S čím potrebujete pomôcť?

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Pripravte si nasledovné údaje:

  • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite
  • dátum a miesto vzniku škody
  • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
  • popis poškodenej veci, rok nadobudnutia a jej cenu
  • údaje o majiteľovi poškodeného majetku - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / v prípade firmy IČO, názov a sídlo spoločnosti
  • kontakty na prípadných svedkov
  • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
  • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody

Po nahlásení škody Vás bude do 24 hodín kontaktovať náš technik za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení škodovej udalosti, termínu a miesta obhliadky poškodeného poisteného majetku.

Pri obhliadke dostanete zložku spisu, ktorý obsahuje ďalší postup pri uplatňovaní Vášho nároku s vyznačením požadovaných dokladov od poisťovne. Uvedené doklady spolu s vyplneným tlačivom oznámenia (nájdete vo vnútri spisu), ktoré sú potrebné k likvidácii predmetnej škody, odovzdajte osobne spolu so spisom na najbližšej pobočke našej poisťovne, alebo ho zašlite doporučenou poštou na adresu vyznačenú na prednej strane spisu.