Informácia k IŽP28

Informácia k IŽP28 - Byty invest

Dňa 7.5.2021 nastalo dožitie poistných zmlúv produktu investičného životného poistenia IŽP28 – Byty invest. Podkladovým aktívom uvedených poistných zmlúv bol podielový fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I2, o.p.f.. Najväčší podiel na majetku fondu tvoril dlhopis ISIN SK4210001604 (ďalej len “Dlhopis”) obchodnej spoločnosti Nova Real Estate Finance, a.s. (ďalej len „Emitent“), pričom za záväzky Emitenta z Dlhopisu ručí spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. (ďalej len „Ručiteľ“). 

Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „Poisťovňa“) vzniknutú situáciu týkajúcu sa finančnej skupiny Arca Capital prostredníctvom svojich odborných útvarov monitoruje a podniká kroky za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov svojich klientov. 

Otázky a odpovede 

Ako mám postupovať po doručení listu o dožití môjho poistenia?
V liste zaslanom Poisťovňou nájdete dôležité informácie týkajúce sa vášho investičného životného poistenia, ako aj aktuálne informácie o právnych krokoch vykonaných zo strany Poisťovne. Jeho súčasťou je tiež tzv. NÁVRATKA, ktorú je potrebné, po jej kompletnom vyplnení, presne podľa v nej uvedených inštrukcií, zaslať na adresu Poisťovne. Následne vám Poisťovňa vyplatí sumu, ktorú uvádza v liste. 

Z dožitia môjho poistenia mi nebude vyplatená poistná suma v mnou predpokladanej výške. Prečo?
Poistná suma pri dožití poistenia je definovaná ako aktuálna hodnota účtu. Zhodnotenie investovaného poistného z investičného životného poistenia nastane za predpokladu, že Emitent bude schopný si plniť svoje záväzky vyplývajúce pre neho z Dlhopisu riadne a včas. Investičné životné poistenie patrí medzi druh poistenia, kde potenciálne riziko čiastočnej i úplnej platobnej neschopnosti Emitenta a s tým spojené riziko nevyplatenia akéhokoľvek poistného plnenia z poistnej zmluvy znášajú poistník a poistený. 

Dlhopis nebol zo strany Emitenta, ani zo strany Ručiteľa v čase dožitia poistenia splatený, čo má priamy dopad na hodnotu účtu Vášho poistenia.

Poisťovňa Vám za účelom zmiernenia dopadov vzniknutej situácie, nad rámec jej zmluvných povinností, vyplatí peňažné prostriedky zodpovedajúce 15% nominálnej hodnoty Dlhopisu ku dňu jeho splatnosti, prislúchajúcej k Vašim podielovým jednotkám na poistnej zmluve.

Poisťovňa zdôrazňuje, že v prípade získania peňažných prostriedkov z reštrukturalizácie, prípadne konkurzu Ručiteľa, tieto použije pre účely výpočtu výšky nárokov dotknutých klientov podľa ich poistných zmlúv. Poisťovňa následne pristúpi k doplateniu finančných prostriedkov do výšky podľa predchádzajúcej vety, a to po zohľadnení už vyplatenej sumy (ďalej len „Doplatok“). Doplatok bude v takom prípade realizovaný maximálne do výšky uvedenej vo Vašej poistnej zmluve ako plnenie pri dožití. Výška Doplatku bude závisieť od sumy peňažných prostriedkov získaných v rámci reštrukturalizácie, prípadne konkurzu Ručiteľa, ktorú však Poisťovňa nevie v tomto momente predvídať. Opísaným spôsobom bude Poisťovňa postupovať bez ohľadu na to, kedy dôjde k získaniu peňažných prostriedkov, teda aj v prípade, ak k získaniu peňažných prostriedkov z reštrukturalizácie alebo konkurzu Ručiteľa príde až po dátume uplynutia dohodnutej doby poistenia.

Na základe čoho bola určená výplata 15% naviac k poistnému plneniu z dožitia?
V čase krátko po medializovaní informácií o finančnej skupine Arca Capital bolo znemožnené obchodovanie s dlhopismi emitovanými spoločnosťami finančnej skupiny a určiť tak cenu podielovej jednotky dlhopisu. Napriek snahe zo strany správcu, spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (AM SLSP) nebolo možné na žiadosť spoločnosti KOOPERATIVA dlhopis speňažiť. Jediný záujemca o odkúpenie dlhopisu, ktorý bol spoločnosti KOOPERATIVA komunikovaný zo strany AM SLSP k 12.3.2021 mal záujem odkúpiť dlhopis za cenu rovnajúcu sa 15% jeho nominálnej hodnoty. Spoločnosť KOOPERATIVA nepristúpila k predaju dlhopisu, naproti tomu aj na základe tejto ponuky, pristúpila vo vzťahu k svojim klientom k vyplateniu peňažných prostriedkov zodpovedajúcich 15% nominálnej hodnoty dlhopisu ku dňu jeho splatnosti, nad rámec povinností vyplývajúcich z príslušnej poistnej zmluvy.

Obrátila som sa na Vás mailom so žiadosťou o vysvetlenie nejasností. Kedy môžem očakávať odpoveď?
Odpoveď vám zašleme v priebehu najbližších dní, najneskôr však v lehote 30 dní od jej doručenia do Poisťovne. V prípade, ak by na vybavenie Vášho podania bola potrebná dlhšia lehota, budeme Vás o uvedenej skutočnosti informovať, vrátane uvedenia predpokladanej doby, do uplynutia ktorej Vám odpoveď Poisťovne bude zaslaná.

Aké právne kroky ste v danej veci doteraz podnikli?
Podľa verejne dostupných informácii podal Ručiteľ návrh na povolenie svojej reštrukturalizácie, ktorú Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 06.04.2021 povolil. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.04.2021. Emitent následne dňa 16.04.2021 zverejnil na internetovej stránke www.arcacapital.com informáciu o tom, že splnenie jeho záväzku vyplývajúceho z Dlhopisu je ohrozený a odporučil svojim veriteľom prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s..

Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľom Dlhopisov bola v čase skončenia lehoty na prihlasovanie pohľadávok spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ako správca fondu, ktorého majetok je tvorený najmä Dlhopisom, prihlášku pohľadávky do reštrukturalizácie podala uvedená spoločnosť dňa 12.05.2021. Pohľadávka prihlásená spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. nebola zo strany reštrukturalizačného správcu popretá podľa ustanovenia § 124 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKaR“) 30 dní odo dňa ukončenia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (od 13.5.2021). Spoločnosť KOOPERATIVA, sa stane účastníkom reštrukturalizačného konania vo vzťahu k takto prihlásenej pohľadávke ako veriteľ po zmene vlastníctva Dlhopisu v jej prospech.

Podľa ZKaR je miera uspokojenia veriteľov v prípade reštrukturalizácie predpokladaná minimálne vo výške 50 % pohľadávky. V tejto súvislosti však Poisťovňa považuje za dôležité zdôrazniť, že aj počas trvania reštrukturalizácie nemožno a priori vylúčiť vyhlásenie konkurzu na majetok Ručiteľa, pričom Poisťovňa nedokáže predvídať vývoj vzniknutej situácie tak pokiaľ ide o reštrukturalizáciu Ručiteľa, ako aj vývoj jeho prípadného konkurzu, ak by k nemu došlo.  

Poisťovňa situáciu ohľadom reštrukturalizácie Ručiteľa, ako aj situáciu ohľadom finančnej skupiny Arca Capital, pozorne monitoruje a v prípade nových skutočností bude dotknutých klientov informovať.

Mohla Kooperativa vo vzťahu k spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (AM SLSP) včas vykonať úkony, ktoré mohli viesť k predídeniu alebo k minimalizácii straty/poklesu hodnoty účtu na poistných zmluvách? 
Spoločnosť KOOPERATIVA vo vzťahu k AM SLSP nemala možnosť vykonať žiadne ďalšie kroky za účelom minimalizácie negatívnych dôsledkov vzniknutej situácie na jej klientov.

Mala Kooperativa vedomosť o zlej finančnej situácii skupina Arca už skôr ako pred medializáciou jej situácie? 
Spoločnosť KOOPERATIVA nemala o stave finančnej skupiny Arca Capital vedomosť skôr ako pred jej medializáciou. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Kontaktujte nás: 

  • klienti sa na nás môžu s dôverou obracať telefonicky na +421 2 5729 9999 
  • elektronicky - vyplňte, prosím, nasledovný Formulár
  • písomne na ktorejkoľvek pobočke
  • písomne zaslaním na adresu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava