Čísla účtov

Uhradiť poistné môžete platobnou kartou na pobočke, vkladom alebo prevodom na jeden z účtov. Klienti Slovenskej sporiteľne majú možnosť priamo v poistnej zmluve dohodnúť platenie poistného inkasom z účtu.

    IBAN účet  SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.   IBAN účet 
SK25 0900 0000 0001 7512 6457
SWIFT / BIC kód
GIBASKBX
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
  IBAN účet 
SK29 1111 0000 0010 2970 6001
SWIFT / BIC kód
UNCRSKBX
VÚB, a.s.   IBAN účet 
SK11 0200 0000 0000 9000 4012
SWIFT / BIC kód
SUBASKBX
365. bank, a.s.   IBAN účet 
SK34 6500 0000 0002 0212 0000
SWIFT / BIC kód
POBNSKBA
Prima banka Slovensko a.s.   IBAN účet 
SK20 5600 0000 0048 0491 5001
SWIFT / BIC kód
KOMASK2X