Informácia o spracúvaní osobných údajov

podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

Kto je prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov?

Prevádzkovateľ

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 79/B (ďalej „Poisťovňa“).

kontakt: https://kooperativa.sk/kontakty#napiste-nam
webové sídlo: www.kooperativa.sk 

Zodpovedná osoba

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

e-mailová adresa: dpo@koop.sk

Aké sú účely a právne základy spracúvania osobných údajov?

Účely spracúvania 

Právny základ 

Poisťovacie účely

Plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Uzatváranie a plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Oprávnený záujme (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Prevádzkové účely súvisiace so správou a riadením poisťovne

Plnenie zákonnej povinnosti(čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Právne a zmluvné účely

Plnenie zákonnej povinnosti(čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Uzatváranie a plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Personálno-mzdové účely

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Uzatváranie a plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Ochrana majetku, osôb a IT bezpečnosť

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Marketingové a PR účely

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Zmluva (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Štatistické účely

Všetky právne základy vyššie uvedených zlučiteľných účelov spracúvania osobných údajov (recitál 50 GDPR v spojitosti s čl. 89 GDPR)

Archivácia vo verejnom záujme

Všetky právne základy vyššie uvedených zlučiteľných účelov spracúvania osobných údajov (recitál 50 GDPR v spojitosti s čl. 89 GDPR), osobitne plnenie zákonných povinností [1] (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

[1] zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Bližšie vysvetlenie účelov a súvisiacich spracovateľských operácií nájdete tu.

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

V rámci nasledujúcich účelov sledujeme tieto oprávnené záujmy:

Účely spracúvania 

Sledované oprávnené záujmy 

Poisťovacie účely 

 • využívanie live chatu, zákazníckej zóny a služieb call centra pri podpore a informačnom servise pre klientov využívajúcich poistné produkty (napr. pri navigácii na webstránke, vysvetľovaní zmluvných dokumentov, elektronických služieb a interných procesov poisťovne a pod.),
 • používanie podpisových tabletov bez prvkov biometrie pri podpisovaní bežných dokumentov v rámci servisných úkonov na obchodných miestach poisťovne a ich prenos do interného ERP systému poisťovne v súvislosti s rôznymi zmenami súvisiacimi s plnením zmluvných vzťahov
 • získavanie kompletných údajov identifikujúcich motorové vozidlo z registra Slovenskej kancelárie poisťovateľov a príslušného registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zadaním údaja o ŠPZ do online registračného formulára pri uľahčovaní vyplňovania údajov pri uzatváraní PZP / KASKO online formou, akékoľvek ďalšie spracovateľské operácie, ktoré budú legitímne, nevyhnutné a proporcionálne pre poskytovania a správu poistných produktov v budúcnosti
 • Poskytovanie spolu-poistenia
 • overovanie aktuálneho stavu vybavovania škodovej udalosti oznámenej poisťovni, ktorej už bolo pridelené interné číslo z iniciatívy klienta a poskytovanie aktuálnych informácií klientovi (napr. cez elektronické služby webových aplikácii poisťovne),
 • výmenu informácií nevyhnutných na overenie pravdivosti a úplnosti údajov o poistnej udalosti alebo škodovej udalosti medzi poisťovňou a poskytovateľom registra poistných udalostí (napr. Slovenská kancelária poisťovateľov, SLASPO, iné subjekty v zmysle zákona o poisťovníctve [2])
 • internú komunikáciu, výmenu a zdieľanie informácií s úsekmi a špecialistami podieľajúcimi sa na vyšetrovaní podozrení v súvislosti so zabezpečovaním prevencie pred vznikom poistných podvodov, 
 • spolupráca a výmena informácií osobných údajov s likvidačnými zástupcami poisťovne [3] v iných členských štátoch EÚ pri likvidovaní škôd a poistných udalostí vzniknutých z PZP v zahraničí, 
 • zabezpečovanie činnosti likvidačného zástupcu iných poisťovní z členských štátov EÚ na území Slovenskej republiky pri likvidovaní škôd a poistných udalostí vzniknutých zahraničným poistencom na území Slovenskej republiky,
 • Prevencia pred vznikom a odhaľovanie poistných podvodov
 • Vybavovanie všeobecných dopytov
 • Využívanie intranetu pri podpore činností poisťovne

Prevádzkové účely súvisiace so správou a riadením poisťovne

 • Administratívna podpora orgánov poisťovne
 • Obstarávanie tovarov a služieb
 • Investovanie
 • Vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov

Právne a zmluvné účely

 • Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)
 • Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (zmluvná agenda) nad rámec poistných zmlúv - ak dotknutá osoba, ktorej osobné údaje je nevyhnutné spracúvať pri uzatváraní a plnení zmlúv (napr. štatutár, kontaktná osoba, zamestnanec dodávateľa a pod.) nie je priamo zmluvnou stranou daného zmluvného vzťahu, tak takéto spracúvanie spadá pod oprávnený záujem poisťovne
 • Pasívne zaistenie
 • Aktívne zaistenie
 • Vymáhanie pohľadávok
 • vyhodnocovanie statusu politicky exponovanej osoby porovnávaním údajov v registroch politicky exponovaných osôb (PEP),
 • vyhodnocovanie dotknutej osoby porovnávaním údajov voči medzinárodným sankčným zoznamom,
 • vykonávanie kvartálnych a polročných skríningov partnerov a dodávateľov, či nie sú zaradení na medzinárodných sankčných zoznamoch alebo či nie sú PEP v systéme materskej spoločnosti Vienna Insurance Group (servery vo Viedni)
 • získavanie osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, vrátane rodného čísla a ďalších údajov aktivity spojené s dodržiavaním Kódexu správania poisťovní schváleného dozorným orgánom (napr. poskytovanie súčinnosti a údajov monitorujúcemu subjektu)zdieľanie dokumentov, dokladov a listín obsahujúcich osobné údaje v rámci tzv. due diligence procesov pri transakciách voči potenciálnemu záujemcovi o kúpu akcií, podnikov alebo časti podnikov, resp. voči jeho splnomocneným právnym zástupcom

Personálno-mzdové účely

 • Overovanie správnosti osobných údajov zamestnancov pri onboardingu alebo zmenách osobného stavu
 • Výber vhodných ľudských zdrojov
 • Rozvoj a hodnotenie ľudských zdrojov
 • Zabezpečovanie kontinuity pracovnej činnosti po ukončení pracovného pomeru
 • Dodržiavanie nevyhnutných opatrení pri ochrane verejného zdravia na pracovisku
 • Poskytovanie benefitov
 • Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa
 • Zdieľanie údajov zamestnancov na vnútorné administratívne účely

Ochrana majetku, osôb a IT bezpečnosť 

 • Kamerové systémy
 • Kontrola fyzického prístupu do chránených priestorov
 • Osobitné zabezpečenie vlastných serverovní
 • Protipožiarna ochrana
 • Odstraňovanie škôd na majetku poisťovne
 • Monitorovanie vozidiel
 • Riadenie prístupových práv
 • IT podpora používateľov
 • Monitorovanie používateľov a zariadení
 • Zálohovanie údajov
 • Logovanie
 • Vývoj, vylepšovanie a testovanie softvéru

Marketingové a PR účely

 • Priama marketingová komunikácia
 • Zvyšovanie povedomia v online prostredí
 • Telemarketing
 • Využívanie marketingových nástrojov a analýz
 • Organizovanie spotrebiteľských súťaží
 • Organizovanie eventov a PR podujatí
 • Vydávanie PR článkov, výročných správ, tlačových správ a propagačných časopisov
 • Prieskumy spokojnosti
 • Obohacovanie marketingovej databázy

[2] § 72 ods. 10 č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[3] § 15 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Je poskytovanie vašich osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou?

V prípade, ak nám poskytujete Vaše osobné údaje na účely, ktorých právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, tak ich poskytovanie spravidla priamo súvisí s potrebou plnenia našich zákonných povinností a preto ich aj v nevyhnutnom rozsahu vyžadujeme do Vás. Existuje množstvo právnych predpisov, z ktorých vyplýva povinnosť Poisťovne zisťovať alebo spracúvať určité osobné údaje o klientoch, avšak dané predpisy nemusia výslovne stanovovať povinnosť klientov vyhovieť takým žiadostiam alebo strpieť dané spracúvanie. Ak existuje právna povinnosť klienta poskytnúť údaje Poisťovni alebo povinnosť Poisťovne ich spracúvať, bez splnenia tejto zákonnej povinnosti, nemôže Poisťovňa postupovať ďalej alebo vykonať obchod. V niektorých prípadoch má dokonca Poisťovňa povinnosť oznámiť túto skutočnosť ďalším orgánom.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, klient je povinný toto spracúvanie strpieť, ale má voči nemu právo účinne namietať, čo môže mať za následok obmedzenie, ukončenie spracúvania alebo aj pokračovanie v jeho spracúvaní, podľa okolností. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti nižšie.

V prípade, ak je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, nie je klient nikdy povinný poskytnúť Poisťovni osobné údaje a dané poskytnutie je vždy dobrovoľné.

V prípade, ak s Vami uzatvárame zmluvu, môže byť poskytnutie Vašich osobných údajov zmluvnou povinnosťou najmä v súvislosti s dostatočnou identifikáciou zmluvných strán alebo komunikáciou medzi zmluvnými stranami. Rozhodnutie uzatvoriť zmluvu alebo vstúpiť do rokovania o zmluve je dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov je síce dobrovoľné, ale neposkytnutie môže mať za následok neuzavretie zmluvy alebo neposkytnutie požadovanej služby.

Ak klient odmietne Poisťovni poskytnúť osobné údaje:

 • požadované na základe osobitných právnych predpisov, Poisťovňa nevykoná poistný obchod,
 • nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy alebo jej plnenie, nebude môcť dôjsť k uzatvoreniu, zmene alebo ukončeniu zmluvy,
 • nevyhnutné pre spracúvanie, ktoré sa zakladá na súhlase, nebude môcť dôjsť k danému spracúvaniu.
Aký je zdroj získavania vašich osobných údajov?

Osobné údaje získavame najčastejšie od vás a to primárne v rámci procesu uzatvárania poistného vzťahu, registráciou v našom klientskom portáli alebo napríklad návštevou našej pobočky.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj inak ako priamo od Vás a to:

Zdroj osobných údajov

Získavané osobné údaje z externého zdroja

Účel následného spracúvania osobných údajov v Banke

Iní klienti

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje, kontaktné údaje,

Poisťovacie účely

Zákonní zástupcovia

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje, kontaktné údaje,

Poisťovacie účely

Splnomocnené osoby

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje, kontaktné údaje,

Poisťovacie účely

Poškodený

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje) a údaje týkajúce sa zdravotného stavu

Poisťovacie účely

Iné oprávnené osoby

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje, kontaktné údaje,

Poisťovacie účely

Orgány verejnej moci

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje) a údaje týkajúce sa zdravotného stavu, 

Údaje o škodcovi v nevyhnutnom rozsahu

Právne a zmluvné účely

Iné poisťovne

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje, kontaktné údaje,

Poisťovacie účely

Banky

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje, kontaktné údaje, číslo účtu

Poisťovacie účely

Finančné inštitúcie poskytujúce Poisťovni kontaktné údaje pre účely uzatvorenia zmluvy

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje, kontaktné údaje,

Poisťovacie účely, zmluvné účely

EVI – systém Slovenskej kancelárie poisťovateľov na uplatňovanie regresných nárokov medzi poisťovňami

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje, kontaktné údaje, fotografia a číslo účtu), údaje týkajúce sa zdravotného stavu a údaje o vozidle

Právne a zmluvné účely

Súdy

Údaje o poistníkovi, poistenom, poškodenom v súvislosti s konaním ,ktorého je účastníkom

Právne a zmluvné účely

Exekútori

Údaje o poistníkovi, poistenom, poškodenom v súvislosti s exekučným konaním ,ktorého je účastníkom

Právne a zmluvné účely

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje týkajúce sa zdravotného stavu

Poisťovacie účely

Rôzne verejné registre

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, dátum škody, údaje o vozidle, IČO

Poisťovacie účely, právne účely, zmluvné účely

Slovenská kancelária poisťovateľov

Bežné osobné údaje (základné identifikačné údaje, kontaktné údaje, fotografia a číslo účtu) a údaje o vozidle

Poisťovacie účely

Na akú dobu uchovávame vaše osobné údaje?

Poisťovňa uchováva osobné údaje týkajúce sa klienta vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu klienta ako dotknutej osoby najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Z tohto dôvodu Poisťovňa vymedzila nasledovné všeobecné doby uchovávania resp. kritéria na ich určenie, pričom dané všeobecné doby uchovávania môžu byť skrátené príp. predĺžené, ak si to vyžadujú okolnosti konkrétneho prípadu:

Účel spracúvania

Všeobecná lehota uchovávania údajov

Poisťovacie účely

Počas trvania zmluvného vzťahu s klientom a následne 10 rokov od jeho skončenia a vysporiadaní všetkých práv a záväzkov súvisiacich s poistným vzťahom (poistné zmluvy s účinnosťou do 2017).

Počas trvania zmluvného vzťahu s klientom a následne 5 rokov od jeho skončenia poistnej zmluvy a vysporiadaní všetkých práv a záväzkov súvisiacich s poistným vzťahom (poistné zmluvy s účinnosťou od 2018)

Prevádzkové účely súvisiace so správou a riadením poisťovne

Do vzniku rozhodnej právnej skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na ukončenie účelu spracúvania (napr. 10 r. nasledujúcich po roku vzniku účtovného dokladu obsahujúceho osobné údaje).

Právne a zmluvné účely

Počas trvania zmluvného vzťahu a následne počas obdobia možnosti uplatnenia právnych nárokov z daných zmluvných vzťahov (právna agenda), prípadne počas doby v rámci ktorej to umožňuje osobitný predpis (napr. whistleblowing)

Personálno-mzdové účely

Vo všeobecnosti počas trvania pracovného pomeru a plynutia zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (napr. mzdové listy a osobný spis), príp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo do vybavenia námietky voči spracúvaniu, ak budú v konkrétnom prípade prevažovať práva a slobody dotknutej osôb.

Ochrana majetku, osôb a IT bezpečnosť

Vo všeobecnosti počas doby nevyhnutnej pre naplnenie daného účelu spracúvania v rozmedzí od  72 hodín (kamerové systémy) až do 1 roka podľa povahy spracúvania.

Marketingové a PR účely

Až do odvolania súhlasu pre dané spracúvanie, prípadne do prijatia námietky voči priamemu marketingu alebo do vybavenia námietky voči spracúvaniu, ak budú v konkrétnom prípade prevažovať práva a slobody dotknutej osoby.

Štatistické účely

Počas trvania pôvodných účelov spracúvania.

Archivácia vo verejnom záujme

Počas trvania pôvodných účelov spracúvania, zákonom stanovená lehota alebo lehota uloženia stanovená v registratúrnom pláne Poisťovne a ukončenia príslušného vyraďovacieho konania.

Komu poskytujeme, sprístupňujeme vaše osobné údaje, pripadne či ich zverejňujeme a aké sú kategórie príjemcov osobných údajov?

Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi Poisťovňou a klientom alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných/predzmluvných povinností alebo splnenie oprávnených záujmov sledovaných Poisťovňou.

Zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený vždy v príslušnom právnom predpise, ktorý Poisťovni ukladá osobné údaje poskytnúť (ide napr. o súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorov, konkurzných správcov, orgány verejnej moci, Národnú banku Slovenska, banky, úverové registre) alebo je uvedený priamo v súhlase, v prípade ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Ak sa osobné údaje poskytujú na základe zmluvy medzi Poisťovňou a klientom, alebo na základe pokynu klienta, sú príjemcovia uvedení v tejto zmluve alebo pokyne.

Poskytované údaje:

 • finanční agenti v sektore poistenia a zaistenia
 • sprostredkovatelia doplnkového poistenia
 • inkasné spoločnosti
 • sprostredkovatelia poštových a doručovacích služieb    
 • zmluvné servisy
 • posudkoví lekári
 • detektívne kancelárie
 • prekladateľské spoločnosti
 • spoločnosti poskytujúce IT služby
 • likvidační zástupcovia
 • spoločnosti zabezpečujúce archiváciu a skartovanie
 • externí dodávatelia webových služieb
 • sprostredkovatelia asistenčných služieb
 • poradenské spoločnosti
 • reklamné, eventové, produkčné, PR agentúry, grafické štúdia, médiá
 • direct marketing agentúry
 • externé call centrá
 • finanční agenti v sektore poistenia a zaistenia
 • spoločnosti koncernu Vienna Insurance Group
 • Slovenská kancelária poisťovateľov
 • Slovenská asociácia poisťovní
 • zaisťovatelia
 • Banky a leasingové spoločnosti (v prípade devinkulácie)
 • iné poisťovne (spolupoistenie, refundácie)
 • oznamovatelia podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • advokátske kancelárie
 • znalci
 • exekútori
 • Sociálna poisťovňa
 • mediátori (s vaším súhlasom)
 • správcovia (správcovia konkurznej podstaty, reštrukturalizačný správca)
 • elektronické burzy vrakov
 • spoločnosti vykonávajúce externý finančný audit
 • osoby, ktorým Spoločnosť postúpi pohľadávku voči Vám
 • Vaši rodičia (v prípade súhlasu)
 • Poistníci, poistení
 • orgány verejnej moci

Poskytnuté osobné údaje Poisťovňa nezverejňuje.

Vykonávame cezhraničný prenos vašich osobných údajov?

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín (t.j. krajín mimo EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) Poisťovňa realizuje len v nevyhnutných prípadoch, a to vždy v súlade s požiadavkami GDPR. Poisťovňa priamo alebo nepriamo spolupracuje s dodávateľmi a platformami ako Google, Inc., Meta Platforms, Inc. a Microsoft Corporation a to najmä na marketingové a štatistické účely, pri ktorých nie je možné úplne vylúčiť cezhraničný prenos do Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké nemajú ako celok status adekvátnej tretej krajiny, ale podľa nedávneho rozhodnutia Komisie môžu americké spoločnosti opäť žiadať prostredníctvom certifikácie o status adekvátnosti. Zatiaľ zákonnosť prenosov do Spojených štátov amerických zabezpečuje Poisťovňa prostredníctvom štandardných  zmluvných doložiek schválených Komisiou (znenie dostupné tu). Je však možné, že naši partneri časom získajú status adekvátnosti a prenosy budú opäť prebiehať priamo na základe rozhodnutia Komisie. Až do tohto momentu poskytujeme nasledovné informácie o použitých primeraných zárukách podľa čl. 46 a čl. 47 GDPR:            

Vykonávame automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie?

Poisťovňa využíva v procese poskytovania služieb a vyhodnotenia osobných aspektov, ako aj v procese výberu klientov pre cielenú ponuku produktov a služieb niektoré formy automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

Klient má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie prijaté na základe výlučne automatizovaného individuálneho rozhodovania (tzn. algoritmické rozhodnutie počítačového programu bez ľudského zásahu) a požadovať vhodné opatrenia zo strany Poisťovne (napr. ľudský zásah zo strany Poisťovne, možnosť vyjadrenia svojho stanoviska alebo právneho napadnutia daného rozhodnutia). Uvedené neplatí, ak je rozhodovanie povolené právom EÚ alebo Slovenskej republiky a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov
dotknutej osoby. Poisťovňa aktuálne vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR v týchto prípadoch:

Účel spracúvania

Použitý postup

Význam

Predpokladané dôsledky

Poskytovanie a správa poistných produktov

Vykonávanie automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania pri poskytovaní poistných produktov KASKO / PZP zohľadňujúceho pri stanovení výslednej ceny poistného údaje o bez-škodovom priebehu predchádzajúcich PZP / KASKO, vek vodiča, mesto obvyklej jazdy, výkon motora poisťovaného vozidla, trvanie poistného vzťahu medzi klientom a poisťovňou.

Zacielenie produktov podľa vyhodnotenia jednotlivých aspektov klienta alebo potenciálneho klienta, určenie výšky rizika a tomu zodpovedajúce parametre poistného vzťahu s klientom.

Na podklade interného posudzovania za pomoci využitia automatizovaného individuálneho rozhodovania, bude realizovaná ponuka pre konkrétne osoby s osobitnými parametrami rozsahu poistenia, výšky poistného alebo spoluúčasti. Pri niektorých osobách takáto ponuka nemusí byť daná vôbec.

Aké sú vaše práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov?

Záleží nám na ochrane osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom elektronickej, písomnej alebo osobnej žiadosti. Žiadosti týkajúce sa práv dotknutých osôb je možné zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby. Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle GDPR dotknutá osoba uplatňuje, aké sú identifikačné údaje dotknutej osoby (na overenie totožnosti), príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie, čo predlžuje základnú mesačnú lehotu na vybavenie.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu jednotlivých práv dotknutých osôb. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude zo strany Poisťovne vždy vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na splnenie konkrétnych podmienok, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Každou žiadosťou sa Poisťovňa vždy zaoberá a skúma ju z hľadiska predmetnej právnej úpravy.

Klient resp. dotknutá osoba má právo žiadať od Poisťovne ako prevádzkovateľa:

 • na prístup a na informácie k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
 • vymazanie osobných údajov spracúvaných Poisťovňou podľa čl. 17 GDPR,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR,
 • oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia údajov aj ďalším príjemcom podľa čl. 19 GDPR,
 • odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytla Poisťovni podľa čl. 20 GDPR v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu,
 • právo namietať podľa čl. 21 GDPR,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
 • právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie za podmienok podľa čl. 22 GDPR.

Poučenie: Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj proti spracúvaniu na účely priameho marketingu vrátane namietania proti súvisiacemu profilovaniu podľa čl. 21 GDPR. Ak dotknutá osoba udelila Poisťovni súhlas so spracúvaním osobných údajov, má právo kedykoľvek ho odvolať, pričom odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Každá dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je primárne Úrad na ochranu osobných údajov SR resp. návrh na začatie konania § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov poskytuje ďalšie informácie o právach dotknutých osôb ako aj vzory žiadostí na tomto mieste.

Kontaktné údaje dozorného orgánu v SR:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 2 32 31 32 14


Akým spôsobom môžete podať Žiadosť dotknutej osoby?
 • Písomne na ktorejkoľvek pobočke - Váš podpis overí pracovník na pobočke,
 • písomne zaslaním na adresu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava, s notársky overeným podpisom,
 • elektronicky.

Máte záujem položiť otázku ohľadom Vašich osobných údajov a súvisiacimi právami? Vyplňte prosím nasledovný Formulár.

Ako o vás spracúvame cookies?

Poisťovňa využíva na svojej webovej stránke cookies súbory. Bližšie informácie týkajúce sa využívaných cookies súborov sú dostupné na webovej stránke.

Archív:

Názov dokumentu

Oznámenie o čiastočnej nefunkčnosti nahrávania hovorov v Call centre v rokoch 2018-2021