• Horská záchranná služba

 • Cykloasistencia

 • Pripoistenie rizikových športov

Predstavenie poistenia

Cestovať bez poistenia je asi také bezpečné, ako ísť do hôr v sandáloch. Či už ste náruživý športovec alebo turista, vždy je dobré mať k týmto záľubám pribalené aj vhodné poistenie. S nami máte istotu aj pri rizikových športoch, aj v prípade zásahu horskej záchrannej služby. A opravu bicykla istí naša Cykloasistencia.

Výhody produktu: 

 • možnosť samostatného poistenia nákladov Horskej záchrannej služby,
 • možnosť pripoistenia rizikových športov, ktoré sú v bežnom cestovnom poistení vylúčené,
 • atraktívne pripoistenie Cykloasistencia,
 • možnosť jednorazového alebo ročného poistenia,
 • zľava pre deti a študentov do 26 rokov.
Benefity

Čo obsahuje poistenie Objavuj Slovensko?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Krytie výjazdu horskej služby

Voliteľné pripoistenia

 • Rizikové športy
 • Cykloasistencia
 • Storno zájazdu
 • a ďalšie
BALÍKY POISTENIA

Naša ponuka balíkov

vyskladajte si poistenie, ktoré vám vyhovuje

Tabuľku posúvaj posunom do strán
Výber poisteniaPrimaOptimumExcelent
Horská záchranná služba 25 000 € 20 000 € 30 000 €
Trvalé následky úrazu - 14 000 € 20 000 €
Smrť následkom úrazu - 7 000 € 10 000 €
Batožina celkom - 700 € 1 000 €
1 vec - 200 € 300 €
Zodpovednosť za škodu - 80 000 € 100 000 €

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

S pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

Často kladené otázky

Cestovné poistenie Objavuj Slovensko

Najčastejšie otázky a odpovede

Tuzemské cestovné poistenie - ako nahlásiť škodovú udalosť?

Telefonicky - Horská záchranná služba

Telefonicky - Asistenčná služba cykloasistencie

Pre využitie cykloasistencie v poistení Objavuj Slovensko si asistenčnú službu a konkrétnu pomoc vyžiadať telefonicky +421 268 20 20 60

Písomne nahláste škodovú udalosť:

 • na určenom tlačive podľa škody, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Horská záchranná služba

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Vznik poistnej udalosti je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu poistiteľovi a preukázať nárok na poistné plnenie. Poistený je povinný poskytnúť poistiteľovi všetky doklady potrebné pre posúdenie nároku na vyplatenie poistného plnenia. Poistiteľ poskytuje plnenie priamo Horskej záchrannej službe.

Úraz na dovolenke

Ako nahlásiť škodu a povinné doklady:

 • písomne na tlačive Oznámenie o úraze
 • v oznámení uveďte čísla všetkých zmlúv pre prípad úrazu uzavretých s poisťovňou KOOPERATIVA
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • doložte všetky lekárske správy z celého priebehu liečby úrazu (fotokópie)
 • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
 • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Každé tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a podpis osoby, ktorá tlačivo vypisuje musí byť overený úradne na matrike u notára alebo zamestnancom spoločnosti KOOPERATIVA,  a.s.  Vienna Insurance Group alebo finančným agentom v sektore poistenia alebo je možné nahradiť overenie podpisu bez vyššie uvedeného identifikovania osoby priložením kópie (skenu) občianskeho preukazu.

Zrušenie zahraničnej cesty
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti poistenie stornopoplatku 
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou, prípadne iný doklad potvrdzujúci dôvod storna
 • zmluva s CK o obstaraní zájazdu a/alebo zmluva o uzatvorení cestovnej služby
 • doklad o zaplatení plnej sumy zájazdu
 • potvrdenie od CK o stornovaní zájazdu (priamo v tlačive)
Krádež batožiny
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny - poškodenie, strata, krádež
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie o krádeži od ubytovacieho zariadenia potvrdzujúce prekonanie prekážky (prípadne iného zariadenia, ktoré zodpovedá za vašu batožinu)
 • policajná správa potvrdzujúca prekonanie prekážky vo veci krádeže
 • nadobúdacie doklady odcudzených vecí

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 04. 2022-
Poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám