Podnikanie

Na čo treba myslieť, keď zakladáte živnosť

08. 04. 2024
Kooperativa
6 minút
Na čo treba myslieť, keď zakladáte živnosť

Ako je to s podnikaním na živnosť a na čo všetko treba myslieť, pokiaľ si chcete otvoriť živnosť v roku 2024? Všetko potrebné sme pre vás spísali v tomto článku.

Druhy živností

Na Slovensku podľa zákona rozoznávame tri typy živností. Pri založení každej z nich musíte splniť tri podmienky - mať aspoň 18 rokov, byť spôsobilý na právne úkony a mať čistý register trestov. 

Prvým druhom živnosti je voľná živnosť, na ktorej založenie nemusíte mať žiaden výučný list ani odbornú spôsobilosť, čiže nepotrebujete živnostenskému úradu preukazovať vzdelanie alebo prax v odbore, v ktorom chcete podnikať. Ide o najrozšírenejšiu formu podnikania. Cez voľnú živnosť môžete vykonávať podnikateľské činnosti ako napríklad marketingové služby, poradenstvo, účtovné služby alebo rôzne kreatívne profesie či prevádzkovať eshop.

Remeselná živnosť je druh živnosti, ktorá sa dá získať, ak sa preukážete výučným listom alebo iným dokladom o ukončení odboru, v ktorom máte záujem takouto formou podnikať. V niektorých prípadoch si môžete otvoriť živnosť aj vďaka dlhoročnej praxi, a to aj napriek chýbajúcemu vzdelaniu. Ak ako podnikateľ nespĺňate ani jednu z podmienok, ďalším spôsobom je prevádzkovanie remeselnej živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Remeselnú živnosť si môžete založiť napríklad ak ponúkate zámočnícke či kozmetické služby, alebo ak ste pekár, vodoinštalatér, kaderník či stolár.

Posledná možnosť je viazaná živnosť a na jej získanie je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak, ako vyučením v odbore. Dokladajú sa osvedčenia odbornej spôsobilosti, certifikáty alebo iné. Príkladom podnikania na viazanú živnosť môže byť vyučovanie cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby, realitná činnosť, masérske služby a ďalšie.

Ako ohlásiť živnosť

Živnosť môžete ohlásiť buď osobne na príslušnom živnostenskom úrade podľa miesta vášho trvalého pobytu, alebo pohodlnejšou cestou elektronicky.

Pri ohlásení živnosti osobne na kontaktnom mieste živnostenského úradu budete potrebovať vyplnené tlačivo na ohlásenie živnosti (nájdete na stránkach Ministerstva vnútra) a doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa iná ako miesto vášho trvalého bydliska. V prípade remeselnej a viazanej živnosti treba doložiť aj doklad o odbornej spôsobilosti.

Pokiaľ chcete živnosť ohlásiť online, môžete tak urobiť na portáli slovensko.sk. Budete potrebovať váš občiansky preukaz s elektronickým čipom, čítačku čipových kariet a elektronické zariadenie s pripojením na internet. Tlačivo na ohlásenie živnosti vyplníte elektronicky a ostatné doklady naskenujete, elektronicky podpíšete a priložíte ich ako prílohu.

Aké sú vaše ďalšie povinnosti?

Ako živnostník ste povinný odvádzať dane a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a platiť dane, čiže podávať každý rok daňové priznanie. Po tom, čo vám živnostenský úrad živnosť schváli, sa musíte zaregistrovať na daňovom úrade v mieste vášho bydliska alebo sídle podnikania. Na základe registrácie dostanete IČ DPH - identifikačné číslo, ktoré bude slúžiť pre daňové účely.

Sociálnej poisťovni začiatok svojej zárobkovej činnosti nemusíte oznamovať. Urobí to za vás príslušný živnostenský úrad. 

V prípade, že ste ako živnostník registrovaný na živnostenskom úrade a svoju oznamovaciu povinnosť si splníte cez Jednotné kontaktné miesto (JKM), oznámenie do zdravotnej poisťovne za vás takisto urobí živnostenský úrad.

Zdravotná poisťovňa vám oznámi výšku odvodov, ktoré budete platiť každý mesiac. Preddavok za predošlý mesiac je potrebné zaplatiť najneskôr do 8. dňa kalendárneho mesiaca. Čo sa týka odvodov do Sociálnej poisťovne, táto povinnosť vám vznikne najskôr po podaní daňového priznania a prekročení zákonom stanovenej hranice príjmu pre konkrétny rok.

Poistenie Podnikateľ vás kryje

Podnikanie na vlastnú päsť je vždy spojené s rizikami. Preto je dôležité mať správne poistenie. Naše poistenie Podnikateľ vám ponúka poistenie nehnuteľnosti aj hnuteľných vecí. Kryje náklady spojené s odcudzením, vandalizmom alebo nepriaznivým počasím, v dôsledku ktorého budete mať škody na majetku. Stačí si vybrať balík, ktorý sa vám hodí a už sa nemusíte báť nepredvídateľných okolností.

Podnikanie

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám