Škoda na prenajatých nehnuteľnostiach

Popis pripoistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach, ktorá je spôsobená nedbanlivosťou.