Poistenie krytia výluk škôd vzniknutých následkom teroristických akcií

Popis pripoistenia

Kryjeme škody vzniknuté na poistenom vozidle následkom teroristických akcií až do výšky poistnej sumy vášho vozidla.