Pripoistenie

Dočasné životné pripoistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou sumou

Popis pripoistenia

Postarajte sa o ľudí, na ktorých vám najviac záleží. V prípade smrti vyplatíme alikvotnú časť dohodnutej poistnej sumy osobe alebo osobám, ktoré si sami určíte.

Môže byť súčasťou poistenia: