Škody na podzemných a nadzemných vedeniach

Popis pripoistenia

Fyzické poškodenie nadzemného alebo podzemného vedenia, napr. vodovody, kanalizácia, plynovody, optické káble a pod.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu zodpovednosti.