S čím potrebujete pomôcť?

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Telefonicky nahlásite každú škodovú udalosť za účelom zabezpečenia obhliadky poškodenej veci.

Škodové udalosti, kde nie je potrebná obhliadka: 

  • finančné škody (škodové nároky z poistenia zodpovednosti advokátov, účtovníkov, daňových poradcov)
  • škody na zdraví (napr. úrazy žiakov)

môžete nahlásiť online alebo Písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava