• Kompletné poistenie majetku a zodpovednosti

 • Prerušenie prevádzky

 • Poistenie prepravy

Predstavenie poistenia

Byť profesionál znamená podnikať zodpovedne. Ale ani ten najväčší profík nedokáže predvídať, čo všetko sa môže v podnikaní prihodiť. Vandalizmus, nutná demontáž, prepätie či podpätie… ani to nebudeme všetko menovať. Nebuďte v práci zbytočne napätý a nechajte to radšej na nás. Radi vám s tým pomôžeme.

Výhody produktu: 

 • Flexibilné poistenie s možnosťou vyskladania podľa vašich potrieb,
 • poistíme vám celý majetok vedený v účtovníctve (hnuteľný, nehnuteľný, zásoby a pod.), ale aj cudzí majetok (napríklad veci prevzaté do opravy alebo veci prenajaté),
 • pre jednotlivé predmety a riziká poistenia si môžete zvoliť rôznu výšku spoluúčasti,
 • jednou poistnou zmluvou môžete poistiť všetky predmety, ktoré je možné na poistnom trhu poistiť a tým zabezpečiť ochranu celého svojho podnikateľského majetku.

Máte záujem?

Benefity

Čo obsahuje poistenie Profesionál?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Poistenie majetku
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Voliteľné pripoistenia

 • Prerušenie prevádzky
 • Lom stroja a elektroniky
 • Poistenie prepravy
 • a ďalšie

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

S pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Poistenie podnikania Profesionál

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Pripravte si nasledovné údaje:

 • číslo poistnej zmluvy z ktorej škodu hlásite
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
 • popis poškodenej veci, rok nadobudnutia a jej cenu
 • údaje o majiteľovi poškodeného majetku - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / v prípade firmy IČO, názov a sídlo spoločnosti
 • kontakty na prípadných svedkov
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody

Po nahlásení škody Vás bude do 24 hodín kontaktovať náš technik za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení škodovej udalosti, termínu a miesta obhliadky poškodeného poisteného majetku.

Pri obhliadke dostanete zložku spisu, ktorý obsahuje ďalší postup pri uplatňovaní Vášho nároku s vyznačením požadovaných dokladov od poisťovne. Uvedené doklady spolu s vyplneným tlačivom oznámenia (nájdete vo vnútri spisu) , ktoré sú potrebné k likvidácii predmetnej škody, odovzdajte osobne spolu so spisom na najbližšej pobočke našej poisťovne, alebo ho zašlite doporučenou poštou na adresu vyznačenú na prednej strane spisu.

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Telefonicky nahlásite každú škodovú udalosť za účelom zabezpečenia obhliadky poškodenej veci. Škodové udalosti, kde nie je potrebná obhliadka:

 • finančné škody (škodové nároky z poistenia zodpovednosti advokátov, účtovníkov, daňových poradcov)
 • škody na zdraví (napr. úrazy žiakov)

môžete Nahlásiť online alebo Písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Poistenie podnikateľov
 • tlačivo Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu – vyplní poistený
 • tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným voči poistenému – vyplní poškodený
 • zmluva o dielo, objednávka činnosti
 • nadobúdacie doklady od poškodených vecí
 • doklad o oprave
 • a iné doklady v závislosti od jednotlivých okolností vzniku škody
Aké doklady potrebujem k riešeniu škody?
 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku
 • ak škoda vznikla na majetku Vašej firmy – vyplnené a podpísané tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody – majetkové poistenie firmy
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra)

Možnosti doručenia dokladov:

 • priložením príloh vo formulári pre hlásenie škody v záložke POPIS ŠKODY
 • odovzdaním technikovi pri obhliadke
 • zaslaním doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Riešenie škody môžete sledovať cez Stav mojej škody. Zadáte číslo škody, zistíte stav aj informácie o chýbajúcich dokladoch, ktoré cez tlačítko Vložiť môžete ihneď priložiť ku škode.

Vyhnite sa zdržaniu pri riešení škody a papierovačky vybavte jednoducho online.

Kde si môžem stiahnuť potrebné dokumenty a tlačivá?

Všetky dokumenty a tlačivá si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
15. 06. 2022-
15. 12. 2020-
Poistné podmienky
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
15. 06. 2022-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
01. 10. 2021-
01. 10. 2021-
01. 10. 2021-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
01. 07. 2023-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
06. 09. 1993-
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
22. 01. 2023-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám