Škoda na cudzích veciach prenajatých, požičaných, užívaných (okrem motorových vozidiel)

Popis pripoistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na prenajatých, požičaných, užívaných veciach (okrem motorových vozidiel), ktorá je spôsobená nedbanlivosťou.