Veda je súčasťou našej každodennej reality a vedia to už aj deti

Týždeň pokusov a vedeckého bádania si minulý rok užilo 36 detí z celého Slovenska vo veku od 12 do 17 rokov. Do štvrtého ročníka úspešného projektu sa vďaka Nadácii poisťovne KOOPERATIVA zapojilo celkovo 11 vedeckých pracovísk SAV.

Fáza 1
Príprava aktuálneho ročníka
marec - apríl 2024
Fáza 2
Prihlasovanie
1. máj - 1. jún 2024
(informácie pre prihlásených a ich rodičov: 17.6. - 21.6.2024)
Fáza 3
Posledné prípravy na spustenie letnej školy
21. jún - 14. júl 2024
Fáza 4
Letná škola mladých vedcov
15. - 19. júla 2024

Čím je Letná škola mladých vedcov výnimočná?

Vedecký týždeň plný pokusov a bádania zažili tí najzvedavejší

Letná škola mladých vedcov je spoločným projektom Slovenskej akadémie vied a občianskeho združenia All4Science. Nápad vznikol so zámerom vzbudiť u detí záujem o vedu ako takú, poukázať na jej dôležitosť, spopularizovať ju a priblížiť jej dôležitosť a prítomnosť v našom každodennom živote.

Žiaci strávili Letnú školu v laboratóriách zúčastnených ústavov slovenskej akadémie vied, kde mali možnosť získať nové znalosti a zručnosti a tiež nové kontakty. Hlavnými aktivitami bola vedecká práca na vybranom projekte, pričom každý účastník si v svojom motivačnom liste vybral ústav, na ktorom chce stráviť svoj vedecký týždeň. Medzi hlavné lákadlá patrila návšteva hvezdárne a planetária M.R. Štefánika v Hlohovci, eko-vzdelávanie na Sandbergu a komentovaná návšteva včelárstva a workshop na výrobu produktov z včelieho vosku.

Prihlasovanie na tohtoročnú Letnú školu mladých vedcov bude otvorené čoskoro.

Výber účastníkov bude prebiehať v termíne 2. - 15. júna 2024, na základe motivačných listov a videí.

Účastníkov si budú vyberať priamo vedci na vedeckých inštitúciách. Na každý ústav si vyberú 2 - 5 účastníkov, ktorí strávia na danej vedeckej inštitúcii celý týždeň a budú môcť participovať na riešení vybraného projektu.

Novinkou v tomto roku je, že sa k nám pridajú ďalšie ústavy SAV ako je Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach. Odhadujeme tým pádom vyššiu účasť detí, žiakov a študentov z regiónov. Ako každý rok budú účastníci tráviť veľa času na svojich vybraných ústavoch a tam pracovať na vybraných projektoch, na druhej strane pripravujeme bohatší popoludňajší program a veríme, že účastníkov ním veľmi milo prekvapíme.