Škody - životné a pohrebné poistenie

Smrť

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • pre produkt Poistenie k Úveru písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Smrť, Plná a trvalá invalidita k produktu Poistenie k Úveru
 • pre produkt Pohrebné poistenie písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Smrť k produktu Pohrebné poistenie
 • pre produkt Život písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Smrť k produktu Život
 • pre produkt Osobná poistka písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Smrť k produktu Osobná poistka
 • priložte originály alebo kópie overené notárom, matrikou, prípadne poradcom Slovenskej sporiteľne, a.s. týchto tlačív:
  • list o prehliadke mŕtveho
  • úmrtný list
  • pitevná správa zo súdnej pitvy (ak bola prevedená)
  • správa o výsledku vyšetrovania príslušného orgánu (ak bolo uskutočnené napr. vyšetrovanie policajným zborom)
  • kópiu úverovej zmluvy (ak ide o produkt Poistenie k Úveru)


Tlačivá na stiahnutie:

Pre urýchlenie výplaty poistného plnenia je možné pri tomto produkte nahlásiť poistnú udalosť priamo na pobočke Slovenskej sporiteľne, kde poradca formulár spolu s požadovanými dokladmi zašle cez zabezpečenú adresu priamo do KOOPERATIVA poisťovne.

Môžete si ho stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a overený poslať do KOOPERATIVA poisťovne, alebo príďte na pobočku Slovenskej sporiteľne a poradca vám tento formulár predloží.

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Trvalé následky úrazu

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • pre produkt ŽIVOT písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Trvalé následky úrazu
 • pre produkt Osobná poistka písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Závažné trvalé následky úrazu k Osobná poistka
 • oznámenie sa skladá z 2 častí
 • prvú časť vypĺňa klient
 • druhú časť - Zhodnotenie trvalých následkov úrazu, vyplní ošetrujúci alebo odborný lekár
 • priložte kópie lekárskych správ z prvého ošetrenia po úraze a následnej liečby

UPOZORNENIE: Trvalé následky úrazu sa nahlasujú po uplynutí jedného roka od vzniku úrazu v prípade, že sa trvalé následky úrazu neprejavia v krátkom období počas liečby úrazu.

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA Poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Tlačivá na stiahnutie:

Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • pre produkt ŽIVOT na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Priložte originály alebo kópie overené notárom, matrikou, prípadne poradcom Slovenskej sporiteľne, a.s. týchto tlačív:

 • lekárske správy z úrazu a priebehu liečby, 
 • policajná správa (ak bol úraz vyšetrovaný políciou) 
 • správa o pracovnom úraze (ak sa jedná o pracovný úraz)

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Tlačivá na stiahnutie:

Invalidita 

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • pre produkt ŽIVOT na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Invalidita

Priložte originály alebo kópie overené notárom, matrikou, prípadne poradcom Slovenskej sporiteľne, a.s. týchto tlačív:

 • právoplatné rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku vystavené Sociálnou poisťovňou
 • zápisnica z rokovania posudkovej komisie

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Tlačivá na stiahnutie:

Závažné ochorenia poisteného (dospelého)

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti závažné ochorenia poisteného - dospelého

Tlačivá na stiahnutie:

Spolu s týmto formulárom je potrebné doručiť aj podklady uvedené pri jednotlivých Závažných ochoreniach. Všetky kópie musia byť opatrené originálom pečiatky a podpisu ošetrujúceho lekára a zdravotníckeho zariadenia.

Rakovina

Prosíme priložiť:

 • kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópia nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu
 • kópia presného histologického nálezu s uvedeným dátumom vyšetrenia a číslom preparátu
 • lekárska správa od onkológa, prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek Poistiteľa

Infarkt myokardu

Prosíme priložiť:

 • kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópia nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu (internista, kardiológ)
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek Poistiteľa

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP)

Prosíme priložiť:

 • kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópia nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek Poistiteľa

Pri NCPM musí byť diagnóza potvrdená po uplynutí 3 mesiacov po prekonaní mozgovej príhody odborným lekárom – neurológom, a podložená zodpovedajúcimi zmenami pri vyšetrení CT (počítačová tomografia) alebo NMR (nukleárna magnetická rezonancia)

Dentálna hygiena

Ako  nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • Pre produkt ŽIVOT na tlačive Žiadosť o preplatenie benefitu Dentálna hygiena  

Podkladom k posúdeniu vzniku nároku na poistné plnenie za benefit dentálna hygiena, je predložený doklad potvrdený odborným lekárom, z ktorého jednoznačne vyplýva, že suma bola zaplatená za vykonanie dentálnej hygieny.

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Tlačivá na stiahnutie:

Závažné ochorenia dieťaťa

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Závažné ochorenie poisteného dieťaťa
 • všetky tieto úkony vykonáva zákonný zástupca dieťaťa

Tlačivá na stiahnutie:

Spolu s týmto formulárom je potrebné doručiť aj podklady uvedené pri jednotlivých Závažných ochoreniach. Všetky kópie musia byť opatrené originálom pečiatky a podpisu ošetrujúceho lekára a zdravotníckeho zariadenia.

UPOZORNENIE: V zmysle poistných podmienok sa poistné plnenie neposkytuje v prípade, že Závažné ochorenie dieťaťa nastane v prvých troch mesiacoch od začiatku poistenia, čiže v tzv. čakacej lehote a bolo lekársky potvrdené, prípadne bol vykonaný operačný zákrok.

Poistné plnenie sa taktiež neposkytuje, ak Závažné ochorenie dieťaťa bolo diagnostikované alebo liečené pred začiatkom poistenia, alebo ak Závažné ochorenie súvisí s vrodenými symptómami.

Rakovina

Prosíme priložiť:

 • celkové zhodnotenie zdravotného stavu od ošetrujúceho pediatra
 • kópiu prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópiu nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu
 • kópiu presného histologického nálezu s uvedeným dátumom vyšetrenia a číslom preparátu
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek poistiteľa

Chronická kardiálna insuficiencia

Prosíme priložiť:

 • celkové zhodnotenie zdravotného stavu od ošetrujúceho pediatra
 • kópiu prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópia nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu
 • kópie výsledkov odborných kardiologických vyšetrení (EKG, ECHO, invazívne vyšetrenia)
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek poistiteľa

Chronická respiračná insuficiencia

Prosíme priložiť:

 • celkové zhodnotenie zdravotného stavu od ošetrujúceho pediatra
 • kópiu prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópiu nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu
 • kópie výsledkov odborných pneumologických vyšetrení (spirometrické vyšetrenie, analýza krvných plynov, potvrdenie trvalej kyslíkovej terapie)
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek poistiteľa

Chronická renálna insuficiencia

Prosíme priložiť:

 • celkové zhodnotenie zdravotného stavu od ošetrujúceho pediatra
 • kópiu prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópiu nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu
 • kópie výsledkov odborných nefrologických vyšetrení (USG, biopsia, Clearance creatinin, krvné testy)
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek poistiteľa

Transplantácia životne dôležitých orgánov

Prosíme priložiť:

 • celkové zhodnotenie zdravotného stavu od ošetrujúceho pediatra
 • kópie odborných lekárskych nálezov, na základe ktorých bola transplantácia indikovaná
 • kópia správy z odborného pracoviska, kde bola transplantácia vykonaná (s uvedením dátumu operácie)
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek poistiteľa

Paraplégia, tetraplégia

Prosíme priložiť:

 • celkové zhodnotenie zdravotného stavu od ošetrujúceho pediatra
 • kópiu prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópiu nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu
 • kópie výsledkov odborných neurologických vyšetrení
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek poistiteľa

Ochorenie HIV po transfúzii krvi

Prosíme priložiť:

 • celkové zhodnotenie zdravotného stavu od ošetrujúceho pediatra
 • stanovisko oficiálne registrovaného pracoviska na území EÚ, ktoré podalo infikovaný krvný preparát
 • pozitívny výsledok vyšetrenia protilátok HIV do 6 mesiacov po podaní krvného preparátu
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek poistiteľa

Slepota oboch očí

Prosíme priložiť:

 • celkové zhodnotenie zdravotného stavu od ošetrujúceho pediatra
 • kópiu prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópiu nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu
 • kópie výsledkov odborných očných vyšetrení
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek poistiteľa

Hluchota oboch uší

Prosíme priložiť:

 • celkové zhodnotenie zdravotného stavu od ošetrujúceho pediatra
 • kópiu prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópiu nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu
 • kópie výsledkov audiometrických a zvukoprahových testov, doplnkových sluchových vyšetrení
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek poistiteľa

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Zlomenina

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Zlomenina
 • pre produkt Osobná poistka písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Zlomenina k produktu Osobná poistka
 • kópie lekárskych správ z prvého ošetrenia úrazu a následnej liečby.
 • všetky kópie musia byť opatrené originálom pečiatky a podpisu ošetrujúceho lekára a zdravotníckeho zariadenia.

Tlačivá na stiahnutie:

Hospitalizácia

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Hospitalizácia
 • priložte originály, prípadne overené kópie prepúšťacích lekárskych správ z hospitalizácie v zdravotníckom zariadení (kópie je možné overiť aj ošetrujúcim lekárom)
 • platí aj pre prípad doprovodu dieťaťa poisteného

Tlačivá na stiahnutie:

Chirurgický zákrok

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady: 

 • pre produkt Osobná poistka písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Chirurgický zákrok
 • priložte originály, prípadne kópie lekárskej správy z prvého ošetrenia po úraze, prepúšťacie lekárske správy z hospitalizácie v zdravotníckom zariadení,
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek Poistiteľa

Tlačivá na stiahnutie:

Kliešťová encefalitída a Lymská borelióza detí

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

 • pre produkt Osobná poistka písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Kliešťová Encefalitída a Lymská borelióza detí
 • kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo kópia nálezu z odborného pracoviska, ktoré potvrdilo diagnózu
 • prípadne ďalšie dokumenty podľa požiadaviek Poistiteľa

Tlačivá na stiahnutie:

Plná a trvalá invalidita

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • pre produkt Poistenie k Úveru písomne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti Smrť, Plná a trvalá invalidita
 • na oznámení je nutné uviesť dátum vzniku plnej a trvalej invalidity a priložiť k nemu tieto tlačivá:
 • právoplatné rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku vystavené Sociálnou poisťovňou
 • lekárske potvrdenie, ktoré potvrdzuje nevyhnutnosť inej osoby pri starostlivosti o Poisteného
 • zápisnicu z rokovania posudkovej komisie
 • kópiu úverovej zmluvy

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Tlačivá na stiahnutie:

Pracovná neschopnosť

Riziko Pracovná neschopnosť je v spolupráci s partnerskou poisťovňou. Postup sa líši v závislosti od toho, v akom období ste poistnú zmluvu uzatvárali (resp. kedy ste si brali úver).

Poistenie - úvery uzatvorené do 31. marca 2009. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku nepretržitej PN v poistení dlžníka úveru, ktoré vám predloží poradca na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a. s.
 • formulár sa skladá z 3 častí
 • prvú časť vypĺňa klient
 • druhú časť vypĺňa poskytovateľ úveru (poradca)
 • tretiu časť - Potvrdenie ošetrujúceho lekára o pracovnej neschopnosti poisteného, vyplní lekár
 • priložiť kópiu potvrdenia pracovnej neschopnosti (Potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti)
 • v prípade poistného plnenia zasielať takéto potvrdenie každý mesiac do príslušnej poisťovne


Všetky tlačivá je po vyplnení potrebné zaslať do poisťovne KOOPERATIVA, ktorá bude vzniknutú udalosť šetriť a následne informovať klienta o ďalšom postupe.

Telefonický kontakt: +421 2 5729 9999

Poistenie - úvery uzatvorené od 1. apríla 2009 - doteraz. BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie Poistnej udalosti (BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.), ktoré vám predloží poradca na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a. s.
 • formulár sa skladá z 2 častí
 • prvú časť vypĺňa klient
 • druhú časť vypĺňa vyplní praktický, prípadne ošetrujúci lekár poisteného
 • priložiť kópiu lekárom vystaveného dokladu (Potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti) so stanovením čísla diagnózy
 • kópiu dokladu Prepúšťacia správa príslušného zdravotníckeho zariadenia (ak prišlo k hospitalizácii)
 • kópiu zmluvy v rámci ktorej ste pristúpili k poisteniu BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
 • presnú adresu a telefónne číslo vášho praktického lekára, u ktorého je kompletná zdravotná karta
 • meno, presnú adresu a telefónne číslo lekára, ktorý Vás lieči
 • v prípade poistného plnenia je potrebné každý mesiac zasielať do BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. potvrdenie o pretrvávajúcej pracovnej neschopnosti
 • UPOZORNENIE: Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne, pokiaľ pracovná neschopnosť trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní.

  Všetky tlačivá je po vyplnení potrebné zaslať do BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., ktorá bude vzniknutú udalosť šetriť a následne na to informovať klienta o ďalšom postupe.

  Telefonický kontakt: 02/5824 0011

Strata zamestnania

Riziko Strata zamestnania je v spolupráci s partnerskou poisťovňou. Postup sa líši v závislosti od toho, v akom období ste poistnú zmluvu uzatvárali (resp. kedy ste si brali úver).

Poistenie - úvery uzatvorené do 31. marca 2009. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o strate zamestnania v poistení dlžníka úveru (Kooperativa), ktoré vám predloží poradca na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a. s.
 • priložiť kópiu písomného dokumentu, na základe ktorého vznikol poistenému pracovný pomer (kópia pracovnej zmluvy)
 • kópiu dokladu, na základe ktorého vznikla strata zamestnania s uvedením dôvodu rozviazania pracovného pomeru
 • kópiu rozhodnutia o priznaní podpory v nezamestnanosti, s dátumom, od ktorého poistený poberá podporu v nezamestnanosti
 • kópiu potvrdenia, že poistený je registrovaný na úrade práce ako evidovaný nezamestnaný (je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie) a poberá podporu v nezamestnanosti, prípadne dávky sociálneho charakteru a štátnej sociálnej podpory nahrádzajúcej podporu v nezamestnanosti z dôvodu majetkových pomerov

V prípade poistného plnenia je potrebné každý mesiac zasielať kópiu písomného potvrdenia do KOOPERATIVA Poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group, že klient je registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný.

Všetky tlačivá je po vyplnení potrebné zaslať do poisťovne KOOPERATIVA, ktorá bude vzniknutú udalosť šetriť a následne informovať klienta o ďalšom postupe.

Telefonický kontakt: +421 2 5729 9999

Poistenie - úvery uzatvorené od 1. apríla 2009 - doteraz. BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie Poistnej udalosti (BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.), ktoré vám predloží poradca na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a. s.
 • priložiť kópiu pracovnej zmluvy vrátane všetkých dodatkov
 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru
 • kópiu potvrdenia zo sociálnej poisťovne o priznaní/nepriznaní podpory (dávky) v nezamestnanosti (odôvodnenie nepriznania podpory)
 • kópiu rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že ste bol(a) zaregistrovaný(á) do evidencie nezamestnaných (uchádzačov o zamestnanie)
 • kópiu potvrdenia o zápočte rokov
 • kópiu zmluvy v rámci ktorej ste pristúpili k poisteniu BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

V prípade poistného plnenia je potrebné každý mesiac zasielať kópiu písomného potvrdenia do BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., že klient je registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný.

Všetky tlačivá je po vyplnení potrebné zaslať do BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., ktorá bude vzniknutú udalosť šetriť a následne na to informovať klienta o ďalšom postupe.

Telefonický kontakt: 02/5824 0011