Udržateľnosť

V Y H L Á S E N I E   

O POLITIKÁCH V OBLASTI STAROSTLIVOSTI 
VO VZŤAHU K HLAVNÝM NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM INVESTIČNÝCH ROZHODNUTÍ NA FAKTORY UDRŽATEĽNOSTI

Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441 (ďalej len „KOOPERATIVA“) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2019/2088 z 27.11.2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „ESG1“) zverejňuje nasledovné vyhlásenia.

Problematike udržateľného rozvoja, prechodu na nízko uhlíkové, udržateľnejšie obehové hospodárstvo efektívnejšie využívajúce zdroje v rámci Agendy 2030 (OSN 2015) a Parížskej dohody (2016) venuje spoločnosť KOOPERATIVA zvýšenú pozornosť aj v oblasti spravovaných investícii. V spoločnosti KOOPERATIVA zohrávajú nielen ekologické ale aj sociálne aspekty neoddeliteľnú súčasť pri sledovaní hospodárskych cieľov spoločnosti.

Každý rok je predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti KOOPERATIVA, v úzkej koordinácii s majoritným akcionárom spoločnosťou VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherunggruppe AG (ďalej len „VIG“) so sídlom Schottenring 30, A-1010 Viedeň, schválená Investičná a Riziková Stratégia spoločnosti na nasledujúci rok. 

Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj stratégia investícii v oblasti ESG, v rámci ktorej sú zadefinované 2 základné skupiny zakázaných nových investícii v nasledovných oblastiach:
-    Uhlie, ako jeden z hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia
-    Zakázané zbrane sú zakázané absolútne tzn. v tejto oblasti spoločnosť KOOPERATIVA nevykonala ani v budúcnosti nevykoná žiadne investície

V tejto súvislosti vedie spoločnosť KOOPERATIVA pravidelne aktualizované zoznamy spoločností z celého sveta, ktorých priame financovanie (nové investície do akcii, dlhopisov alebo inej formy financovania) nie sú okrem iného aj z vyššie uvedených dôvodov povolené. Na úrovni spoločností patriacich do VIG sa spoločnosť KOOPERATIVA zaviazala znížiť objem existujúcich investícii do týchto spoločností k roku 2025 na 50% a k roku 2035 ich úplne odstrániť.

V portfóliu investičných produktov založených na poistení2 ponúkaných spoločnosťou KOOPERATIVA je aktuálny podiel týchto investícií vo výške 1,77%. 

Spaľovanie energetického uhlia je jednou najväčších príčin skleníkových plynov a tým aj zmien v globálnych klimatických podmienkach. Cieľom Parížskej dohody je obmedziť rast globálnej teploty na nie viac ako 1,5 - 2 °C. Aby to bolo umožnené, je nevyhnutné výrazné zníženie používania uhlia na výrobu elektriny. Na základe týchto poznatkov VIG vyhodnocuje spoločnosti podľa ich aktivít v nasledujúcich oblastiach: ťažba a obchodovanie s energetickým uhlím, výroba elektriny z energetického uhlia a výroba palív z uhlia. Ak spoločnosť porušuje jedno z nasledovných kritérií, je zaradená do zoznamu zakázaných investícií:
-    Viac ako 30% tržieb spoločnosti pripadá na ťažbu energetického uhlia
-    Ročná produkcia je viac ako 20 milionov ton energetického uhlia
-    Produkcia elektriny je viac ako 30% tvorená z energetického uhlia alebo
-    Ročná výroba viac ako 10 GW tvorená z energetického uhlia

Pod pojmom zakázané zbrane sú definované obranné zariadenia (ich použitie a výroba), ktoré sú zakázané z dôvodov nadmerného utrpenia, ktoré spôsobujú a ktoré sú regulované prostredníctvom viacerých medzinárodných dohovorov (Dohovor o kazetovej munícii, Ottawský dohovor, Zmluva o nešírení jadrových zbraní alebo Dohovor o biologických a toxických zbraniach). Pri uvedenom prístupe vyhodnocuje VIG spoločnosti na základe ich aktivít v nasledujúcich oblastiach: biologické a chemické zbrane, kazetová munícia vrátane všetkých druhov odpaľovacích systémov, protipechotné míny, systémy kladenia mín a iné mínové systémy, jadrové zbrane a uránová munícia. Ak je spoločnosť zaradená do jednej z nasledovných kategórií, je zaradená do zoznamu zakázaných investícií:
-    Samotnou spoločnosťou alebo dôveryhodným externým zdrojom je potvrdené, že spoločnosť sa zaoberá výrobou alebo obchodovaním so zakázanými zbraňami
-    Renomovanými zdrojmi je potvrdené, že sa spoločnosť s veľkou pravdepodobnosťou zaoberá výrobou alebo obchodovaním so zakázanými zbraňami
-    Dostupné informácie z externých zdrojov obsahujú konkrétne dôkazy, že sa spoločnosť zaoberá výrobou alebo obchodovaním so zakázanými zbraňami

Spoločnosť KOOPERATIVA uplatňuje prístup VIG popísaný vyššie a týmto spôsobom sa vyhýba rizikám ohrozujúcim udržateľnosť, konkrétne rizikám environmentálnej a sociálnej udalosti, prípadne udalosti v oblasti správy a riadenia, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na hodnotu investícii. Aj vďaka diverzifikácii investícii je portfólio spoločnosti KOOPERATIVA minimálne vystavené riziku straty hodnoty vyplývajúcej z takýchto nepriaznivých situácií. 
Spoločnosť KOOPERATIVA zároveň uvádza, že jej investičná stratégia podlieha pravidelnej aktualizácii a je spojená s analýzami a sledovaním jej možných negatívnych dopadov na hodnotu portfólia a na udržateľnosť.

V portfóliu investičných produktov založených na poistení2 spoločnosť KOOPERATIVA zvyšuje podiel investícii, ktoré podporujú udržateľnosť. Ide hlavne o nákupy investičných aktív, ktoré majú podľa uznávaných certifikovaných zdrojov napríklad označenie „zelené alebo sociálne dlhopisy“ a ktorých takto získané prostriedky budú zodpovedajúco, podľa prísnych kritérií, aj použité. 

Za účelom možnosti hodnotenia firiem, stupňa ich angažovanosti v oblasti ESG spoločnosť KOOPERATIVA sleduje trh poskytovateľov týchto služieb a tomu prispôsobuje svoje investičné stratégie. 

Pri výbere fondov na investovanie v rámci investičných produktov založených na poistení2  je vyhodnocovaná klasifikácia udržateľnosti podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2019/2088 z 27.11.2019. Informácie o klasifikácii fondu, vrátane informácií vyplývajúcich s implementácie Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2020/852 z 18. júna 2020 sú od 1.1.2022 sprístupnené klientom v znení týchto nariadení. Vzhľadom ku skutočnosti, že spoločnosť KOOPERATIVA nedisponuje všetkými relevantnými informáciami, budú tieto informácie podliehať pravidelnej revízii a aktualizácii v príslušných dokumentoch a na webovej stránke spoločnosti KOOPERATIVA v časti Informácie o fondoch (https://www.koop.sk/vyvoj-fondov). Spoločnosť KOOPERATIVA zároveň pracuje na príprave produktov, ktoré jej klientom umožnia zvoliť fondy s preukázateľne pozitívnym vplyvom na udržateľnosť.

Spĺňanie udržateľnosti (ESG) je jedným z dôležitých kritérií pri výbere a hodnotení správcovských spoločností spoločnosťou KOOPERATIVA. 

Vzhľadom k tomu, že investičné stratégie spoločnosti KOOPERATIVA smerujú k jednotnému obmedzovaniu investícii ohrozujúcich udržateľnosť v celom portfóliu investičných produktov založených na poistení, je samotné odmeňovanie konzistentné s politikou investovania.
Vyhlásenie podlieha pravidelnému preskúmaniu. Aktuálne znenie Vyhlásenia je možné nájsť na www.kooperativa.sk. 

V Bratislave, dňa 31.12.2021


Economical, Social and Governance responsible investments

Investičným produktom založeným na poistení je:
a)    investičný produkt založený na poistení, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (19); alebo
b)    poistný produkt, ktorý je sprístupnený profesionálnemu investorovi a ktorý ponúka hodnotu splatnosti alebo odkupnú hodnotu, ktorá je úplne alebo čiastočne priamo či nepriamo vystavená výkyvom na trhu