Informácie k novele zákona o cestnej premávke

Motoristi, pozor!

Novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 7. 2022 zavádza zásadnú zmenu pri posudzovaní, či určitá udalosť je alebo nie je dopravnou nehodou. Od 1. júla 2022 sa za dopravnú nehodu (pri ktorej vzniká povinnosť volať na jej miesto políciu) nepovažuje udalosť, pri ktorej na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.

Z uvedeného vyplýva, že v daných prípadoch nebude potrebné volať na miesto tejto udalosti políciu (to neplatí v prípade, ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení alebo v prípadoch ak dôjde ku škode na zdraví, ak sa poškodí cesta alebo verejnoprospešné zariadenie (napr. dopravná značka, zvodidlá a pod.) alebo uniknú nebezpečné veci).

Pripomíname, že v prípade škodových udalostí je nevyhnutné vyplniť Správu (záznam) o dopravnej nehode. Zároveň odporúčame, aby ste vyhotovili vlastnú fotodokumentáciu priamo z miesta škodovej udalosti  zachytávajúcej postavenie vozidiel po nehode, rozsah ich poškodenia, ako aj identifikáciu zúčastnených vozidiel na škodovej udalosti a to zachytením ich evidenčných čísiel. Fotodokumentácia slúži k preukázaniu a posúdeniu miery zodpovednosti jednotlivých účastníkov nehody a urýchleniu likvidácie nárokov poškodených.