Vypratávacie náklady (nad rámec VPP)

Popis pripoistenia

Poistenie nákladov na vypratanie po poistnej udalosti kryje náklady na odpratávanie sutín po poistenej udalosti nad rámec základného poistného plnenia.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu majetku.