Prerušenie prevádzky

Popis pripoistenia

Škoda po prerušení prevádzky, ktorá vznikla z dôvodu požiaru, odcudzenia, vodovodných škôd a prerušenia dodávky energií dôsledkom živelnej udalosti.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k hnuteľným veciam.