Poistné podmienky

Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/2 platné od 1.3.2021 Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/1 platné od 1.1.2019 Zmluvné dojednania pre poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711_A1 Asistenčné služby PZP_Europartner_Partner Všeobecné poistné podmienky pre Havarijné poistenie MINI KASKO č. 950/ 2021 Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku 512 MINI KASKO Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 911 Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 912 PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2021_2.Q Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 913 Asistenčné služby_Auto komplet do 3.5 t PZP - Verejný prísľub úraz 2021_4.Q PZP - Verejný prísľub živel 2021_4.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2021_4.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2021_4.Q PZP - Verejný prísľub úraz 2021_3.Q PZP - Verejný prísľub živel 2021_3.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2021_3.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2021_3.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2021_2.Q, PZP - Verejný prísľub úraz 2021_1.Q PZP - Verejný prísľub úraz 2021_2.Q PZP - Verejný prísľub živel 2021_1.Q PZP - Verejný prísľub živel 2021_2.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2021_1.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2021_1.Q Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu OPP OV 206 Osobitné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel č. 356 Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí č. 156 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 808 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 807
Verejný prísľub životné poistenie 2020_4.Q Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 720 Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 745 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 809 Všeobecné poistné podmienky pre dôchodkové životné poistenie č. 713 Všeobecné podmienky pre prípad straty schopnosti viesť bežný automobil - Vodič plus č. 1102 Všeobecné poistné podmienky pre jednorazové investičné životné poistenie č. 1205 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 827 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa č. 930 Všeobecné poistné podmienky pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku č. 904 Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č. 792 Osobitné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici č. 855 Osobitné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 870 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie - Smrť akákoľvek č. 891 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 836 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou č. 882 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie onkologickej choroby č. 922 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie druhého medicínskeho názoru č. 925 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie S10 - Silencium Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie onkologickej choroby č. 921 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie zdravotníckych pomôcok č. 911 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 819 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre kapitálové životné poistenie - produkt SD1_01 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre IŽP5 FUTURA INVEST_02 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE ZA BEŽNE PLATENÉ POISTNÉ - PRODUKT IŽP7_02 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Rizikové životné poistenie - S7 PROFI Komplet_01 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Detské poistenie V2 – Dukátik_01 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Detské poistenie V2 - Dukátik šport Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Individuálne zdravotné poistenie HI1 - Skoré uzdravenie_01 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Dôchodkové životné poistenie - R7 Moja budúcnosť Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Doživotné životné poistenie - S8 Senior plán Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Poistenie Nádej HI2 - Zdravotné poistenie onkochorôb Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie Poistenie BK1 - Vodič plus Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie U6 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie U7, U8, U17, U18_02 Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie SD13 Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie SD13 č. 1204
Poistné podmienky pre Pohrebné poistenie 01.08.2021 Poistné podmienky pre Pohrebné poistenie_PSS Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku Pohrebné poistenie Poistné podmienky pre poistenie ŽIVOT 01.08.2021 Poistné podmienky pre Poistenie k úveru 03.07.2021 Verejné vyhlásenie spoločnosti KOOPERATIVA k poistnej zmluve ŽIVOT a Poistenie k úveru Verejné vyhlásenie spoločnosti KOOPERATIVA_Dodatok č. 1 k poistnej zmluve ŽIVOT a Poistenie k úveru Postup klienta pri asistenčných službách Poistné podmienky pre Rizikové životné poistenie Osobná poistka_SLSP č. 1206 Dokument o dôležitých podmienkach pre poistenie Osobná poistka Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku Osobná poistka Poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám SLSP č. 291-294 od 5.6.2021 Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku Cestovné poistenie Verejné vyhlásenie spoločnosti KOOPERATIVA_Cestovné poistenie k platobným kartám SLSP_rozšírenie krytia COVID_19 Poistné podmienky poistenie majetku a zodpovednosti občanov_SLSP 17.09.2021_VPP MO SLSP 2021 Poistné podmienky č. 108-3 Poistné podmienky zodpovednosť č. 606-3 Zmluvné dojednania poistenie domácnosti č. ZD-DC-3 Zmluvné dojednania pre poistenie - nehnuteľnosť č. ZD-B-3 Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie domácnosti č. OZD-DC-SLSP Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie predĺženej záruky k domácim elektrospotrebičom Osobitné zmluvné dojednania poistenie asistenčných služieb č. OZD–AS/G Osobitné poistné podmienky č. 1100 poistenie AUTO PLUS Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre živelných udalostí č. OPP Z 156 Poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov PODNIKATEĽ produkt 462 Podmienky používania aplikácie klientsky portal_eKooperativa
Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom OPP ZVV č. 656 Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy zásielky č. OPP PZ 407 Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla OPP SK 256 Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektorniky OPP 307 Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov, strojných zariadení_OPP SE 2021 Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu OPP OV 206 Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre živelných udalostí č. OPP Z 156 Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie budov a stavieb – indexácia OZD-I Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie bytových domov OZD-BD 2020 platné od 15.12.2020 Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Pripoistenie OZD-P Poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov PODNIKATEĽ produkt 462 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 605 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednostiI za škodu PO a podnikajúcich FO č.ZP 2020 Zmluvné dojednania pre poistenie pojazdných pracovných strojov a zariadení ZD PST-2 Zmluvné dojednania pre poistenie strojov, strojných zariadení_ZD SE 2021 Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia ZD SZ-2 Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia_ZD SZ 2021 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných, stredných škôl ZD-Š Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP_2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti advokát, notár, exekútor, audítor, účtovník, daň.poradca Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti geodétov a kartografov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti mediatorov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti prevádzkovateľov neštátneho zdravotníckeho zariadenia Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti projektantov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti správcov konkurznej podstaty Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti veterinárov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu bytového domu Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom OPP ZVV č. 656 Osobitné poistné podmienky pre skupinové poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 283 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie_CK_2021 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 183 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednostiI za škodu PO a podnikajúcich FO č.ZP 2020 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti osobného cestného dopravcu za škodu spôsobenú cestujúcemu v autobusovej/ autokarovej doprave Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti dražobníka Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy tovaru Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti FINANČNÝ AGENT_ZD_FA_2021 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti RYBÁRSKA STRÁŽ_ZD_RS_2021 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti STRÁŽNA SLUŽBA_ZD_SS_2021 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti ZASIELATEĽ_ZD_ZS_2021 Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti POĽOVNÍK_ZD_PL_2021 Zmluvné dojednia pre poistenie plavidiel - CK1 Zmluvné dojednia pre poistenie plavidiel - CK2