• Asistenčná služba - pomoc po telefóne

 • Refundácia v prípade zrušenia letu

 • Dopravná asistencia

Predstavenie poistenia

Marco Polo raz povedal: „Ak nie je možný návrat, treba ísť vpred.“ To ale nemal naše cestovné poistenie, s ktorým sú návraty jednoduchšie aj v nepriaznivých podmienkach. Či už by uviazol na letisku, mal úraz alebo by ho zastihla iná neočakávaná udalosť, naše cestovné poistenie by ho udržalo nad vodou.

Výhody produktu: 

 • Poistenie liečebných nákladov a úrazov na cestách s dostatočne vysokým krytím pre rôzne neočakávané udalosti,
 • poistenie právnej ochrany, batožiny či zodpovednosti,
 • dopravná a COVID asistencia,
 • zabezpečenie refundácie v prípade zrušenia/meškania letu, ak na ňu máte právo,
 • pripoistenie storna zájazdu - aj ubytovacie služby cez rezervačný portál Booking,
 • ďalšie pripoistenia, napríklad nepojazdného vozidla či rizikových športov.
Klientov sa vždy pýtam, aké majú plány a ako do zahraničia cestujú. Nie preto, že by som bola príliš zvedavá, ale preto, že tak viem lepšie poradiť poistenie vhodné pre ich cesty. Technicky zdatnejší klienti zas oceňujú možnosť rýchleho online poistenia. Vyberie si určite každý – za mňa je úplná topka variant Excelent.
Janka Gužíková

Janka Gužíková

poisťovací poradca
Benefity poistenia

Čo obsahuje poistenie Marco Polo?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Bezplatné služby

 • Asistenčná služba v zahraničí
 • Dopravná asistencia
 • Technická asistencia v balíku Excelent
 • Krytie COVID-19
 • viac informácií

Voliteľné pripoistenia

 • Rizikové športy
 • Storno zájazdu
 • Nepojazdné vozidlo - oprava vozidla na mieste alebo odtiahnutie
 • Manuálna práca
 • a ďalšie
BALÍKY POISTENIA

Prehľad balíkov a krytí

Vyberte si balík, ktorý sa hodí k vašej ceste

Tabuľku posúvaj posunom do strán
Výber poisteniaPrimaOptimumExcelent
LIEČEBNÉ NÁKLADY (vrátane repatriácie) 100 000 EUR 200 000 EUR 300 000 EUR
Akútne zubné ošetrenie 150 EUR/1 zub, max. 2 zuby 200 EUR/1 zub, max. 2 zuby 250 EUR/1 zub, max. 2 zuby
Náhradné dioptrické okuliare 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Náklady záchrannej služby 20 000 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR
Repatriácia telesných pozostatkov 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR
Náklady v prípade teroristického útoku 30 000 EUR 40 000 EUR 50 000 EUR
Návšteva chorého (náklady na ubytovanie) 50 EUR/noc, max 4 noci + cestovné náklady 80 EUR/noc, max 4 noci + cestovné náklady 100 EUR/noc, max 4 noci + cestovné náklady
Preprava dieťaťa/detí do 15 rokov v prípade hospitalizácie poisteného 1 000 EUR 1 500 EUR 2 000 EUR
Predĺženie pobytu (po hospitalizácii) 50 EUR/noc, max 4 noci 80 EUR/noc, max 4 noci 100 EUR/noc, max 4 noci
Predčasný návrat organizácia a cestovné náklady do 300 EUR/osoba, 1 200 EUR rodina organizácia a cestovné náklady do 500 EUR/osoba, 2 000 EUR rodina organizácia a cestovné náklady do 700 EUR/osoba, 2 800 EUR rodina
Zastúpenie pri služobnej ceste - 1 000 EUR 1 000 EUR
POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY 12 000 EUR 12 000 EUR 12 000 EUR
- v tom kaucia 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR
OSTATNÉ SLUŽBY
Dopravná asistencia
Covid asistencia
Nepravidelnosť v doprave
Refundácia v prípade zrušenia letu
Sprostredkovanie finančnej pomoci bez limitu bez limitu bez limitu
Zmeškanie odjazdu - -
Technická asistencia (iba na území SR)
Zorganizovanie technickej služby - - skutočné náklady
Odstránenie príčiny havárie - - skutočné náklady 100 EUR
POISTENIE ÚRAZU
Trvalé následky úrazu - 10 000 EUR 20 000 EUR
Smrť následkom úrazu - 5 000 EUR 10 000 EUR
POISTENIE BATOŽINY
Poistenie batožiny - 1 000 EUR 1 500 EUR
Veci osobnej spotreby - zničenie, poškodenie, strata - 200 EUR/1 vec 200 EUR/1 vec
Osobné doklady - strata, odcudzenie - 350 EUR 350 EUR
Odcudzenie, krádež, lúpež batožiny - 350 EUR 350 EUR
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Zodpovednosť za škodu - zdravie, smrť - - 150 000 EUR
Zodpovednosť za škodu - poškodenie, zničenie alebo strata veci - - 250 EUR/1 vec

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

s pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

SLUŽBY V CENE

Doplnkové služby

Služby, ktoré máte od nás v každom balíku

Vyberte službu

Asistenčná služba v zahraničí

Sme tu pre vás aj v zahraničí. S touto službou vám budeme asistovať pri situáciách, ako sú:

 • Sprostredkovanie služieb lekára a prijatia do zdravotníckeho zariadenia,
 • organizácia spopolnenia poisteného v štáte, kde poistený zomrel, alebo repatriácia,
 • úhrada nákladov poisťovňou na nevyhnutné telefonické hovory súvisiace s poistnou udalosťou,
 • informácia v prípade náhlej choroby alebo úrazu poisteného, jeho zdravotného stavu a postupe liečby v zahraničí osobe, ktorú určil poistený,
 • odborná pomoc poistenému pri získavaní náhradných cestovných dokladov v prípade straty alebo odcudzenia,
 • preplatenie primeraných nákladov na dopravu poisteného z miesta pobytu v zahraničí do miesta najbližšieho zastupiteľského úradu a späť s cieľom obstarať náhradné cestovné doklady a tiež náklady na vystavenie nových cestovných dokladov.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Cestovné poistenie MARCO POLO

Najčastejšie otázky a odpovede

Zahraničné cestovné poistenie - ako nahlásiť škodovú udalosť?

1)    Kontaktujte Asistenčnú službu

Poistený je povinný kontaktovať asistenčnú službu cestovného poistenia +421 268 20 20 60:

 • vždy pred využitím lekárskej pomoci v zahraničí
 • v ostatných prípadoch najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k škode došlo

2)    Nahláste škodovú udalosť po návrate na Slovensko:

 • obratom, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko.
 • písomne na určenom tlačive podľa škody, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Choroba na dovolenke
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie 
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou
 • originál faktúry
 • originál dokladu o zaplatení liečebných nákladov v zahraničí
 • doklad o vycestovaní pri poistení k platobným kartám SLSP a celoročnom poistení liečebných nákladov
 • z pripoistenia OSTATNÁ POSKYTNUTÁ POMOC
 • potvrdenie o hospitalizácii
 • doklad o vynaložení nákladov za cestovné lístky/letenku/pohonné hmoty/ubytovanie
Úraz na dovolenke

Ako nahlásiť škodu a povinné doklady:

 • písomne na tlačive Oznámenie o úraze
 • v oznámení uveďte čísla všetkých zmlúv pre prípad úrazu uzavretých s poisťovňou KOOPERATIVA
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • doložte všetky lekárske správy z celého priebehu liečby úrazu (fotokópie)
 • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
 • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Každé tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a podpis osoby, ktorá tlačivo vypisuje musí byť overený úradne na matrike u notára alebo zamestnancom spoločnosti KOOPERATIVA,  a.s.  Vienna Insurance Group alebo finančným agentom v sektore poistenia alebo je možné nahradiť overenie podpisu bez vyššie uvedeného identifikovania osoby priložením kópie (skenu) občianskeho preukazu.

Zrušenie zájazdu
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti poistenie stornopoplatku 
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • lekárska správa s uvedenou diagnózou, prípadne iný doklad potvrdzujúci dôvod storna
 • zmluva s CK o obstaraní zájazdu
 • doklad o zaplatení plnej sumy zájazdu
 • potvrdenie od CK o stornovaní zájazdu (priamo v tlačive)
Krádež batožiny
 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny - poškodenie, strata, krádež
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie o krádeži od ubytovacieho zariadenia potvrdzujúce prekonanie prekážky (prípadne iného zariadenia, ktoré zodpovedá za vašu batožinu)
 • policajná správa potvrdzujúca prekonanie prekážky vo veci krádeže
 • nadobúdacie doklady odcudzených vecí

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
15. 05. 2023-
Poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
12. 08. 2022-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám