Kedy cestovné poistenie od KOOPERATIVA kryje korona vírus

12.03.2020

Ochorenie COVID-19, takzvaný korona vírus, je aktuálne všadeprítomný. Pre všetkých, ktorí sa chystajú vycestovať, majú plánovanú dovolenku alebo už sú v zahraničí sú viac ako inokedy dôležité informácie súvisiace s cestovným poistením.

Ak na dovolenke ochoriem na korona vírus, preplatíte mi liečebné náklady?

Cestovné poistenie poisťovne KOOPERATIVA kryje okrem iného aj liečebné náklady, spojené s ochorením COVID-19. Poistnou udalosťou v rámci rizika liečebné náklady je náhle akútne ochorenie alebo úraz poisteného, ku ktorému došlo v zahraničí počas platnosti poistnej zmluvy a ktoré si vyžaduje nutné a neodkladné liečenie v zahraničí. Ak sa teda u klienta bude jednať o akútne ochorenie, ktorého príznaky sa prejavili až po vycestovaní, klientovi vzniká nárok na poistné plnenie za liečebné výdavky, teda aj za náklady súvisiace s liečbou korona vírusu (COVID – 19).

Poisťovňa riziko liečebných nákladov nekryje v prípade, že poistený vycestoval do krajiny, ktorá už bola do dňa jeho vycestovania Ministerstvom zahraničných vecí vyhlásená ako riziková, do ktorej sa neodporúča vycestovať, alebo v nej bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásená pandémia.

V prípade, že klient vycestoval do oblasti, ktorá bola vyhlásená ako riziková alebo tam bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásená pandémia po dátume jeho vycestovania poisťovňa v rámci poistenia liečebných nákladov preplatí náklady spojené s vyšetrením, liečením, hospitalizáciou a prípadný transport do vlasti, ktoré sú spojené v súvislosti s ochorením vrátane COVID-19.

Po prílete som bola v karanténe, preplatíte mi náklady s ňou spojené?

Náklady spojené s karanténou nie sú cestovným poistením kryté. Karanténa nie je hospitalizácia v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu, po karanténe nie je vystavená lekárska správa, na základe ktorej, by poisťovňa mohla náklady uhradiť.
Ak sa počas karantény na dovolenke potvrdí ochorenie, sú liečebné náklady v dôsledku ochorenia kryté, zároveň poisťovňa uhradí náklady spojené s návratom domov.
Ak sa u klienta prejaví ochorenie počas karantény ešte pred vycestovaním do zahraničia, poistenie kryje storno dovolenky či letenky z dôvodu náhlej zmeny zdravotného stavu.

Ochorela som, preplatíte mi storno dovolenky a letenky?

Poisťovňa KOOPERATIVA uhradí náhradu storno poplatkov, ak poistený zruší cestu alebo stornuje letenku z dôvodu náhleho ochorenia, nielen COVID_19. Právo na poistné plnenie vznikne aj vtedy ak poistený alebo spolucestujúci (osoba uvedená v poistnej zmluve menom a priezviskom na rovnakom doklade o poistení alebo doklade o obstaraní zájazdu) ochorel na korona vírus ešte pred vycestovaním a z tohto dôvodu nemôže cestovať.

Avšak právo na poistné plnenie z poistenia storna zájazdu poistenému nevznikne, v prípade ak klient zruší dovolenku na základe odporúčania nevycestovať do danej krajiny, nakoľko dané riziko nie je predmetom poistenia. Poistné plnenie z cestovného poistenia nebude vyplatené ani v prípade, že sa klient obáva kamkoľvek vycestovať a preto svoju plánovanú dovolenku zrušil.

Odporúčania pred cestou

Ako partner tisícov našich klientov na ich cestách a dovolenkách klientom odporúčame, aby dodržiavali zásady predbežnej opatrnosti a potenciálne rizikovým oblastiam sa vyhýbali, pretože v prípade mimoriadnej situácie môže byť technicky náročné zaistiť potrebnú zdravotnú asistenciu (napríklad pri nutnosti repatriácie klienta na Slovensko v prípade zvýšených bezpečnostných opatrení na štátnych hraniciach).
Klientom odporúčame sledovať stránky Svetovej zdravotníckej organizácie www.who.int a Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk .

Asistenčné služby sú oporou

V prípade akejkoľvek nečakanej udalosti v zahraničí má poistený k dispozícii Asistenčnú službu, ktorá je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni na tel. čísle +421 268 20 20 60. Klientom poradí ako postupovať v prípade choroby, čo má v danej situácii robiť a na čo má nárok. Ak je to potrebné, nasmeruje poisteného do najbližšieho vhodného zdravotného zariadenia, prípadne zorganizuje odvoz do zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na aktuálny zdravotný stav poisteného.