Na bezpečnosti detí záleží školám, samosprávam i mimovládkam, podporí ich Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska.

01.12.2016

Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska v tomto roku podporil 48 projektov z celého Slovenska vo výške 67 000 €. Ich realizáciou podporí zvyšovanie bezpečnosti v 12 školách, detskom domove a voľnočasových aktivitách 29 mimovládnych neziskových organizácií a centier voľného času, ale aj 6 projektov mestských a miestnych samospráv.

„Aj v tomto roku sme podporili projekty, v ktorých sa deti ocitnú v bezpečných komunitách - v prostredí, ktoré ich fyzicky neohrozuje a medzi rovesníkmi a dospelými, ktorým môžu dôverovať a v pokoji a s ich podporou spoznávať samých seba,“ hovorí Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska.

„Sme veľmi radi, že Kooperativa môže svojou aktívnou podporou prispieť k vytváraniu bezpečného prostredia pre rozvoj a podporu detí a mladých z rôznych sociálnych skupín. Záujem o grantový program Deti v bezpečí potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia podporovať nápady, ktoré vychádzajú priamo z potrieb komunít, škôl či občianskych združení a vznikajú v spolupráci so samotnými deťmi a ich rodinami,“ uviedol Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

V grantovom programe Bezpečne v komunite - bezpečne doma sa prerozdelila suma 32 000 € na 29 projektov, ktorých cieľom je vytváranie zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti, rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých, ale aj participatívne zapájanie detí do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia.

V grantovom programe Športujem rád a bezpečne podporu získalo 19 projektov v celkovej sume 35 000 € na nesúťažné športovanie a pohyb detí a mladých ľudí, ako aj na podporu prevencie úrazov.

Zvyšovanie kvality života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí, podpora účasti detí a mladých ľudí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom a prepájanie komunít v tvorbe bezpečného prostredia je poslaním Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorý v roku 2015 zriadila KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group s ambíciou vytvoriť najväčší fond na Slovensku zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. V roku 2015 do fondu vložila 200 000 € a podporila celkovo . Fond podporuje projekty škôl, komunitných a materských centier, samospráv, či mimovládnych neziskových organizácií, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.