Otázky a odpovede COVID-19

Otázky a odpovede k cestovnému poisteniu a Covid-19

Poisťovňa KOOPERATIVA zverejnila Verejné vyhlásenie, ktorým upravila krytie liečebných nákladov spojených s ochorením Covid-19 pre produkty individuálneho poistenia. 

Kryje poisťovňa KOOPERATIVA cestovné poistenie v krajinách bezpečných pre cestovanie („zelené krajiny“ podľa cestovateľského semaforu)?
Pre krajiny, ktoré boli v čase vycestovania označené ako bezpečné, platí cestovné poistenie počas platnosti poistnej zmluvy v plnom rozsahu a liečebné náklady do výšky podľa dojednaného produktu resp. balíka v prípade, že príznaky ochorenia sa prejavili až po vycestovaní v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami. 
Poistné krytie sa vzťahuje aj na poistné udalosti súvisiace s Covid-19, vrátane liečebných nákladov,  nákladov spojených s nevyhnutným lekárskym ošetrením, predpísaním liekov, zdravotných pomôcok, materiálov, hospitalizáciou, ako aj náklady na prepravu do a zo zdravotníckeho zariadenia a prepravy do vlasti. 
Limit plnenia pre liečebné náklady je do výšky podľa dojednaného produktu resp. balíka.

Čo sa stane, ak som vycestoval do krajiny bezpečnej pre cestovanie a počas pobytu sa zmenila na neodporúčanú krajinu?
Poisťovňa KOOPERATIVA kryje cestovné poistenie aj v prípade, že klient vycestoval do bezpečnej krajiny avšak v priebehu jeho pobytu sa zmení na neodporúčanú krajinu. Krytie je rovnaké ako v predchádzajúcom prípade teda do výšky liečebných nákladov podľa dojednaného produktu resp. balíka.

Klientom odporúčame sledovať stránky Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk, www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach a Svetovej zdravotníckej organizácie www.who.int

Kryje poisťovňa KOOPERATIVA cestovné poistenie v krajinách, ktoré nie sú odporúčané pre cestovanie („červené a čierne krajiny“ podľa cestovateľského semaforu)?
V prípade, ak klient vycestuje do neodporúčanej krajiny sú kryté náklady v súvislosti s ochorením Covid-19 hradené ak poistná udalosť nastane iba v niektorej z uvedených krajín: Albánsko, Andora, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Slovinsko, Spojené Kráľovstvo, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Faerské ostrovy, Alandy, Kanárske ostrovy, Baleárske ostrovy, Azorské ostrovy, Madeiru a zároveň je poistná doba dohodnutá v poistnej zmluve maximálne na 30 dní a ďalšie podmienky uvedené vo Verejnom vyhlásení. 
Všetky ostatné riziká, ktoré má klient zahrnuté v cestovnom poistení má v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami kryté. 
Limit plnenia pre liečebné náklady súvisiace s Covid-19 je 30 000 €.

Čo ak musím zostať v karanténe? Kryje cestovné poistenie ubytovanie a náhradnú dopravu z dôvodu Covid-19?
Náklady spojené s karanténou sú cestovným poistením kryté v prípade, ak klient vycestuje do zahraničia a z dôvodu zavedenia neočakávaných a náhlych opatrení uviazne v zahraničí v karanténe (v hoteli alebo ubytovacom zariadení) kvôli ochoreniu Covid-19. V prípade, ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej je pri vstupe nariadená povinná karanténa, náklady na ubytovanie nekryjeme.
Limity plnenia:

  • V krajinách bezpečných pre cestovanie - limit plnenia pre náklady na ubytovanie poisteného v zahraničí je 50 € / noc, max. 14 nocí.  
  • V krajinách bezpečných pre cestovanie, ktoré sa počas pobytu sa zmenili na neodporúčanú krajinu - limit plnenia pre náklady na ubytovanie poisteného v zahraničí je 50 € / noc, max. 14 nocí. 
  • V krajinách, ktoré nie sú odporúčané pre cestovanie - limit plnenia pre náklady na ubytovanie poisteného v zahraničí je 50 € / noc, max. 14 nocí. 

Cestovné poistenie kryje náklady spojené s náhradnou dopravou v prípade, ak sa nebude môcť vrátiť v plánovanom termíne domov, poisťovňa KOOPERATIVA preplatí náklady spojené s ubytovaním ako aj cestovné náklady, keď poistený z dôvodu karantény nemohol využiť pôvodne dohodnutý dopravný prostriedok, pričom sa automaticky a bezplatne predĺži platnosť cestovného poistenia. 

Limity plnenia pre cestovné náklady na dopravenie poisteného do vlasti (domov):

  • V krajinách bezpečných pre cestovanie - limit plnenia pre cestovné náklady v zahraničí je 750 € / poistený.
  • V krajinách bezpečných pre cestovanie, ktoré sa počas pobytu sa zmenili na neodporúčanú krajinu - limit plnenia pre cestovné náklady v zahraničí je 750 € / poistený.
  • V krajinách, ktoré nie sú odporúčané pre cestovanie - limit plnenia pre cestovné náklady v zahraničí je 750 € / poistený.

Musím byť zaočkovaný?
V prípade, ak cestujem do krajín bezpečných pre cestovanie, nie je potrebné dokladovať doklad o očkovaní, ani výsledky testov (antigén, PCR).
 
V prípade, ak cestujem do krajín neodporúčaných pre cestovanie je pre uplatnenie nákladov spojených s ochorením Covid-19 potrebné, aby:

  • poistený bol v okamihu vycestovania proti ochoreniu Covid-19 zaočkovaný prvou dávkou vektorovej vakcíny, a to minimálne štyri týždne pred vycestovaním alebo druhou dávkou mRNA vakcíny, a to minimálne štrnásť dní pred vycestovaním 
  • alebo prekonal chorobu Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami 
  • alebo disponuje negatívnym výsledkom PCR testu na Covid-19, ktorý k okamihu vycestovania nie je starší ako 72 hodín.

Čo sa stane v prípade storna zájazdu?   
Poisťovňa KOOPERATIVA uhradí náhradu storno poplatkov ak je poistenie storno zájazdu dojednané ako súčasť poistenia včas  a zaplatené v plnej výške. Právo na poistné plnenie vznikne aj vtedy, ak poistený alebo spolucestujúci (osoba uvedená v poistnej zmluve menom a priezviskom na rovnakom doklade o poistení alebo doklade o obstaraní zájazdu)  ochorel vrátane ochorenia Covid-19 ešte pred vycestovaním a z tohto dôvodu nemôže cestovať. 

Poistenie storno sa nevzťahuje na zrušenie cesty z dôvodu výskytu koronavírusu v cieľovej destinácii. Poistné plnenie z cestovného poistenia nebude vyplatené ani v prípade, že sa klient obáva kamkoľvek vycestovať a preto svoju plánovanú dovolenku zrušil.

Aké sú odporúčania pred cestou? 
Ako partner tisícov našich klientov na ich cestách a dovolenkách klientom odporúčame, aby dodržiavali zásady predbežnej opatrnosti a potenciálne rizikovým oblastiam sa vyhýbali, pretože v prípade mimoriadnej situácie môže byť technicky náročné zaistiť potrebnú zdravotnú asistenciu (napríklad pri nutnosti repatriácie klienta na Slovensko v prípade zvýšených bezpečnostných opatrení na štátnych hraniciach).
Klientom odporúčame sledovať stránky Svetovej zdravotníckej organizácie www.who.int a Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk.

Na koho sa môžu klienti obrátiť, ak potrebujú pomoc v zahraničí?
Asistenčné služby sú oporou v prípade akejkoľvek nečakanej udalosti v zahraničí má poistený k dispozícii Asistenčnú službu, ktorá je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni na tel. čísle +421 268 20 20 60. Klientom poradí ako postupovať v prípade choroby, čo má v danej situácii robiť a na čo má nárok. Ak je to potrebné, nasmeruje poisteného do najbližšieho vhodného zdravotného zariadenia, prípadne zorganizuje odvoz do zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na aktuálny zdravotný stav poisteného.