Vienna Insurance Group k 1. polroku 2018 presne podľa plánu

28. 08. 2018
Kooperativa
8 minút

Výrazné zlepšenie všetkých finančných ukazovateľov

  • Poistné stúplo o +3,6 percenta na cca 5,2 mld. EUR
  • Výsledok (pred zdanením) vo výške približne 233 mil. EUR vzrástol napriek odpisom v Rumunsku o +5,5 percenta
  • Ukazovateľ combined ratio sa opäť zlepšil o -0,6 percentuálnych bodov na 96,3 percenta

Vienna Insurance Group (VIG) predstavila v polročných výsledkoch 2018 ukazovatele, ktoré sa naďalej zlepšujú. „Stabilne, spoľahlivo a fit pre budúcnosť, tak sa dá tromi slovami definovať naše smerovanie. Už viac ako dva a pol roka sa veľmi stabilne vyvíjame smerom nahor. Sústavne sa zlepšujúce ukazovatele sú dôkazom našej spoľahlivosti a ciele, ktoré sme si naplánovali na rok 2019, splníme už v tomto roku. S našim strategickým pracovným programom ‚Agenda 2020‘ konzekventne pracujeme na tom, aby sme boli fit pre budúcnosť. V rámci ‚Agendy 2020‘ sa momentálne okrem tohtoročnej priority, ktorou je podpora bankopredaja, venujeme aj téme rozšíreného spracovania údajov s nasadením umelej inteligencie. Na to slúži práve zahájený nový projekt v Poľsku“, bilancuje situáciu k polroku 2018 Prof. Elisabeth Stadler, generálna riaditeľka Vienna Insurance Group.

Výrazný nárast poistného

S koncernovým poistným vo výške 5.150,3 mil. EUR dosiahla VIG v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast vo výške +3,6 percenta. Odhliadnuc od naďalej pretrvávajúceho poklesu v oblasti jednorázovo plateného životného poistenia sme dosiahli solídny nárast +5,7 percenta. K výraznému zlepšeniu poistného prispeli všetky obchodné segmenty VIG. Aj z hľadiska hodnotenia podľa odvetví sme s výnimkou jednorázovo plateného životného poistenia opäť zaznamenali nárasty všade, najmä však v neživotnom poistení a v zdravotnom poistení. Najmä Poľsko zaznamenalo v neživotnom poistení veľmi potešujúce dvojciferné nárasty. V Pobaltí stúplo celkové poistné o +18,8 percenta. Tento výsledok vyplýva zo všeobecne veľmi pozitívneho vývoja vo všetkých odvetviach, najmä však v poistení motorových vozidiel. Dvojciferné nárasty vykazujú aj Chorvátsko (+18,3 percenta) a Srbsko (+11,6 percenta), ktoré patria do segmentu Ostatné krajiny SVE. V Rakúsku napriek naďalej reštriktívnej politike upisovania v oblasti jednorázovo plateného životného poistenia stúpol objem poistného na 2.170,0 mil. EUR. Po očistení o jednorázovo platené životné poistenie je to nárast o +1,3 percenta.

Výsledok (pred zdanením) stúpol o +5,5 percenta

Koncernový výsledok (pred zdanením) vo výške 232,7 mil. EUR je o +5,5 percenta lepší ako v predchádzajúcom roku. Nárast zisku vyplýva predovšetkým zo zlepšenia ukazovateľa combined ratio a z pozitívneho vývoja finančného výsledku. K výraznému zlepšeniu výsledku prispeli v prvom polroku 2018 najmä Česká republika, Maďarsko a Srbsko. V Rumunsku manažment v dôsledku aktuálneho vývoja trhu a momentálne napätej politickej situácie pristúpil k prehodnoteniu plánovaných hodnôt budúceho vývoja. V súlade s už známou konzervatívnou praxou oceňovania koncernu VIG bol v rumunských spoločnostiach zrealizovaný odpis goodwillu vo výške približne 50 mil. EUR. Bez tohto odpisu by Rumunsko zaznamenalo nárast výsledku o +20,7 percenta. Celkové prevádzkové výnosy koncernu dosahujú aj naďalej vynikajúcu úroveň.

Zlepšenie ukazovateľa combined ratio a ďalších ukazovateľov

Combined ratio koncernu po zaistení (bez zohľadnenia výnosov z investícií) sa výsledkom vo výške 96,3 percenta podarilo výrazne zlepšiť. Pozitívny vývoj v tomto ohľade vykazuje najmä Rakúsko (95,3 percenta), Česká republika (94,6 percenta), Poľsko (94,1 percenta), Rumunsko (98,6 percenta) a Bulharsko (97,2 percenta).

Finančný výsledok, ktorý za 1. polrok 2018 dosiahol hodnotu 511,3 mil. EUR, stúpol oproti výsledku predchádzajúceho roka o +4,7 percenta. Tento rast bol ovplyvnený predajom podielov v S IMMO AG, ako aj vyššími ziskami z investičných fondov v Českej republike.

Finančné výnosy koncernu vrátane hotovostných prostriedkov dosiahli k 30. júnu 2018 37,4 mld. EUR a teda rovnakú úroveň ako koncom roka 2017.

Miera solventnosti skupiny VIG dosiahla za 1. polrok 2018 vynikajúcu úroveň 222 percent, (ku koncu roka 2017: 220 percent).

Výsledky za 1. polrok 2018 nás oprávňujú hľadieť na ďalší vývoj obchodnej činnosti v tomto roku s veľkou dôverou. Naša dôvera je podporená ďalším výrazne vyšším hospodárskym rastom v regióne strednej a východnej Európy v porovnaní s krajinami starej EÚ-15, čo prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne spolu so stúpajúcou potrebou poistenia. Z tohto dôvodu očakávame za celý rok 2018 objem poistného vo výške 9,5 mld. EUR a výsledok (pred zdanením) v rozpätí 450 až 470 mil. EUR“, potvrdzuje Elisabeth Stadler už oznámené ciele.

Posilňovanie bankopredaja v súlade s plánom

V rámci programu „Agenda 2020“ stojí v roku 2018 v popredí najmä posilnenie bankopredaja, kde už boli prijaté viaceré opatrenia.
Okrem iného bola v polovici mája 2018 predĺžená existujúca zmluva o spolupráci s odbytovým partnerom Erste Group až do roku 2033. „Pri postupnom fúzovaní našich bankopoisťovacích spoločností s našimi lokálnymi univerzálnymi poisťovňami postupujeme podľa plánu. V Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku sme tento proces už zavŕšili. V polovici júna 2018 bola v Rakúsku podpísaná zmluva o fúzii medzi Sparkassen Versicherung a Wiener Städtische Versicherung. Ešte očakávame súhlas rakúskeho úradu dohľadu. Predpokladáme, že fúziu budeme môcť zrealizovať na jeseň 2018. Do konca roka 2018 má byť zahájená, resp. ukončená aj posledná fúzia v Českej republike“, uviedla Prof. Stadler.

S rozšíreným využitím údajov na ceste k tarifám v reálnom čase

Koncom júna 2018 naštartovala VIG druhé kolo koncernového podporného programu „VIG Xelerate“ s cieľom digitálnej transformácie. Do konce októbra 2018 môžu dcérske spoločnosti VIG predkladať príslušné projekty. Ocenené projekty získajú finančnú podporu, ak okrem iného splnia podmienku novinky na lokálnom trhu, resp. relevanciu prenositeľnosti na iné dcérske spoločnosti VIG. Zároveň musia preukázateľne prispieť k zlepšeniu ekonomických ukazovateľov.

Nedávno bol zahájený jeden z ocenených projektov v prvom kole, navrhnutý poľskou dcérskou spoločnosťou VIG InterRisk. Venuje sa téme rozšíreného využitia údajov a nasadeniu umelej inteligencie na vývoj úplne nového poňatia taríf. Cieľom je, prejsť v nasledujúcich rokoch od súčasnej podoby taríf za použitia štatistických údajov z minulosti a interných výpočtových modulov k zohľadneniu individuálnych znakov chovania klientov, ich osobných požiadaviek a aktuálneho vývoja na trhu. Na poslednom stupni vývoja sa počíta s individuálnym návrhom produktu a ceny v reálnom čase. Prof. Elisabeth Stadler: „Ide o to, optimalizovať individualizované potreby klientov, ktoré sú čoraz dôležitejšie a efektívnosť výnosov v rámci silne konkurenčného trhu. Začíname v Poľsku v oblasti poistenia motorových vozidiel, ktoré je pre nás veľmi dôležité. Po prvom vyhodnotení zvážime vývoj podobných modelov pre ďalšie poistné odvetvia. V prípade úspešného priebehu očakávame výrazný úžitok pre skupinu a možnosť prenosu na iné dcérske spoločnosti VIG.“


Koncernový výkaz ziskov a strát (IFRS)


Výkaz za segment (IFRS) 

Pri sumarizácii zaokrúhlených súm a percentuálnych údajov sa môžu vyskytnúť rozdiely v dôsledku zaokrúhlenia.

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám