Vienna Insurance Group 2018 so špičkovými výsledkami v oblasti poistného a zisku (predbežné údaje)

21.03.2019

Návrh na dividendu za rok 2018 a prognóza zisku na rok 2020 budú opäť zvýšené

  • Celkový objem poistného stúpol na približne 9,7 mld. EUR (cca +3 percentá)
  • Zisk (pred zdanením) sa zvýšil na približne 485 mil. EUR (cca +10 percent)
  • Ukazovateľ combined ratio sa výrazne zlepšil na hodnotu 96,0 percent (-0,7 percentuálneho bodu)
  • Dividenda navrhnutá vo výške 1EUR/za akciu (+11 percent)
  • Prognóza zisku na rok 2020 zvýšená o približne +10 percent
  • Realizuje sa viac ako 150 projektov digitalizácie

Hospodársky rok 2018 bol pre koncern Vienna Insurance Group (VIG) podľa predbežných údajov mimoriadne úspešný. Prof. Elisabeth Stadler, generálna riaditeľka VIG: „Predbežnými výsledkami za rok 2018 výrazne prekonávame naše prognózy vo všetkých dôležitých ukazovateľoch. Vnímam to ako opätovné konzekventné potvrdenie ambície byť stabilným a spoľahlivým partnerom. To platí aj pre našu koncentráciu na región strednej a východnej Európy, kde sme dnes vedúcou poisťovacou skupinou. Vo väčšine krajín regiónu CEE pozorujeme stabilný rast a klesajúcu nezamestnanosť. Trhy, na ktorých pôsobíme, rastú oproti štátom eurozóny spravidla dvojnásobne. Chceme aj naďalej investovať do tohto regiónu a náš viac než solídny ukazovateľ solventnosti vo výške 239 percent nám na to poskytuje potrebnú finančnú základňu. Predstavenstvo na základe veľmi pozitívneho vývoja obchodnej činnosti navrhne grémiám za hospodársky rok 2018 opäť výrazné zvýšenie dividendy z 90 centov na 1 euro za akciu, čo v aktuálnom úrokovom prostredí predstavuje atraktívny dividendový výnos vo výške 4,9 percenta.“

Významný nárast poistného

Predpísané koncernové poistné za rok 2018 dosiahlo 9 657,3 mil. EUR. To predstavuje nárast poistného o +2,9 percenta oproti porovnávaciemu obdobiu predchádzajúceho roka. Bez jednorázovo plateného životného poistenia, ktoré naďalej klesalo, predstavuje nárast poistného +5,2 percenta. S výnimkou jednorázovo plateného životného poistenia bol vo všetkých odvetviach opäť zaznamenaný jasný nárast.

K segmentom, ktoré boli v roku 2018 v oblasti poistného mimoriadne úspešné, patrí Česká republika so zvýšeným poistným vo výške 81 mil. EUR a päťpercentným nárastom poistného, ako aj Pobaltie s približne 48 mil. EUR a teda nárastom poistného vo výške približne 15 percent. Pozoruhodné prírastky poistného zaznamenali aj segmenty Bulharsko (+14 percent) a Maďarsko (+6,8 percenta). 56 percent poistného nahospodárili dcérske spoločnosti z krajín strednej a východnej Európy.

Posilnenie v oblasti poistenia majetku

63 percent portfólia poistného pripadá na oblasť neživotného poistenia (vrátane zdravotného poistenia) a zostávajúcich 37 percent na životné poistenie. To znamená, že jednoznačne dominuje neživotné poistenie, čo platí najmä pre región strednej a východnej Európy. „V oblasti neživotného poistenia v mnohých krajinách ako napríklad v Poľsku, v Pobaltí a v Maďarsku rastieme výraznejšie ako trh. V regióne strednej a východnej Európy chceme naďalej zvyšovať podiely na ostatnom poistení majetku a havarijnom poistení motorových vozidiel. V oblasti povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uprednostňujeme profitabilný rast“, uvádza Prof. Elisabeth Stadler. VIG vidí veľký potenciál aj v zdravotnom poistení, jeho podiel na celkovom objeme poistného vo výške cca šesť percent je zatiaľ síce nízky, prejavuje však veľmi sľubný vývoj. V oblasti životného poistenia je cieľom mierny nárast bežne plateného poistného. „Krajiny juhovýchodnej Európy sa postupne učia myslieť na prevenciu, aj keď na väčšine našich trhov ostáva aj naďalej prioritou zabezpečenie hmotného majetku“, uvádza Prof. Stadler.

Zisk (pred zdanením) stúpol o približne 10 percent

Zisk (pred zdanením) vo výške 485,4 mil. EUR sa oproti predchádzajúcemu roku podarilo zvýšiť o cca +10 percent. Nárast zisku vyplýva predovšetkým zo zlepšenia ukazovateľa combined ratio a dobrého vývoja finančného výsledku. Zisk výrazne stúpol predovšetkým v segmentoch Pobaltie, Bulharsko, Česká republika a Maďarsko.

V Rumunsku bola v roku 2018 vykázaná strata vo výške približne 74 mil. EUR. Tento vývoj vyplýva predovšetkým z odpisov firemnej hodnoty vo výške 50,1 mil. EUR, ktoré boli zrealizované v druhom štvrťroku 2018, ako aj z vytvorenia rezervy, určenej na prebiehajúce konanie, týkajúce sa hospodárskej súťaže na celom trhu. Celkovo prispeli spoločnosti z regiónu strednej a východnej Európy k zisku (pred zdanením) približne 53 percentami. Výsledok po zdanení a odpočítaní menšinových podielov predstavuje 268,9 mil. EUR. Dôvodom poklesu o -9,6 percenta je v prvom rade zvýšená daňová povinnosť na základe jednorázových efektov. Po očistení o jednorázové efekty by čistý výsledok oproti predchádzajúcemu roku predstavoval nárast o +2,9 percenta.

Ukazovateľ combined ratio opäť výrazne znížený

Ukazovateľ combined ratio bol v roku 2018 znížený o 0,7 percentuálnych bodov a dosiahol vynikajúcu úroveň 96,0 percenta. Pozitívny vplyv na zníženie mala dôsledná realizácia opatrení v rámci programu „Agenda 2020“ ako aj absencia väčších živelných pohrôm. Mimoriadne kladne k vývoju prispeli najmä segmenty Rakúsko, Česká republika a Poľsko. V Rakúsku sa podarilo zlepšiť ukazovateľ combined ratio na skvelú úroveň 94,2 percenta (2017: 95,5 percenta).

Ukazovateľ solventnosti s 239 percentami prejavuje značnú odolnosť

Ukazovateľ solventnosti dosiahol k 31. decembru 2018 239 percent, čo predstavuje aj naďalej veľmi dobrú medzinárodnú úroveň. VIG sa ako jediná rakúska poisťovňa zúčastnila na záťažovom teste EIOPA a prejavila v ňom značnú odolnosť. Podľa všetkých troch kvantitatívnych záťažových scenárov dosiahla VIG s prihliadnutím na volatilitu úroveň od 158 do 215 percent a bezpečne tak prekročila potrebnú minimálnu kapitálovú primeranosť vo výške 100 percent.

Zlepšenie finančného výsledku

Finančný výsledok (vrátane výsledku podnikov hodnotených formou „at equity“) sa zlepšil na 1 037,5 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to zodpovedá nárastu o +12,2 percenta, čo súvisí predovšetkým s výnosmi z nehnuteľností vrátane verejnoprospešných spoločností (Gemeinnützige Gesellschaften).

Finančné umiestnenia

Celkové finančné umiestnenia koncernu dosiahli k 31. decembru 2018 (vrátane hotovostných prostriedkov) 37,6 mld. EUR, čím mierne prekročili úroveň predchádzajúceho roka vo výške 37,4 mld. EUR.

Náklady na poistné udalosti

Náklady na poistné udalosti koncernu po odpočítaní podielu zaistenia v roku 2018 predstavovali 6,9 mld. EUR a dosiahli tak približne úroveň predchádzajúceho roka vo výške 6,8 mld. EUR (+1,1 percenta).

Návrh na zvýšenie dividendy

Predstavenstvo na základe dobrých výsledkov navrhne grémiám za hospodársky rok 2018 výrazné zvýšenie dividendy oproti predchádzajúcemu roku z 90 centov na 1 euro za akciu. To zodpovedá nárastu o +11 percent a miere vyplatenia vo výške 48,0 percent (2017: 38,7 percenta). Dividendový výnos teda predstavuje 4,9 percenta.

Predbežné údaje

Informácie za hospodársky rok 2018, uvedené v tejto tlačovej správe, vychádzajú z predbežných údajov. Definitívne informácie o hospodárskom roku 2018 budú zverejnené v rámci Výročnej správy koncernu dňa 17. apríla 2019 na webovej stránke www.vig.com.

Výrazne navýšená prognóza zisku do roku 2020

VIG očakáva na základe dôslednej realizácie opatrení v rámci strategického programu „Agenda 2020“ a naďalej pozitívneho ekonomického vývoja v krajinách CEE nasledujúci vývoj obchodnej činnosti do roku 2020: v roku 2019 sa očakáva objem poistného vo výške 9,9 mld. EUR a zisk (pred zdanením) vo výške 500 až 520 mil. EUR. Na rok 2020 je prognózovaný objem poistného vo výške 10,2 mld. EUR. Zisk (pred zdanením) sa má v roku 2020 pohybovať v rozpätí 530 až 550 mil. EUR. Koncern VIG tak zvyšuje svoju pôvodne komunikovanú prognózu zisku na rok 2020 vo výške viac ako 500 mil. EUR o ďalších 50 mil. EUR. Ukazovateľ combined ratio sa má do roku 2020 udržateľne zlepšiť na 95 percent.

Pozitívna bilancia k polčasu „Agendy 2020“

V roku 2017 bol zahájený strategický program „Agenda 2020“ s cieľom optimalizovať obchodný model VIG a zároveň prijať opatrenia na zabezpečenie trvalej udržateľnosti. „Priebežná bilancia, ktorú môžeme predložiť, je veľmi uspokojivá. To ma oprávňuje očakávať, že s „Agendou 2020“ splníme naše cieľové očakávania dokonca aj skôr, preto sme zvýšili naše prognózy na rok 2020“, vysvetľuje Prof. Stadler.

Niekoľko príkladov:
Mimoriadne úspešne sa vyvíjajú asistenčné služby, poskytované vlastnými spoločnosťami. „Naše asistenčné spoločnosti v Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a Poľsku vybavili od zahájenia programu ‚Agenda 2020‘ viac ako 500 000 asistenčných prípadov. Spoločnosť Global Assistance ponúka v Českej republike svoje služby už aj iným poisťovniam, 30 percent obchodu v oblasti asistenčných služieb už pochádza z aktivít s tretími stranami. To chceme presadzovať aj v iných krajinách“, komentuje Prof. Stadler s uspokojením priebežnú bilanciu. Aktuálne sa testuje etablovanie asistenčnej spoločnosti pre Pobaltie. O vlastnej asistenčnej spoločnosti sa uvažuje aj v Srbsku.

V zdravotnom poistení sa v posledných dvoch rokoch podarilo dosiahnuť nárast poistného o +20 percent. V piatich krajinách, na ktoré sme sa v tomto poistnom odvetví zamerali osobitnými aktivitami, a to Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Turecko, dosiahol nárast v roku 2018 +58 percent.

Cieľom v oblasti bankopoistenia je rozvoj neživotného poistenia s naším kooperačným partnerom Erste Group. V roku 2018 sa podarilo dosiahnuť objem poistného vo výške viac ako 1,2 mld. EUR, pričom v neživotnom poistení bolo nahospodárených už o +14 percent vyššie poistné.

V oblasti zaistenia sa cielene prijímali opatrenia na posilnenie internacionalizácie. Zaisťovacia spoločnosť VIG Re zaznamenala za dva predchádzajúce roky pozoruhodný nárast poistného vo výške +17 percent. V týchto rokoch boli v súlade s plánom otvorené pobočky vo Frankfurte a v Paríži, s cieľom poskytovať služby klientom v Rakúsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, Francúzsku, v štátoch Beneluxu, Španielsku a Portugalsku.

Viac ako 150 aktuálnych projektov digitalizácie

„Cielene pracujeme na našej digitálnej agilite a realizujeme kľúčové kroky v ‚Agende 2020‘, aby sme boli pripravení na požiadavky ‚pozajtrajška‘. Momentálne prebieha v skupine viac ako 150 projektov digitalizácie rôzneho rozsahu, pričom väčšina z nich má byť dokončená už v priebehu ďalších dvoch rokov. Do digitalizácie investujeme priemerne 50 mil. EUR ročne, čo v rámci ‚Agendy 2020‘ predstavuje 200 mil. EUR‘“, zdôrazňuje Prof. Stadler význam digitálnej transformácie pre VIG. Koncern VIG v minulom roku už po druhý raz usporiadal vlastnú súťaž „VIG Xelerate“, tretí ročník je naplánovaný ešte v tomto roku. Projekty digitalizácie môžu v rámci súťaže získať odmenu podľa definovaných kritérií, ako je napríklad inovácia na príslušnom trhu a relevancia pre celú skupinu, ako aj finančnú podporu zo strany VIG na ich realizáciu.

Koncernový výkaz ziskov a strát (IFRS)

Výkaz za segment (IFRS)


Pri sumarizácii zaokrúhlených súm a percentuálnych údajov sa môžu vyskytnúť rozdiely v dôsledku zaokrúhlenia.