• Kompletné poistenie majetku a zodpovednosti

 • Prerušenie prevádzky

 • Poistenie prepravy

Predstavenie poistenia

Byť profesionál znamená podnikať zodpovedne. Ale ani ten najväčší profík nedokáže predvídať, čo všetko sa môže v podnikaní prihodiť. Vandalizmus, nutná demontáž, prepätie či podpätie… ani to nebudeme všetko menovať. Nebuďte v práci zbytočne napätý a nechajte to radšej na nás. Radi vám s tým pomôžeme.

Výhody produktu: 

 • Flexibilné poistenie s možnosťou vyskladania podľa vašich potrieb,
 • poistíme vám celý majetok vedený v účtovníctve (hnuteľný, nehnuteľný, zásoby a pod.), ale aj cudzí majetok (napríklad veci prevzaté do opravy alebo veci prenajaté),
 • pre jednotlivé predmety a riziká poistenia si môžete zvoliť rôznu výšku spoluúčasti,
 • jednou poistnou zmluvou môžete poistiť všetky predmety, ktoré je možné na poistnom trhu poistiť a tým zabezpečiť ochranu celého svojho podnikateľského majetku.

Máte záujem?

Benefity

Čo obsahuje poistenie Profesionál?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Poistenie majetku
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Voliteľné pripoistenia

 • Prerušenie prevádzky
 • Lom stroja a elektroniky
 • Poistenie prepravy
 • a ďalšie

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

S pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Poistenie podnikania Profesionál

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Pripravte si nasledovné údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
 • popis poškodenej veci, rok nadobudnutia a jej cenu
 • údaje o majiteľovi poškodeného majetku - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / v prípade firmy IČO, názov a sídlo spoločnosti
 • kontakty na prípadných svedkov
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody

Po nahlásení škody Vás bude do 24 hodín kontaktovať náš technik za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení škodovej udalosti, termínu a miesta obhliadky poškodeného poisteného majetku.

Pri obhliadke dostanete zložku spisu, ktorý obsahuje ďalší postup pri uplatňovaní Vášho nároku s vyznačením požadovaných dokladov od poisťovne. Uvedené doklady spolu s vyplneným tlačivom oznámenia (nájdete vo vnútri spisu), ktoré sú potrebné k likvidácii predmetnej škody, odovzdajte osobne spolu so spisom na najbližšej pobočke našej poisťovne, alebo ho zašlite doporučenou poštou na adresu vyznačenú na prednej strane spisu.

Aké doklady potrebujem k riešeniu škody?
 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku
 • ak škoda vznikla na majetku Vašej firmy – vyplnené a podpísané tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody – majetkové poistenie firmy
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra)

Možnosti doručenia dokladov:

 • priložením príloh vo formulári pre hlásenie škody v záložke POPIS ŠKODY
 • odovzdaním technikovi pri obhliadke
 • zaslaním doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Riešenie škody môžete sledovať cez Stav mojej škody. Zadáte číslo škody, zistíte stav aj informácie o chýbajúcich dokladoch, ktoré cez tlačítko Vložiť môžete ihneď priložiť ku škode.

Vyhnite sa zdržaniu pri riešení škody a papierovačky vybavte jednoducho online.

Poistenie podnikania (zodpovednosť v podnikaní)

Doklady potrebné k riešeniu škody z poistenia zodpovednosti

 • tlačivo Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu – vyplní poistený
 • tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným voči poistenému – vyplní poškodený
 • zmluva o dielo, objednávka činnosti
 • nadobúdacie doklady od poškodených vecí
 • doklad o oprave
 • a iné doklady v závislosti od jednotlivých okolností vzniku škody
Kde si môžem stiahnuť potrebné dokumenty a tlačivá?

Všetky dokumenty a tlačivá si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
15. 06. 2022-
15. 12. 2020-
Poistné podmienky
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
15. 06. 2022-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
01. 10. 2021-
01. 10. 2021-
01. 10. 2021-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
01. 07. 2023-
15. 12. 2020-
15. 12. 2020-
06. 09. 1993-
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
22. 01. 2023-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám