Predstavenie poistenia

Je pre vás auto každodenným spoločníkom v práci aj v bežnom živote a trávite v ňom toľko času, že už má aj svoje meno? Tak potom určite viete, že diaľnica je niekedy hotová džungľa. Nenechajte sa na križovatke života zaskočiť a poistite seba aj svoje príjmy. Ak v dôsledku nešťastnej udalosti stratíte schopnosť šoférovať, volant prevezmeme za vás.

Výhody produktu: 

 • Finančné odškodnenie v prípade straty schopnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu telesného alebo mentálneho postihnutia,
 • použitie finančných prostriedkov nie je účelovo viazané,
 • vyplatené poistné plnenie vás môže vrátiť za volant alebo si ním nahradíte vypadnuté príjmy,
 • vyplatené financie vám umožnia zaplatenie alternatívnych foriem prepravy, prestavby vozidla v súvislosti s invaliditou, úhradu nákladov spojených s liečbou alebo úhradu bežných výdavkov,
 • poistná suma 10 000 EUR za 3 eurá mesačne,
 • poistná suma do 30 000 EUR, pre profesionálneho vodiča do výšky 50 000 EUR,
 • toto poistenie môžete spojiť s poistením auta a uhrádzať tak poistné jednou platbou za všetky zmluvy.

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Vodič plus

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako nahlásiť škodu?

Skôr ako nahlásite poistnú udalosť, preštudujte si prosím, aké doklady je nevyhnutné poisťovni predložiť ku konkrétnej poistnej udalosti. Do formulára (tlačiva), ktorý je súčasťou online nahlásenia poistnej udalosti, je nevyhnutné uviesť dáta poistenej (poškodenej) osoby. V prípade, že poistenou (poškodenou) osobou je maloletá osoba, prosíme, uviesť aj údaje zákonného zástupcu poisteného (poškodeného).

Pre nahlásenie poistnej udalosti si pripravte:

 • Číslo poistnej zmluvy poisteného (poškodeného). 
 • Všetky lekárske správy z liečby, hospitalizácie alebo pracovnej neschopnosti a doklady nevyhnutné k nahláseniu poistnej udalosti (povinné doklady k jednotlivým uplatňovaným rizikám sú uvedené v úvode príslušného tlačiva).
 • Tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a zároveň priložiť kópiu občianskeho preukazu toho, kto tlačivo vyplnil a podpísal. Konkrétne tlačivo, postup a požadované doklady nájdete TU

Tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“ nám môžete zaslať cez ONLINE FORMULÁR alebo písomne na adresu:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Náklady spojené s vypísaním tlačív pre poisťovňu znáša poistený, resp. oprávnená osoba na poistné plnenie.

Strata schopnosti viesť motorové vozidlo v poistení Vodič Plus

Nárok na plnenie:

 • ak nastane jedna z nižšie popisovaných situácií:
 • poistnou udalosťou je vznik jednej zo zoznamu chorôb uvedených v poistnej zmluve
 • alebo strata vodičského oprávnenia z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z poistenia Vodič plus pre prípad straty schopnosti viesť motorové vozidlo
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
 • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplnená ošetrujúcim lekárom, musí obsahovať dátum diagnostikovania vážneho ochorenia alebo dôvod odobratia vodičského oprávnenia
 • lekárska správa z prvého vyšetrenia, ktorým bola choroba diagnostikovaná alebo lekárska správa, ktorá potvrdzuje dôvod odobratia vodičského oprávnenia
 • doklad vystavený lekárom z dôvodu odobratia vodičského oprávnenia
 • doklad vystavený príslušným orgánom polície z dôvodu odobratia vodičského oprávnenia
Kde si môžem stiahnuť potrebné dokumenty a tlačivá?

Všetky dokumenty a tlačivá si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
IPID Vodič Plus BK2_1140_01012024
Platnosť od 01. 01. 2024
01. 01. 2024-
Poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
14. 06. 2023-
08. 08. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám