Služba Druhý medicínsky názor

Služba Druhý medicínsky názor umožňuje overiť si správnosť stanovenej diagnózy a navrhnutej liečby. 

V prípade, že vám bola stanovená diagnóza vážneho ochorenia a chceli by ste získať odborné stanovisko nezávislého špecialistu, máte možnosť využiť našu službu Druhý medicínsky názor. Odborné stanovisko na danú diagnózu získate od nezávislého špecialistu renomovanej zahraničnej kliniky. Súčasťou služby sú aj informácie o aktuálnych možnostiach liečby nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách.

Služba je v zahraničí známa aj pod názvom Program MSO - Medical Second Opinion, čo znamená druhý medicínsky názor. Naši klienti ju môžu využiť v poistení Nádej alebo v ďalších životných poisteniach ako voliteľné pripoistenie vážnych chorôb, kde je automaticky služba zahrnutá.

Chcem vediet viac

Postup poisteného pri žiadosti o nezávislé overenie stanovenej vážnej diagnózy a navrhnutej liečby prostredníctvom služby Druhý medicínsky názor:

ikona červenej čiary lekára so stetoskopom
Ak má poistený zakúpené poistenie, ktorého súčasťou je Druhý medicínsky názor a chce si dať overiť správnosť vážnej diagnózy a navrhnutej liečby, ktorú mu stanovili lekári na Slovensku, môže požiadať o stanovisko nezávislých špecialistov v zahraničí (nič neplatí, táto služba je zahrnutá do poistenia a môže ju využiť viac krát počas svojho poistenia).
 červená ikona telefónu
Zatelefonuje na bezplatnú linku 0800 601 468, kde operátor overí platnosť jeho poistenia, pričom celá komunikácia bude prebiehať v slovenskom alebo českom jazyku.
čierno-červená ikona
Poistený poskytne kontakt na svojho ošetrujúceho lekára, od ktorého bude s jeho súhlasom vyžiadaná príslušná zdravotná dokumentácia, ktorá bude podkladom pre posúdenie správnosti stanovenej diagnózy a navrhnutej liečby poisteného.
červená ikona budovy nemocnice
Budú mu ponúknuté 3 zahraničné zdravotnícke zariadenia, ktoré sa dlhodobo špecializujú na diagnostiku a liečbu vážnej diagnózy, ktorú si chce dať poistený overiť.
ruka držiaca dokument palcom nadol
Poistený si vyberie jedno zahraničné zdravotnícke zariadenie z ponuky. Tím zahraničných špecialistov so zameraním na diagnostiku a liečbu vážnej diagnózy poisteného posúdi na základné analýzy zdravotnej dokumentácie správnosť stanovenej diagnózy a navrhnutej liečby na Slovensku.
schránka so začiarknutím
Do 10 pracovných dní od zaslania kompletnej zdravotnej dokumentácie na overenie správnosti stanovenej diagnózy a navrhnutej liečby poisteného, mu bude kuriérom doručená písomná správa (aj na USB nosiči dát) od špecialistov v zahraničí. Správa obsahuje:
a) druhý názor lekára na stanovenú diagnózu,
b) odporúčania ohľadom možností liečby,
c) medzinárodné štandardy ošetrovania,
d) nové a otestované možnosti liečby.
Súčasťou tejto správy budú aj zdravotné záznamy poisteného, ktoré boli podkladom pre vypracovanie správy. Správa bude doručená v slovenskom alebo českom jazyku.

Podmienky využitia služby Druhý medicínsky názor:

  1. Diagnóza, ktorá má byť overená, musí byť definitívne stanovená a uvedená v zdravotnej dokumentácii poisteného.
  2. Diagnózu vážnej choroby je možné si overiť aj viackrát počas poistenia, pri nových nálezoch alebo vo vzťahu k ovplyvneniu už existujúcich chorôb, s ktorými bol poistený prijatý do poistenia.
  3. Zdravotný stav poisteného nesmie byť v čase žiadosti o overenie stanovenej diagnózy a navrhnutej liečby natoľko závažný, že sa jedná o bezprostredné ohrozenie jeho zdravia alebo života. Takýto urgentný stav si vyžaduje okamžitú zdravotnú starostlivosť a akékoľvek časové straty by mohli viesť k jeho poškodeniu.


Kedy sa služba nedá využiť:

  1. Službu Druhý medicínsky názor nie je možné využiť, ak je z objektívnych dôvodov pre overenie stanovenej diagnózy nevyhnutná osobná zdravotná prehliadka poisteného (stav kože, psychický stav a pod.). 
  2. V akútnom stave bezprostredného ohrozenia života poisteného, ktorý si vyžaduje urgentnú zdravotnú starostlivosť a akékoľvek časové straty by mohli viesť k ohrozeniu jeho zdravia alebo života.
  3. V prípade, ak primárna diagnóza poisteného ešte nebola definitívne stanovená.
  4. Ak poistenému nebola poskytnutá v súvislosti s jeho vážnou chorobou žiadna zdravotná starostlivosť počas posledných 12 mesiacov alebo o nej nie sú dostupné žiadne záznamy.