Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku/vadne vykonanou prácou

Popis pripoistenia

Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku a za vadne vykonanej práce, ktorá sa prejaví po jej odovzdaní.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu zodpovednosti.