Informácia k Investičnému životnému poisteniu - Informácia k IŽP38

Informácia k IŽP38 - NOVA šanca

Dňa 27. 7. 2021 nastalo dožitie poistných zmlúv produktu investičného životného poistenia IŽP38 – Nová šanca. Podkladovým aktívom poistných zmlúv produktu investičného životného poistenia IŽP – Nová šanca je dlhopis ISIN SK4120011933 (ďalej len “Dlhopis”) emitovaný obchodnou spoločnosťou Nova Green Finance, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 335 588 (ďalej len „Emitent“), pričom za záväzky Emitenta z Dlhopisu ručí spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09, Bratislava, IČO 35 868 856 (ďalej aj ako „Ručiteľ“). 

Spoločnosť KOOPEARTIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „Poisťovňa“) vzniknutú situáciu týkajúcu sa finančnej skupiny Arca Capital prostredníctvom svojich odborných útvarov pozorne sleduje a podniká všetky dostupné právne kroky za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov svojich klientov, ktorí sú vzniknutou situáciou dotknutí.

Otázky a odpovede 

Ako mám postupovať po doručení listu o dožití môjho poistenia?
V liste zaslanom Poisťovňou nájdete dôležité informácie týkajúce sa Vášho investičného životného poistenia, ako aj aktuálne informácie o krokoch vykonaných zo strany Poisťovne. Jeho súčasťou je tiež tzv. NÁVRATKA, ktorú je potrebné po jej kompletnom vyplnení, presne podľa v nej uvedených inštrukcií, zaslať na adresu sídla Poisťovne. Následne vám Poisťovňa vyplatí sumu, ktorú uvádza v liste.

Z dožitia môjho poistenia mi nebude vyplatená poistná suma v mnou predpokladanej výške. Prečo?
Poistná suma pri dožití poistenia je definovaná ako aktuálna hodnota účtu. Zhodnotenie investovaného poistného z investičného životného poistenia nastane za predpokladu, že Emitent bude schopný si plniť svoje záväzky vyplývajúce pre neho z Dlhopisu riadne a včas. Investičné životné poistenie patrí medzi druh poistenia, kde potenciálne riziko čiastočnej i úplnej platobnej neschopnosti Emitenta a s tým spojené riziko nevyplatenia akéhokoľvek poistného plnenia z poistnej zmluvy znášajú poistník a poistený.

Pokiaľ Dlhopis nebude zo strany Emitenta, ani zo strany Ručiteľa v čase dožitia poistenia splatený, má táto skutočnosť priamy dopad na hodnotu účtu Vášho poistenia. Poisťovňa Vám za účelom zmiernenia dopadov vzniknutej situácie, nad rámec jej zmluvných povinností, vyplatí peňažné prostriedky zodpovedajúce 15% nominálnej hodnoty Dlhopisu ku dňu jeho splatnosti, prislúchajúcej k Vašim podielovým jednotkám na poistnej zmluve.

Poisťovňa zdôrazňuje, že v prípade získania peňažných prostriedkov z reštrukturalizácie, prípadne konkurzu Ručiteľa, tieto použije pre účely výpočtu výšky nárokov dotknutých klientov podľa ich poistných zmlúv. Poisťovňa následne vo Vašom prípade pristúpi k doplateniu finančných prostriedkov do výšky podľa predchádzajúcej vety, a to po zohľadnení už vyplatenej sumy (ďalej len „Doplatok“). Doplatok bude v takom prípade realizovaný maximálne do výšky uvedenej vo Vašej poistnej zmluve ako plnenie pri dožití. Výška Doplatku bude závisieť od sumy peňažných prostriedkov získaných v rámci reštrukturalizácie, prípadne konkurzu Ručiteľa, ktorú však Poisťovňa nevie v tomto momente predvídať. Opísaným spôsobom bude Poisťovňa postupovať bez ohľadu na to, kedy dôjde k získaniu peňažných prostriedkov, teda aj v prípade, ak k získaniu peňažných prostriedkov z reštrukturalizácie alebo konkurzu Ručiteľa príde až po dátume uplynutia dohodnutej doby poistenia.

Na základe čoho bola určená výplata 15% naviac k poistnému plneniu z dožitia?
V čase krátko po medializovaní informácií o finančnej skupine Arca Capital bolo znemožnené obchodovanie s dlhopismi emitovanými spoločnosťami finančnej skupiny a určiť tak cenu podielovej jednotky dlhopisu. Napriek snahe zo strany správcu, spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (AM SLSP) nebolo možné na žiadosť spoločnosti KOOPERATIVA dlhopis speňažiť. Jediný záujemca o odkúpenie dlhopisu, ktorý bol spoločnosti KOOPERATIVA komunikovaný zo strany AM SLSP k 12.3.2021 mal záujem odkúpiť dlhopis za cenu rovnajúcu sa 15% jeho nominálnej hodnoty. Spoločnosť KOOPERATIVA nepristúpila k predaju dlhopisu, naproti tomu aj na základe tejto ponuky, pristúpila vo vzťahu k svojim klientom k vyplateniu peňažných prostriedkov zodpovedajúcich 15% nominálnej hodnoty dlhopisu ku dňu jeho splatnosti, nad rámec povinností vyplývajúcich z príslušnej poistnej zmluvy.

Obrátila som sa na vás mailom so žiadosťou o vysvetlenie nejasností. Kedy môžem očakávať odpoveď?
Odpoveď vám zašleme najneskôr však v lehote 30 dní od jej doručenia do Poisťovne. V prípade, ak by na vybavenie Vášho podania bola potrebná dlhšia lehota, budeme Vás o uvedenej skutočnosti informovať, vrátane uvedenia predpokladanej doby, do uplynutia ktorej Vám odpoveď Poisťovne bude zaslaná.

Aké právne kroky ste v danej veci doteraz podnikli?
Podľa verejne dostupných informácii podal Ručiteľ návrh na povolenie svojej reštrukturalizácie, ktorú Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 06.04.2021 povolil. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.04.2021. Emitent následne dňa 16.04.2021 zverejnil na internetovej stránke www.arcacapital.com informáciu o tom, že splnenie jeho záväzku vyplývajúceho z Dlhopisu je ohrozený a odporučil svojim veriteľom prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s..

Poisťovňa si uplatnila pohľadávku vyplývajúcu z Dlhopisu prihláškou do reštrukturalizácie dňa 11.05.2021. Pohľadávka prihlásená Poisťovňou nebola zo strany reštrukturalizačného správcu popretá v zmysle ustanovenia § 124 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKaR“) 30 dní odo dňa ukončenia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (od 13.5.2021). Pohľadávka Poisťovne tak bude uspokojená spôsobom a vo výške podľa výsledku reštrukturalizácie.

Podľa ZKaR je miera uspokojenia veriteľov v prípade reštrukturalizácie predpokladaná minimálne vo výške 50 % pohľadávky. V tejto súvislosti však Poisťovňa považuje za dôležité zdôrazniť, že aj počas trvania reštrukturalizácie nemožno a priori vylúčiť vyhlásenie konkurzu na majetok Ručiteľa, pričom Poisťovňa nedokáže predvídať vývoj vzniknutej situácie tak pokiaľ ide o reštrukturalizáciu Ručiteľa, ako aj vývoj jeho prípadného konkurzu, ak by k nemu došlo.

Poisťovňa ale vykonáva opatrenia s cieľom zabezpečiť uplatnenie pohľadávky voči Ručiteľovi vyplývajúcich z Dlhopisu aj v prípade vyhlásenia jeho konkurzu. Situáciu ohľadom reštrukturalizácie Ručiteľa, ako aj ohľadom finančnej skupiny Arca Capital, Poisťovňa naďalej pozorne sleduje a v prípade nových skutočností bude dotknutých klientov informovať.

Mohla Kooperativa vo vzťahu k spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (AM SLSP) včas vykonať úkony, ktoré mohli viesť k predídeniu alebo k minimalizácii straty/poklesu hodnoty účtu na poistných zmluvách? 
Spoločnosť KOOPERATIVA vo vzťahu k AM SLSP nemala možnosť vykonať žiadne ďalšie kroky za účelom minimalizácie negatívnych dôsledkov vzniknutej situácie na jej klientov.

Mala Kooperativa vedomosť o zlej finančnej situácii skupina Arca už skôr ako pred medializáciou jej situácie? 
Spoločnosť KOOPERATIVA nemala o stave finančnej skupiny Arca Capital vedomosť skôr ako pred jej medializáciou.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Kontaktujte nás: 

  • klienti sa na nás môžu s dôverou obracať telefonicky na +421 2 5729 9999
  • elektronicky - vyplňte, prosím, nasledovný Formulár
  • písomne na ktorejkoľvek pobočke
  • písomne zaslaním na adresu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava