Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá pre hlásenie škody na majetku a autách

PZP Oznámenie škodovej udalosti poškodeným
PZP Oznámenie škodovej udalosti poisteným
Správa o nehode
Lekársky posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia
Hlásenie škodovej udalosti na motorovom vozidle - odcudzenie
Dotazník pri odcudzení motorového vozidla
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (krádež, lúpež)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (stroje, elektronické zariadenia)
Uplatnenie nároku na náhradu škody voči škodcovi – vyplní poškodený
Uplatnenie nároku na náhradu škody - majetkové poistenie firmy – vyplní poškodený
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu z výkonu povolania
Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu - vyplní poistený
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu – ENVIRO MAX

Tlačivá pre hlásenie škody z cestovného poistenia

Oznámenie škodovej udalosti_poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie
Oznámenie škodovej udalosti_poistenie batožiny – poškodenie, strata, krádež
Oznámenie škodovej udalosti_batožina – neskoré dodanie leteckou spoločnosťou
Oznámenie škodovej udalosti_poistenie stornopoplatku
Oznámenie škodovej udalosti_poistenie nečerpaných služieb a predčasného návratu
Oznámenie škodovej udalosti_oneskorenie odletu
Oznámenie škodovej udalosti _meškanie hromadného prostriedku
Oznámenie škodovej udalosti_storno zľavnenej letenky
Oznámenie škodovej udalosti_nepojazdné vozidlo
Oznámenie škodovej udalosti z cestovného poistenia_zodpovednosť za škodu
Uplatnenie nároku na náhradu škody z poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Tlačivá pre životné a úrazové poistenia

Oznámenie o nevyhnutnom pobyte v nemocnici
Oznámenie o úraze
Oznámenie o trvalých následkoch úrazu
Oznámenie o úmrti poisteného
Oznámenie o priznaní invalidného dôchodku
Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti - denná dávka
Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti v poistení dlžníka úveru
Oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s nárokom na vrátenie poistného - Dôchodkové poistenie
Oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s nárokom na vrátenie poistného
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia chirurgického zákroku
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia vážnych chorôb
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z individuálneho zdravotného poistenia pre prípad operačného zákroku (Skoré uzdravenie)
Žiadosť o výplatu špeciálneho plnenia pri narodení dieťaťa (Skoré uzdravenie)
Oznámenie o narodení dieťaťa s prihlásenim dieťaťa do úrazového pripoistenia Prémie Plus
Oznámenie o uzavretí manželstva poisteného dieťaťa
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia pohrebných nákladov (Skoré uzdravenie)
Oznámenie o strate zamestnania - premostenie príjmu
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z poistenia pre prípad straty schopnosti viesť motorové vozidlo (Vodič plus)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia zdravotníckych pomôcok
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti pre prípad onkologickej choroby
Žiadosť o preplatenie benefitu Dentálna hygiena a Rozšírené krvné testy

Tlačivá pre zmeny a zánik poistnej zmluvy

Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve (tlačivo 2202)
Žiadosť o zmenu adresy v poistnej zmluve
Žiadosť o zánik poistnej zmluvy
Žiadosť o zánik poistnej zmluvy z dôvodu zániku rizika
Žiadosť o odkup poistnej zmluvy
Žiadosť o zaslanie preplatku
Súhlas s elektronickou komunikáciou pre fyzické osoby
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely 
Odvolania súhlasu s elektronickou komunikáciou pre fyzické osoby
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely