Pripoistenie

Smrť následkom úrazu

Popis pripoistenia

Kryjeme ľudí, na ktorých vám záleží. V prípade smrti následkom úrazu vyplatíme oprávnenej osobe či osobám, ktoré si sami určíte, dojednanú poistnú sumu.

Môže byť súčasťou poistenia: