Poistenie profesijných zodpovedností

Pristupujte k práci zodpovedne

Poistenie profesijných zodpovedností je pri niektorých povolaniach zákonom dané. Vy si však môžete vybrať správneho partnera, ktorý sa o vaše povinné poistenie postará.

Poistenie profesijných zodpovedností

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú inému pri výkone jedného z povolaní uvedeného v zozname profesijných zodpovedností. Pre tieto povolania je poistenie upravené právnymi predpismi k príslušným povolaniam (napr. advokátovi povinnosť uzavrieť poistenie ukladá Zákon o advokácii).

Poistenia profesijnej zodpovednosti

  • poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti komerčného právnika, exekútora, správcu konkurznej podstaty, daňového poradcu, geodeta a kartografa
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokátskej, audítorskej, projektovej, notárskej, veterinárnej činnosti
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia, činnosti zasielateľa, rybárskej stráže, poisťovacieho makléra, dražobníka
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy tovaru
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
  • poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu práva poľovníctva
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou manažérov, členov predstavenstva, výkonných riaditeľov alebo iného štatutárneho orgánu