Vienna Insurance Group aj naďalej na vzostupe. Všetky ukazovatele k polroku 2017 zaznamenávajú pozitívny vývoj

22. 08. 2017
Kooperativa
8 minút
  • Poistné stúplo na takmer 5 mld. EUR (+0,9 percenta)
  • Zisk (pred zdanením) sa zvýšil na približne 221 mil. EUR (+9,6 percenta)
  • Combined ratio výrazne zlepšené na 96,9 percenta (-1 percentuálny bod)
  • Miera solventnosti sa zvýšila na cca 225 percent

„Všetky podstatné ukazovatele v našej správe za 1. polrok 2017 vykazujú lepšie výsledky oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Tým zdôrazňujeme aj naše posolstvo všetkým zúčastneným stranám: Byť stabilným a spoľahlivým partnerom. Preto dôsledne a efektívne realizujeme náš strategický program „Agenda 2020“, kde sme za posledný štvrťrok dosiahli výrazné pokroky predovšetkým v oblasti asistenčných služieb“, sumarizuje s potešením 1. polrok 2017 Prof. Elisabeth Stadler, generálna riaditeľka Vienna Insurance Group.

Koncern Vienna Insurance Group (VIG) svojim výsledkom za 1. polrok 2017 pokračuje v pozitívnom trende smerom nahor. V prípade koncernové poistného vo výške 4,97 mld. EUR dosiahla VIG v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o približne jedno percento. Rast je aj naďalej ovplyvnený poklesom jednorazovo plateného životného poistenia (-24,4 percenta). Bez jednorazovo platených produktov dosahuje nárast potešujúcu úroveň +5,2 percenta.

Zisk (pred zdanením) predstavuje 220,5 mil. EUR. Táto hodnota je teda o približne 10 percent vyššia ako v prvom polroku 2016.

Combined ratio koncernu po zaistení (bez zohľadnenia výnosov z finančných investícií) sa s hodnotou 96,9 percenta podarilo oproti porovnávaciemu obdobiu predchádzajúceho roka (97,9 percenta) výrazne zlepšiť.

Finančný výsledok dosiahol 488,4 mil. EUR a je teda o približne 9 percent lepší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Finančné investície koncernu vrátane hotovostných prostriedkov predstavovali k 1. polroku 2017 36,8 mld. EUR (36,2 mld. EUR k 31. decembru 2016).

Miera solventnosti na úrovni na burze kótovanej VIG sa oproti koncu roka 2016 zvýšila z 194,5 percenta na 224,5 percenta k 30. júnu 2017.

Poistné odvetvia v pluse

S výnimkou jednorazovo plateného životného poistenia dosiahli všetky ostatné odvetvia opäť jasné nárasty. Naďalej konštantný nárast poistného zaznamenávajú susedné štáty Česká republika, Slovensko a Maďarsko. V Poľsku sa podarilo dosiahnuť potešujúci nárast poistného o +7,3 percenta, ktorý je výsledkom nárastu poistenia motorových vozidiel, poistenia majetku a zdravotného poistenia. Dvojciferné tempá rastu zaznamenali Gruzínsko, Srbsko a Bulharsko. Extrémne vysoký nárast poistného v pobaltských krajinách (+132 percent) súvisí okrem celkovo veľmi pozitívneho vývoja aj s nadobudnutou spoločnosťou BTA Baltic, ktorá bola zohľadnená v tomto roku po prvý krát.

V Rakúsku bol na základe reštriktívnej upisovacej politiky v predaji jednorazovo plateného životného poistenia zaznamenaný pokles poistného o -4,3 percent. Po očistení o jednorazovo platené poistenia sa prejavuje nárast poistného o +1,2 percenta.

Pozitívny vývoj ukazovateľov

Zisk koncernu (pred zdanením) vo výške 220,5 mil. EUR jednoznačne presahuje hodnotu predchádzajúceho roka vo výške 201,3 mil. EUR. Nárast zisku vyplýva predovšetkým z lepšieho ukazovateľa combined ratio a z pozitívneho vývoja finančného výsledku. Mimoriadne výrazné zlepšenia výsledku vykazujú Rumunsko (+62,9 percenta) a Poľsko (+58,4 percenta). V oboch krajinách sa prejavujú najmä opatrenia na udržateľné zlepšenie v oblasti poistenia motorových vozidiel. Ku krajinám s najvyšším príspevkom k zisku v absolútnych číslach patrí Rakúsko, Česká republika, Slovensko a Poľsko.

Ukazovateľ combined ratio je predovšetkým na základe pozitívneho vývoja v Rakúsku a v Poľsku vo výške 96,9 percenta o jeden percentuálny bod nižší ako bola hodnota predchádzajúceho roka. Škodová kvóta dosahuje 65,6 percenta, nákladovosť 31,3 percenta.

Nahospodárený finančný výsledok vo výške 488,4 mil. EUR je o +8,7 percenta vyšší ako výsledok predchádzajúceho roka, čo súvisí predovšetkým s vyššími výnosmi na základe zahrnutia verejne prospešných spoločností (Gemeinnützige Gesellschaften) ako plne konsolidovaných podnikov, ako aj s vyššími realizovanými ziskami z predaja akcií.

K rozhodujúcemu dňu 30. júna 2017 predstavovala miera solventnosti 224,5 percenta (31. decembra 2016: 194,5 percenta). Mierny nárast bezrizikovej úrokovej krivky, pozitívny vývoj na trhu a emisia podriadeného kapitálu v 1. polroku 2017 mali pozitívny účinok na mieru solventnosti na úrovni na burze kótovanej VIG.

Rozšírenie asistenčných služieb

VIG v rámci strategického programu „Agenda 2020“ rozvíja aj oblasť asistenčných služieb. Za ťažisko v tejto oblasti VIG považuje etablovanie vlastných podnikov. „Tam, kde je to možné, uprednostňujeme možnosť ponúknuť celý proces, od ponuky poistenia až po likvidáciu škody a asistenčnú podporu z jednej ruky. V našich spoločnostiach môžeme podstatne ovplyvňovať a ďalej optimalizovať kvalitu servisu kontrolou procesného cyklu pri likvidácii škody, a to od prvého kontaktu až po výplatu odškodnenia. Okrem toho vznikajú v dôsledku cielenej spolupráce so zmluvnými servismi a vďaka tomu, že netreba využívať ponuky tretích subjektov, ďalšie nákladové výhody“, vysvetľuje Prof. Stadler.

Nedávno bola založená asistenčná spoločnosť v Rumunsku. Asistenčná spoločnosť, úspešne etablovaná v Bulharsku v roku 2015, bude od jesene 2017 poskytovať cestovné asistenčné služby aj pre koncernové spoločnosti VIG v Macedónsku a v Srbsku. V oboch krajinách tento servis doteraz poskytovali externé firmy. Služby asistenčných spoločností VIG, ktoré sú na trhu uznávané a mnohokrát oceňované, sa už v niektorých krajinách úspešne predávajú aj iným podnikom finančných služieb (poisťovniam, bankám a lízingovým spoločnostiam).

Prvá asistenčná spoločnosť VIG rozbehla svoju činnosť v roku 2013 v Českej republike. „Global Assistance“ nie je iba lídrom trhu, v tomto roku bola spoločnosť dokonca už po piaty raz ocenená českým Združením automobilového priemyslu ako Podnik roka. Spoločnosť pôsobiaca od roku 2015 na Slovensku ponúka od začiatku roka 2017 okrem asistenčných služieb pre motoristov aj právnu asistenciu. Servisná spoločnosť „VIG Assistance“ v Poľsku ponúka s vlastnou technológiou GPS najmodernejšie asistenčné služby pre motoristov na poľskom trhu.


Koncernový výkaz ziskov a strát (IFRS)Výkaz za segment (IFRS)


Vienna Insurance Group (VIG) je vedúcim špecialistom na poistenie v Rakúsku ako aj v strednej a východnej Európe. Približne 50 spoločností v 25 krajinách tvorí koncern s dlhou tradíciou, silnými značkami a výraznou blízkosťou ku klientom. VIG stavia na základoch 190 rokov skúseností v oblasti poisťovníctva. S približne 24 000 zamestnancami je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrom na svojich trhoch v Rakúsku a v krajinách SVE a toto skvelé postavenie mu umožňuje naplno čerpať z dlhodobého rastového potenciálu regiónu so 180 miliónmi obyvateľov. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikom s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX; akcie sú kótované aj na Pražskej burze.

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám