Pripoistenie

Invalidita s lineárne klesajúcou poistnou sumou

Popis pripoistenia

V prípade invalidity v dôsledku choroby alebo úrazu vyplatíme alikvotnú časť dohodnutej poistnej sumy.

Môže byť súčasťou poistenia: