Vienna Insurance Group - predbežné údaje za rok 2016. Viac než dvojnásobný zisk

23.03.2017

  • Nárast poistného na približne 9,1 mld. EUR
  • Zisk (pred zdanením) na úrovni cca. 407 mil. EUR sa viac ako zdvojnásobil
  • Combined ratio s 97,3 percentami na dobrej úrovni
  • Návrh na vyplatenie dividendy sa zvýšil na 80 centov za akciu
  • Fit pre budúcnosť s programom Agenda 2020

Na základe predbežných výsledkov za rok 2016 môže Vienna Insurance Group (VIG) očakávať pozitívnu bilanciu vo všetkých oblastiach. Rozsiahla novo prijatá agenda manažmentu zabezpečuje koncernu udržateľnosť aj do budúcnosti. „S nami môžete počítať!“, tak znie posolstvo Prof. Elisabeth Stadler, predsedníčky predstavenstva Vienna Insurance Group. „Všetky podstatné ciele za rok 2016 sme dosiahli. Vysielame tým jasný signál stability. Je to pre nás dôležitý predpoklad na to, aby sme boli spoľahlivým partnerom v časoch dynamických zmien“, zdôrazňuje Prof. Elisabeth Stadler na tlačovej konferencii dňa 23. marca vo viedenskom Ringturme. (priamy prenos v nemčine a v angličtine od 09:30 miestneho času na www.vig.com)

Jednoznačné splnenie stanovených cieľov pre rok 2016 *)

Predbežný objem poistného vo výške 9.051 mil. EUR (+ 31 mil. EUR oproti predchádzajúcemu roku) zaznamenáva stabilný vývoj. Vo všetkých segmentoch možno pozorovať výrazný nárast poistného, výnimkou je jednorázovo platené životné poistenie (- 19,2 percenta). Tu sa aj v predchádzajúcom roku v dôsledku nízkych úrokových mier na väčšine trhov uplatňovala reštriktívna politika upisovania zmlúv. Nárast poistného bez jednorázovo plateného životného poistenia dosahuje vo všetkých segmentoch + 4,4 percenta. „V životnom poistení sa z dôvodu nízkych úrokových sadzieb už niekoľko rokov zameriavame na ponuky investičného a indexovaného životného poistenia, s dôrazom na zabezpečenie biometrických rizík. Podiel investičného a indexovaného životného poistenia na celkovom objeme životného poistenia sa v posledných piatich rokoch zvýšil z 25,5 percenta na takmer 35 percent, podiel na novom obchode v roku 2016 dosiahol 41 percent“, uvádza Prof. Elisabeth Stadler.

Mimoriadne pozitívne sa poistné vyvíjalo v segmente Ostatné krajiny SVE (+ 7,9 percenta), na ktorom sa okrem iných podieľa Srbsko (+ 18,5 percenta) a Chorvátsko (+9,4 percenta), ako aj v segmentoch Turecko a Gruzínsko (+ 14,5 percenta) a Maďarsko (+ 9,8 percenta). Výnimočný vývoj zaznamenalo Rumunsko. Tu sa podarilo zvýšením o + 24,4 percenta dosiahnuť najvyšší nárast poistného, ktorý čiastočne súvisí s očistením trhu.

V oblasti zisku (pred zdanením) bolo v uplynulom roku cieľom minimálne zdvojnásobiť zisk z roku 2015 na 400 mil. EUR. „Držali sme sa najvyššej rámcovej hranice nášho cieľa a zisk (pred zdanením) sme s výsledkom 406,7 mil. EUR viac než zdvojnásobili“, hovorí Prof. Elisabeth Stadler.

V porovnaní s výsledkom 3. štvrťroka 2016 vo výške 97,9 percenta sa ukazovateľ combined ratio za celý rok 2016 výrazne zlepšil. Jeho hodnota vo výške 97,3 percenta znamená, že sa VIG pohybuje na úrovni minulého roka a opäť výrazne pod hranicou 100 percent. Nákladovosť sa podarilo oproti uplynulému roku vo výške 30,6 percenta mierne zlepšiť na 30,4 percenta. V rovnakom rozsahu stúpla aj škodová kvóta zo 66,7 percenta na 66,9 percenta.

Koncern Vienna Insurance Group nahospodáril v roku 2016 finančný výsledok vo výške 959 mil. EUR. Tento výsledok bol oproti hodnote predchádzajúceho roka nižší o 7,8 percenta, čo súvisí predovšetkým s nižšími realizovanými ziskami v dôsledku poklesu finančných investícií v prípade dlhopisov a pôžičiek ako aj akcií.

Na základe dobrých výsledkov predstavenstvo za obchodný rok 2016 navrhne grémiám zvýšenie dividendy oproti predchádzajúcemu roku zo 60 na 80 centov za akciu. To zodpovedá nárastu o 33 percent. VIG tak už od roku 2005 ostáva verná svojej politike výplaty dividendy s minimálnou kvótou vo výške 30 percent koncernového zisku netto po odpočítaní menšinových podielov.

Rozšírenie trhových podielov, nový líder trhu v Pobaltí

V minulom roku predstavovali krajiny Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko a Poľsko štyri trhy, na ktorých chce VIG zo strednodobého hľadiska získať trhový podiel vo výške minimálne 10 percent. „Cieľ je dosiahnutý, to možno už teraz povedať za Srbsko. Vďaka našej akvizícii spoločností AXA v Srbsku dosahujeme celkový trhový podiel vo výške približne 12 percent. V Chorvátsku a v Maďarsku sme vďaka rastu obchodu organicky výrazne zlepšili naše trhové podiely a po 3. štvrťroku 2016 dosahujeme trhový podiel vo výške 8,5 percenta resp. 7,3 percenta. Aj v Poľsku sme zaznamenali mierne prírastky“, bilancuje s uspokojením Prof. Elisabeth Stadler. Ukončením akvizície spoločnosti BTA Baltic v minulom roku sa VIG vyšvihla na vedúcu poisťovaciu skupinu v Pobaltí.

Nový pracovný program „Agenda 2020“

V minulom roku Prof. Elisabeth Stadler avizovala prieskum potenciálu všetkých 25 trhov VIG. „To sme aj urobili. Vznikol tak strategický pracovný program pod názvom „Agenda 2020“. Okrem využitia ziskových potenciálov trhov sa zameriavame na témy, ktoré nám zabezpečia budúcnosť a ktoré dokážu optimalizovať náš obchodný model z hľadiska efektivity nákladov. Spolu s našim lokálnym manažmentom zároveň pripravujeme opatrenia pre každú krajinu, ktoré v priebehu nasledujúcich rokov až do roku 2020 naplníme konkrétnymi výsledkami. Konzekventné sledovanie tém programu „Agenda 2020“ považujem za dôležitý faktor našej stability a kontinuálne pozitívneho rozvoja Vienna Insurance Group“, hovorí Prof. Elisabeth Stadler.

Vienna Insurance Group má v úmysle svoje obchodné aktivity mimoriadne zintenzívniť v troch oblastiach, a to v zdravotnom poistení, v bankopoistení a v zaistení:

Plán rastu v zdravotnom poistení

Prijaté poistné zo zdravotného poistenia VIG v minulom roku vzrástlo o 6,6 percenta. „V regióne SVE sme zaznamenali nárast poistného o cca. 20 percent. Znamená to potvrdenie nášho cieľa, silnejšie rozšíriť tento segment“, zdôrazňuje Prof. Elisabeth Stadler. Na základe faktorov ako sú veľkosť trhu a prezencia VIG, štruktúra štátneho zdravotníctva a parametre trhu súkromného zdravotného poistenia, bolo zadefinovaných päť trhov, na ktorých má byť zdravotné poistenie posilnené. Je to Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Turecko. „Momentálne ponúkajú tri štvrtiny našich 50 koncernových spoločností zdravotné poistenie, každá však veľmi odlišným spôsobom. V piatich krajinách, na ktoré sa teraz zameriavame, pripravíme spolu s lokálnym manažmentom konkrétne obchodné plány na rozšírenie portfólia v tomto segmente“, informuje Prof. Elisabeth Stadler.

Dôraz na bankopoistenie

Veľký potenciál vidí VIG aj v bankopoistení s dôrazom na zdravotné poistenie a poistenie majetku. „V palete poisťovacích produktov predávaných na bankových prepážkach už tradične dominuje životné poistenie. Vidíme tu ešte veľmi veľký potenciál na to, aby sme klientom banky ponúkli ďalšie poisťovacie riešenia. Plánujeme preto zatraktívniť a zintenzívniť predaj zdravotného poistenia a poistenia majetku“, uvádza Prof. Elisabeth Stadler. Spolu s Erste Group, partnerom v oblasti bankopoistenia, bude vytvorený projektový tím. Cieľom projektu je optimalizácia produktov, predaja a výnosových komponentov pre banku a poisťovňu vo všetkých krajinách, v ktorých prebieha spoločná kooperácia medzi Erste Group a VIG. V stredobode pozornosti sú potreby a želania klientov, ľahká zrozumiteľnosť produktov a zapojenie sa do digitalizačnej ofenzívy banky. Zahŕňa to aj organizačné a štrukturálne úvahy zo strany poisťovne, zamerané na zlepšenie komunikácie a servisu pre klientov a partnerov banky.

Rozšírenie zaisťovacej činnosti

Rast má byť dosiahnutý aj v oblasti zaistenia. Koncernová spoločnosť VIG Re so sídlom v Prahe sa v posledných rokoch etablovala ako jeden z vedúcich zaisťovateľov v regióne strednej a východnej Európy. Pôsobí v 31 krajinách a v roku 2016 nahospodárila predbežný objem poistného vo výške cca. 370 mil. EUR. Teraz táto dcérska spoločnosť VIG plánuje ďalšie iniciatívy smerom k internacionalizácii. Na pláne je postupný rozvoj činnosti v Nemecku a kontrolovaný vstup na západoeurópsky trh, pričom sú v centre pozornosti krajiny Francúzsko, Belgicko, Luxembursko a Švajčiarsko. „VIG Re si získala na trhu veľmi dobré renomé, ako spoločnosť konajúca pragmaticky a rýchlo. Našu pozíciu na rozšírených trhoch vidíme v trhových medzerách pre špeciálne klientske a trhové segmenty. Sú to predovšetkým lokálne a regionálne orientovaní prvopoisťovatelia“, uvádza Prof. Elisabeth Stadler.

Poistenie budúcnosti a digitalizácia

Nový úsek, vytvorený v rámci holdingu, sa venuje okrem iného aj témam budúcnosti poistenia a digitalizácii. Zaoberá sa otázkami meniaceho sa sociálneho prostredia a návykov ľudí ako aj dôsledkami demografického a ekonomického vývoja na svet poisťovníctva. „Uzavreli sme partnerstvo s Insurance Innovation Lab Lipsko. Do tohto tematického celku spadajú okrem iného moderné poisťovacie technológie, poistenie motorových vozidiel a životné poistenie budúcnosti a umelá inteligencia. Veľkú príležitosť a úlohu pre poistenie vidíme aj v rozšírení asistenčných služieb. Všeobecne je potrebné ponúknuť k hlavnej úlohe, teda ku poisteniu rizika, aj ďalšiu pridanú hodnotu. Považujem to za nutnosť, ak ako poisťovňa chceme byť v budúcnosti a v očiach klienta vnímaný ako súčasť takzvaného „relevant setu“ vecí, ktoré sú považované za dôležité pre život“, o tom je Prof. Elisabeth Stadler presvedčená.

Vienna Insurance Group sa intenzívne venuje aj otázkam digitalizácie. „Ako holding si tohto roku stanovujeme za cieľ vytvoriť digitálny hub, ktorý má v našej skupine podporovať a koordinovať aktivity v tejto oblasti“, uvádza Prof. Elisabeth Stadler. Z ročného investičného rozpočtu na oblasť IT vo výške 100 mil. EUR už bola približne polovica investovaná do rozvoja a do opatrení v oblasti digitalizácie.

Optimalizácia obchodného modelu

Okrem tém, týkajúcich sa zabezpečenia budúcnosti, sa paralelne prijímajú opatrenia na zvýšenie nákladovej efektívnosti. Patrí sem vytváranie nákladových výhod zlučovaním funkcií back-officu ako aj spoločností v rámci skupiny, ak je to z dlhodobého hľadiska výhodnejšie ako samostatné vystupovanie na trhu. Veľmi úspešne sa rozvíja projekt zacielený na redukciu poistných podvodov, ktorý bol zahájený v Rakúsku, v Českej republike a v Poľsku. Model, odskúšaný v týchto troch krajinách, má byť prenesený aj na iné spoločnosti. Prvé úspechy zaznamenáva aj projekt, ktorý má odhaľovať nadmerne vysoké plnenia a zabrániť ich výplatám. VIG v tom vidí potenciál na úspory vo výške až do 3 percent nákladov na škody v nasledujúcich troch rokoch. Optimalizačné opatrenia podstatnou mierou prispievajú ku plánovaného zníženiu hodnoty combined ratio.

Výhľad do roku 2019

Hospodárske prognózy pre oblasť pôsobnosti VIG sú aj naďalej pozitívne. Medzinárodný menový fond (IWF) v Rakúsku prognózuje pre obdobie rokov 2016 až 2019 reálny rast HDP vo výške 1,2 percenta ročne. V strednej a východnej Európe má byť táto hodnota v rovnakom období minimálne dvojnásobná. Tento rast bude aj naďalej pozitívne ovplyvňovať poistnú hustotu v regióne SVE. VIG plánuje kontinuálny nárast objemu poistného do roku 2019 na 9,5 mld. EUR. Napriek nízkym úrokovým sadzbám a ich negatívnemu vplyvu na finančný výsledok, ktorý treba aj naďalej očakávať, sa VIG usiluje dosiahnuť nárast zisku (pred zdanením) do roku 2019 na 450 až 470 mil. EUR. Ukazovateľ combined ratio má podľa strednodobých cieľov dosiahnuť 95 percent. Dividenda bude zodpovedať tomuto vývoju.

*) Poznámka
Údaje za hospodársky rok 2016, ktoré sú uvedené v tejto tlačovej správe, vychádzajú z predbežných a neauditovaných údajov. Konečné a auditované údaje za hospodársky rok 2016 budú zverejnené 19. apríla 2017 v rámci koncernovej výročnej správy za rok 2016.

Koncernový výkaz ziskov a strát (IFRS)

Výkaz za segment (IFRS)

Pri sumarizácii zaokrúhlených súm a percentuálnych údajov sa môžu vyskytnúť rozdiely v dôsledku zaokrúhlenia. Finančné výsledky pre rok 2015 boli prispôsobené.

Vienna Insurance Group (VIG) je vedúcim špecialistom na poistenie v Rakúsku ako aj v strednej a východnej Európe. Približne 50 spoločností v 25 krajinách tvorí koncern s dlhou tradíciou, silnými značkami a výraznou blízkosťou ku klientom. VIG stavia na základoch 190 rokov skúseností v oblasti poisťovníctva. S približne 24 000 zamestnancami je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrom na svojich trhoch v Rakúsku a v krajinách SVE a toto skvelé postavenie mu umožňuje naplno čerpať z dlhodobého rastového potenciálu regiónu so 180 miliónmi obyvateľov. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikom s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX; akcie sú kótované aj na Pražskej burze.