Vozidlo zamestnávateľa

Popis pripoistenia

Možnosť dojednať pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa.