Vienna Insurance Group v prvých troch štvrťrokoch 2016: Nárast poistného a zisku

23.11.2016

  • Poistné stúpa na cca. 7,0 mld. EUR
  • Nárast zisku (pred zdanením) na 301,3 mil. EUR
  • Combined ratio stabilne na úrovni 97,9 percenta

V prvých troch štvrťrokoch roku 2016 sa činnosť koncernu Vienna Insurance Group vyvíjala v súlade s predpokladmi. Koncernové poistné stúplo o 0,7 percenta. Tento nárast je vzhľadom na pretrvávajúcu zdržanlivosť pri uzatváraní jednorázovo plateného životného poistenia (-18,6 percenta) pozoruhodný. Poistné bez zohľadnenia jednorázovo plateného poistného významne stúplo o 4,7 percenta.

„Súčasné úrokové miery sú výzvou, s ktorou sa medzičasom musia vyrovnávať všetci poisťovatelia v Európe. Za týchto okolností sme s vývojom výsledku, ktorý zodpovedá cieľom, zverejneným na rok 2016, veľmi spokojní“, uvádza Prof. Elisabeth Stadler, CEO Vienna Insurance Group, a pokračuje: „Výsledky celkovo ukazujú, že rozhodnutie postupovať v klasickom životnom poistení v prípade jednorázovo plateného poistenia zdržanlivo, bolo správne.“

Výsledok koncernu Vienna Insurance Group sa so ziskom (pred zdanením) vo výške 301,3 mil. EUR vyvíja podľa plánu. Výrazný nárast vo výške 88,4 percenta treba vidieť aj v súvislosti s tvorbou opravných položiek v porovnávacom období roka 2015. Príspevok trhov strednej a východnej Európy k výsledku koncernu pritom predstavoval približne 65 percent.

Combined ratio koncernu po zaistení (bez zohľadnenia výnosov z investícií) dosahuje v 1. až 3. štvrťroku 2016 97,9 percenta.

Finančné umiestnenia koncernu vrátane hotovostných prostriedkov dosiahli k 30. septembru 2016 36,5 mld. EUR. V prvých troch štvrťrokoch 2016 dosiahol koncern VIG finančný výsledok vo výške 703,2 mil. EUR (-10,0 percenta).

Vývoj na trhoch Vienna Insurance Group

„V zmysle motta ‚Identifikovať príležitosti‘ sa držíme zásady lokálneho manažmentu na našich trhoch. Vývoj poistného ukazuje, že vďaka našej diverzite dokážeme v krajinách a regiónoch individuálne reagovať na najrozličnejšie situácie na trhu. VIG má vďaka svojim koncernovým spoločnostiam k svojim zákazníkom blízko a je ako lokálny poisťovateľ úspešný“

, predstavuje Elisabeth Stadler stratégiu koncernu VIG v strednej a východnej Európe.

Koncernovým spoločnostiam Vienna Insurance Group sa za náročných rámcových podmienok podarilo na mnohých trhoch dosiahnuť potešujúci nárast poistného, okrem iných to platí napríklad v Maďarsku (+14,2 percenta), v Rumunsku (+30,3 percenta) alebo v Turecku/Gruzínsku (+15,6 percenta).

Podiel poistného podľa poistných odvetví

Poistné sa vyvíjalo pozitívne predovšetkým v oblasti neživotného poistenia. VIG dosiahla výrazný nárast v povinnom zmluvnom poistení, v havarijnom poistení ako aj v oblastiach mimo poistenia motorových vozidiel.

Zdravotné poistenie bolo prednedávnom zo strany Vienna Insurance Group definované ako strategické rastové odvetvie. Za prvých deväť mesiacov v tomto segmente stúplo poistné o 6,3 percenta.

Ale aj na trhoch, ktoré boli najviac postihnuté nízkymi úrokovými mierami, ako je Česká republika, Slovensko alebo Rakúsko, vzrástlo prijaté poistné, po očistení o jednorázovo platené životné poistenie, o +6,7 percenta, +4,5 percenta, resp. +0,6 percenta. V Poľsku bol po očistení od vplyvu presunu neživotného poistenia v Pobaltí ako aj o efekty v súvislosti s menovým kurzom dosiahnutý výrazný nárast o 6,4 percenta.

Ziskovosť poisťovacej činnosti predstavuje pre Vienna Insurance Group najvyššiu prioritu. Treba zdôrazniť, že skoro všetky regionálne segmenty prispeli k výsledku kladne. Zisk (pred zdanením) stúpol napríklad v Maďarsku (+41,6 percenta), v Rumunsku (+16,6 percenta) alebo v segmente Turecko/Gruzínsko (+80,4 percenta). Výnimkou bolo jedine Pobaltie, kde bola najmä v dôsledku poklesov pri nábehu novo založenej poisťovne Compensa Non Life vykázaná strata (-7,8 mil. Euro).

Koncernový výkaz ziskov a strát (IFRS)

Výkaz za segment (IFRS)

Pri sumarizácii zaokrúhlených súm a percentuálnych údajov sa môžu vyskytnúť rozdiely v dôsledku zaokrúhlenia.