ERSTE BOND DANUBIA

Oznámenie klientom investičného životného poistenia

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a s ňou spojené uzatvorenie Moskovskej burzy správcovská spoločnosť Erste Asset Management, a. s. (ďalej len „Správca“) pozastavila od 28.02.2022 výpočet hodnoty podielu fondu ERSTE BOND DANUBIA (ďalej len „Fond“) a zároveň pozastavila nákup a predaj podielov Fondu.

Správca sa rozhodol obnoviť výpočet hodnoty Fondu od 16.3.2022. Pokyny na nákup a predaj Fondu, ktoré boli zadané od 1.3.2022 Správca vysporiada s hodnotou podielu zo dňa 16.3.2022. Táto informácia je uvedená na internetovej stránke Správcu: https://www.erste-am.sk/sk/amslsp/centrum-informacii/novinky/2022/3/15/obnovenie-vypoctu.

Nákup a predaj podielových jednotiek pre klientov spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ktorí s ňou majú uzatvorené investičné životné poistenie, pri ktorom si v rámci investičnej stratégie vybrali investovanie do Fondu, je od 16.3.2022 znova obnovený.