Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá pre hlásenie škody na majetku a autách

PZP Oznámenie škodovej udalosti poškodeným PDF (1.84 MB)
PZP Oznámenie škodovej udalosti poisteným PDF (1.83 MB)
Správa o nehode PDF (2.76 MB)
Lekársky posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia PDF (0.46 MB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia PDF (1.85 MB)
Hlásenie škodovej udalosti na motorovom vozidle - odcudzenie PDF (1.10 MB)
Dotazník pri odcudzení motorového vozidla PDF (4.10 MB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku PDF (1.75 MB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (krádež, lúpež) PDF (2.17 MB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (stroje, elektronické zariadenia) PDF (2.12 MB)
Uplatnenie nároku na náhradu škody voči škodcovi – vyplní poškodený PDF (2.85 MB)
Uplatnenie nároku na náhradu škody - majetkové poistenie firmy – vyplní poškodený PDF (1.13 MB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu z výkonu povolania PDF (1.70 MB)
Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu - vyplní poistený PDF (2.46 MB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu – ENVIRO MAX PDF (1.67 MB)

Tlačivá pre hlásenie škody z cestovného poistenia

Oznámenie škodovej udalosti_poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie PDF (846 KB)
Oznámenie škodovej udalosti_poistenie batožiny – poškodenie, strata, krádež PDF (699 KB)
Oznámenie škodovej udalosti_batožina – neskoré dodanie leteckou spoločnosťou PDF (744 KB)
Oznámenie škodovej udalosti_poistenie stornopoplatku PDF (840 KB)
Oznámenie škodovej udalosti_poistenie nečerpaných služieb a predčasného návratu PDF (811 KB)
Oznámenie škodovej udalosti_oneskorenie odletu PDF (744 KB)
Oznámenie škodovej udalosti _meškanie hromadného prostriedku PDF (715 KB)
Oznámenie škodovej udalosti_storno zľavnenej letenky PDF (714 KB)
Oznámenie škodovej udalosti_nepojazdné vozidlo PDF (715 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z cestovného poistenia_zodpovednosť za škodu PDF (1.73 MB)
Uplatnenie nároku na náhradu škody z poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie PDF (779 KB)

Tlačivá pre životné a úrazové poistenia

Oznámenie o nevyhnutnom pobyte v nemocnici PDF (413 KB)
Oznámenie o úraze PDF (268 KB)
Oznámenie o trvalých následkoch úrazu PDF (811 KB)
Oznámenie o úmrti poisteného PDF (304 KB)
Oznámenie o priznaní invalidného dôchodku PDF (397 KB)
Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti - denná dávka PDF (403 KB)
Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti v poistení dlžníka úveru PDF (275 KB)
Oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s nárokom na vrátenie poistného - Dôchodkové poistenie PDF (270 KB)
Oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s nárokom na vrátenie poistného PDF (275 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia chirurgického zákroku PDF (287 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia vážnych chorôb PDF (280 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z individuálneho zdravotného poistenia pre prípad operačného zákroku (Skoré uzdravenie) PDF (399 KB)
Žiadosť o výplatu špeciálneho plnenia pri narodení dieťaťa (Skoré uzdravenie) PDF (259 KB)
Oznámenie o narodení dieťaťa s prihlásenim dieťaťa do úrazového pripoistenia Prémie Plus PDF (237 KB)
Oznámenie o uzavretí manželstva poisteného dieťaťa PDF (241 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia pohrebných nákladov (Skoré uzdravenie) PDF (291 KB)
Oznámenie o strate zamestnania - premostenie príjmu PDF (239 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z poistenia pre prípad straty schopnosti viesť motorové vozidlo (Vodič plus) PDF (530 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia zdravotníckych pomôcok PDF (272 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti pre prípad onkologickej choroby PDF (410 KB)
Žiadosť o preplatenie benefitu Dentálna hygiena a Rozšírené krvné testy PDF (69 KB)

Tlačivá pre zmeny a zánik poistnej zmluvy

Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve (tlačivo 2202) PDF (69 KB)
Žiadosť o zmenu adresy v poistnej zmluve PDF (63 KB)
Žiadosť o zánik poistnej zmluvy PDF (62 KB)
Žiadosť o zánik poistnej zmluvy z dôvodu zániku rizika PDF (89 KB)
Žiadosť o odkup poistnej zmluvy PDF (66 KB)
Žiadosť o zaslanie preplatku PDF (72 KB)
Súhlas s elektronickou komunikáciou PDF (47 KB)
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely  PDF (139 KB)
Odvolania súhlasu s elektronickou komunikáciou PDF (140 KB)
Odvolanie súhlasú so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely     PDF (161 KB)