny náhradných dielov použitých k oprave vozidla na základe predložených dokladov preukazujúcich ich pôvod, kvalitu, originalitu, hodnotu. Pri tomto spôsobe likvidácie škody je potrebné doručiť do poisťovne nasledujúce doklady:

 • faktúra od dodávateľa náhradných dielov,
 • dodací list k náhradným dielom,
 • potvrdenie o úhrade alebo zaplatení predmetnej faktúry, alebo pokladničný blok.

Riešenie škody môžete sledovať cez Stav mojej škody. Zadáte číslo škody, zistíte stav aj informácie o chýbajúcich dokladoch, ktoré cez tlačítko Vložiť môžete ihneď priložiť ku škode.

Vyhnite sa zdržaniu pri riešení škody a papierovačky vybavujte jednoducho online.

Ako nahlásiť krádež vozidla?
 • Elektronicky cez online formulár
 • Prostredníctvom mobilnej aplikácie KOOPERATIVA. Stiahnite si aplikáciu IOSANDROID
 • Osobne na pobočke poisťovne
 • Telefonicky na čísle +421 2 5729 9983, ak sa krádež vozidla stala v zahraničí

Po nahlásení škodovej udalosti či už elektronicky alebo telefonicky, je potrebné zaslať originály nasledovných dokumentov doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava:

 • vyplnené tlačivo Hlásenie škodovej udalosti na motorovom vozidle a Dotazník pri odcudzení motorového vozidla
 • osvedčenie o evidencii motorového vozidla (veľký technický preukaz)
 • STK, EK
 • protokol z polície
 • nadobúdacie faktúry od vozidla
 • servisný zošit
 • všetky kľúče od motorového vozidla, ovládače a kľúče od zabezpečovacích zariadení

Po doručení vyššie uvedených dokladov, Vás prosíme, aby ste postupovali podľa ďalších pokynov pracovníkov poisťovne.

Pre vyriešenie poistnej udalosti krádež motorového vozidla je nevyhnutné doručiť do poisťovne Uznesenie o ukončení, resp. prerušení šetrenia z polície a následné vyznačenie blokácie, prípadne vyradenia MV do technického preukazu.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
Poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
22. 01. 2023-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám