Poistné podmienky

Zmluvné dojednania pre poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711A1_01012023 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku 106_01012023 Zmluvné dojednania pre havarijné poistenie Auto komplet - 913_01012023 Všeobecné poistné podmienky pre Havarijné poistenie MINI KASKO 950/2021_01012023 Osobitné poistné podmienky 1100 poistenie AUTOPLUS_01012023 Všeobecné poistené podmienky pre poistenie čelného skla motorových vozidiel_366_01012023 Zmluvné dojednania pre havarijné poistenie vozidiel flotila-902_01012023 Všeobecné poistné podmienky havarijného poistenia AutoMat - 960_01.01.2023 Všeobecné poistné podmienky havarijného poistenia AutoMat - 960_od 01.10.2022 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie asistenčných služieb AutoMat_OPP 2021_od 01.05.2022 Asistečné služby AutoMat_príloha 1 k OPP 2021_od 01.05.2022 Verejný prísľub pre poistenie AutoMat od 01.03.2022 Pripoistenie predĺženej záruky motorových vozidiel do 3,5 tony_príloha 1 k VPP KASKO 960 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 809 Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/2 platné od 15.7.2022 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711A1 platné od 15.7.2022 Asistenčné služby PZP_Europartner_Partner Všeobecné poistné podmienky pre Havarijné poistenie MINI KASKO č. 950/ 2021 Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 911 Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 912 Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 913 od 01.10.2022 Asistenčné služby_Auto komplet do 3.5 t PZP - Verejný prísľub úraz 2023_1.polrok_01012023 PZP - Verejný prísľub živel 2023_1.polrok_01012023 PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2023_1.polrok_01012023 PZP - Verejný prísľub batožina 2023_1.polrok_01012023 PZP - Verejný prísľub úraz 2022_4.Q_01102022 PZP - Verejný prísľub živel 2022_4.Q_01102022 PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2022_4.Q_01102022 PZP - Verejný prísľub batožina 2022_4.Q_01102022 PZP - Verejný prísľub úraz 2022_3.Q PZP - Verejný prísľub živel 2022_3.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2022_3.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2022_3.Q PZP - Verejný prísľub úraz 2022_2.Q PZP - Verejný prísľub živel 2022_2.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2022_2.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2022_2.Q PZP - Verejný prísľub úraz 2022_1.Q PZP - Verejný prísľub živel 2022_1.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2022_1.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2022_1.Q Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106 od 15.6.2022 Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu OPP OV 206 od 15.12.2020 Osobitné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel č. 356 Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí č. 156 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 808 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 807 Zmluvné dojednania pre havarijné poistenie vozidiel flotila-902_15062022 Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenia havarijného poistenia vozidiel flotila-903_15062022
Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Individuálne zdravotné poistenie HI1 - Skoré uzdravenie_02_01072022 Všeobecné poistné podmienky pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku 904_01032022 Verejný prísľub pre pripoistenie Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 721 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu č. 1110 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 837 Všeobecné poistné podmienky pre kapitálovo-investičné životné poistenie_VPP 1210 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu Profi invest č. 1213 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia hospitalizácie Profi invest č. 1212 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia poisteného Profi invest č. 1211 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia poistených detí Profi invest č. 1215 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia pre pripoistenie invalidity alebo invalidity komplet Profi invest č. 1214 Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 720 Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 745 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 809 Všeobecné poistné podmienky pre dôchodkové životné poistenie č. 713 Všeobecné podmienky pre prípad straty schopnosti viesť bežný automobil - Vodič plus č. 1102 Všeobecné poistné podmienky pre jednorazové investičné životné poistenie č. 1205 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 827 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa č. 930 Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č. 792 Osobitné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici č. 855 Osobitné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 870 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie - Smrť akákoľvek č. 891 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 836 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou č. 882 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie onkologickej choroby č. 922 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie druhého medicínskeho názoru č. 925 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie onkologickej choroby č. 921 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie zdravotníckych pomôcok č. 911 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 819 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie S10 - Silencium Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie S7 Profi komplet_04 od 1.7.2022 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre kapitálové životné poistenie - produkt SD1_01 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre IŽP5 FUTURA INVEST_02 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE ZA BEŽNE PLATENÉ POISTNÉ - PRODUKT IŽP7_02 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Detské poistenie V2 – Dukátik_01 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Detské poistenie V2 - Dukátik šport Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Dôchodkové životné poistenie - R7 Moja budúcnosť Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Doživotné životné poistenie - S8 Senior plán Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Poistenie Nádej HI2 02- Zdravotné poistenie onkochorôb_01072022 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie Poistenie BK1 - Vodič plus Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie U6 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie U7, U8, U17, U18_02 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie SD13 Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie SD13 č. 1204 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie IŽP8 Profi invest
Poistné podmienky pre Pohrebné poistenie 01.08.2021 Poistné podmienky pre Pohrebné poistenie_PSS Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku Pohrebné poistenie Poistné podmienky pre poistenie ŽIVOT 01.08.2021 Poistné podmienky pre Poistenie k úveru 01.06.2022 Verejné vyhlásenie spoločnosti KOOPERATIVA k poisteniu ŽIVOT a Poistenie k úveru_od 01.01.2022 Verejné vyhlásenie spoločnosti KOOPERATIVA k poisteniu ŽIVOT a Poistenie k úveru od 01.04.2020 Dodatok č_ 1 k Verejnému vyhláseniu k poistnej zmluve ŽIVOT a Poistenie k úveru Postup klienta pri asistenčných službách Poistné podmienky pre Rizikové životné poistenie Osobná poistka_SLSP č. 1206 Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku Osobná poistka Poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám SLSP od 18.6.2022 Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku Cestovné poistenie od 18.06.2022 Verejné vyhlásenie spoločnosti KOOPERATIVA_Cestovné poistenie k platobným kartám SLSP_rozšírenie krytia COVID_19_SJ od 01062022 Verejné vyhlásenie spoločnosti KOOPERATIVA_Cestovné poistenie k platobným kartám SLSP_rozšírenie krytia COVID_19_AJ od 01062022 Verejné vyhlásenie spoločnosti KOOPERATIVA_Cestovné poistenie k platobným kartám SLSP_rozšírenie krytia COVID_19 od 05062021 Dodatok č. 1 k Verejnému vyhláseniu spoločnosti KOOPERATIVA_Cestovné poistenie SLSP_COVID 19 Poistné podmienky poistenie majetku a zodpovednosti občanov_SLSP 17.09.2021_VPP MO SLSP 2021 Poistné podmienky č. 108-3 Zmluvné dojednania poistenie domácnosti č. ZD-DC-3 Zmluvné dojednania pre poistenie - nehnuteľnosť č. ZD-B-3 Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie domácnosti č. OZD-DC-SLSP Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie predĺženej záruky k domácim elektrospotrebičom Osobitné zmluvné dojednania poistenie asistenčných služieb č. OZD–AS/G Osobitné poistné podmienky č. 1100 poistenie AUTO PLUS Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre živelných udalostí č. OPP Z 156 Poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov PODNIKATEĽ produkt 462 Podmienky používania aplikácie klientsky portal_eKooperativa
Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom OPP ZVV č. 656 Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy zásielky OPP PZ 407_15122020 Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla OPP SK 256 Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektorniky OPP 307 Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov, strojných zariadení_OPP SE 2021_01102021 Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu OPP OV 206 od 15.12.2020 Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre živelných udalostí č. OPP Z 156 Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie budov a stavieb – indexácia OZD-I Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie bytových domov OZD-BD 2020 platné od 15.12.2020 Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Pripoistenie OZD-P PPpre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov PODNIKATEĽ 462_15122020 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 605 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO ZP 2020_01072022 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO ZP 606_15062022 Zmluvné dojednania pre poistenie pojazdných pracovných strojov a zariadení ZD PST-2 Zmluvné dojednania pre poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení ZD SE 2021_01102021 Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia, spôsoby zabezpečenia ZD SZ 2021_01102021 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu škôl ZD-Š_15122020 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP_2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti advokát, notár, exekútor, audítor, účtovník, daň.poradca Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti geodétov a kartografov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti mediatorov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti prevádzkovateľov neštátneho zdravotníckeho zariadenia Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti projektantov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti správcov konkurznej podstaty Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti veterinárov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu bytového domu Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom OPP ZVV č. 656 Osobitné poistné podmienky pre skupinové poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania_SP 2022 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie_CK_2021 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - ENVIRO_01072022 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania_VP 2022 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednostiI za škodu PO a podnikajúcich FO č.ZP 2020 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti osobného cestného dopravcu za škodu spôsobenú cestujúcemu v autobusovej/ autokarovej doprave Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti dražobníka Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy tovaru Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti FINANČNÝ AGENT_ZD_FA_2021 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti RYBÁRSKA STRÁŽ_ZD_RS_2021 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti STRÁŽNA SLUŽBA_ZD_SS_2021 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti ZASIELATEĽ_ZD_ZS_2021 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti POĽOVNÍK_ZD_PL_2021 Zmluvné dojednia pre poistenie plavidiel - CK1 Zmluvné dojednia pre poistenie plavidiel - CK2